פורטל:תורת הנגלה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הגרסה להדפסה אינה נתמכת עוד וייתכן שיש בה שגיאות תיצוג. נא לעדכן את הסימניות בדפדפן שלך ולהשתמש בפעולת ההדפסה הרגילה של הדפדפן במקום זה.
"תורה" הוא שם כללי לידע שהועבר מהבורא אל משה רבינו, הכולל גם את חלק התורה שבכתב - חמשה חומשי תורה וכן שאר ספרי הנביאים והכתובים וגם את חלק התורה שבעל פה - החל מהמסורות שניתנו למשה מסיני, המשנה, הגמרא ועד לחידושי התורה שמתחדשים בימינו.

התורה היא החכמה העליונה, אשר באמצעותה ברא הקב"ה את העולם ודרכה יכולים בני האדם להבין ולקיים את רצונו ובכך להתקשר איתו. התורה מתחלקת לשני רבדים עיקריים: חיצוניות התורה - חלק הנגלה ופנימיות התורה - תורת הקבלה והחסידות.

בתורת הקבלה והחסידות בכלל, ובחסידות חב"ד בפרט, ניתנת הדגשה מיוחדת ללימוד תורת הנגלה, שהיא חכמתו של הקדוש ברוך הוא, ולימוד טעמי ההלכות כפי שהן בנגלה, היא התקרבות מיוחדת לקדוש ברוך הוא, הנוצרת על ידי כך שהאדם מקשר את מחשבתו לקדוש ברוך הוא, בכך שהוא חושב ומעיין בחכמתו של הקדוש ברוך הוא שהיא - חכמתו - והקדוש ברוך הוא - הינם אחד. אם כי, בקרב ספרי מורי החסידות מודגשת החובה ללמוד "לשמה" לשם הבורא, להדבק בקב"ה, הלימוד בקדושה ובכובד ראש, ומתוך ענווה וביטול.

על כל יהודי, בכל מצב שהוא, קיימת חובת לימוד תורה. זאת על פי הנאמר בתורה "והגית בו יומם ולילה". מצוות לימוד התורה שקולה כנגד כל שאר מצוות התורה.

סדר זרעים: ברכות - פאה - דמאי - כלאים - שביעית - תרומות - מעשרות - מעשר שני - חלה - ערלה - ביכורים

סדר מועד: שבת - עירובין - פסחים - שקלים - ראש השנה - יומא - סוכה - ביצה - תענית - מגילה - מועד קטן - חגיגה

סדר נשים: יבמות - כתובות - נדרים - נזיר - סוטה - גיטין - קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא - בבא מציעא - בבא בתרא - סנהדרין - מכות - שבועות - עדויות - עבודה זרה - אבות - הוריות

סדר קדשים: זבחים - מנחות - חולין - בכורות - ערכין - תמורה - כריתות - מעילה - תמיד - מדות - קינים

סדר טהרות: כלים - אהלות - נגעים - פרה - טהרות - מקוואות - נדה - מכשירין - זבים - טבול יום - ידים - עוקצין

זוגות: יוסי בן יועזר (איש צרדה) - יוסי בן יוחנן (איש ירושלים) - יהושע בן פרחיה - נתאי הארבלי - יהודה בן טבאי - שמעון בן שטח - שמעיה - אבטליון - הלל הזקן - שמאי הזקן - רבי יהודה בן בתירא הראשון

דור ראשון: רבן גמליאל הזקן - רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול - רבן יוחנן בן זכאי - רבי חנינא בן דוסא - רבי יהודה בן בתירא - רבי אליעזר בן יעקב - שמואל הקטן - יהודה בן תימא - רבי חלפתא בן דוסא איש כפר חנניא

דור שני: רבן גמליאל דיבנה - רבי יהושע בן חנניה - רבי אליעזר בן הורקנוס - רבי אלעזר בן ערך - רבי נחוניא בן הקנה

דור שלישי: רבי עקיבא - רבי טרפון - רבי ישמעאל - רבי אלעזר בן עזריה - רבי חנינא בן תרדיון - בן עזאי - רבי חלפתא - מתיא בן חרש - אבא שאול

דור רביעי: רבן שמעון בן גמליאל - רבי יהודה - רבי יוסי - רבי מאיר - רבי נהוראי - רבי שמעון בר יוחאי - רבי אלעזר בן שמוע - רבי נחמיה - רבי נתן - אבא שאול - רבי יוחנן הסנדלר - יוחנן בן בג בג - רב המנונא סבא - נתן הבבלי

דור חמישי: רבי יהודה הנשיא - רבי אלעזר ברבי שמעון - רבי בנאה - רבי אלעזר הקפר - רבי שמעון בן מנסיא - רבי שמעון בן יהוצדק - רבי יאשיה - רבי יונתן - אליעזר ברבי יוסי - רבי אברדימוס בן רבי יוסי - רבי חייא - רבי שמעון בן חלפתא - אלעזר בן דורדיא

אורח חיים: ברכת התורה - ציצית - עשיית ציצית - תפילין - קריאת שמע - תפילה - תפילת שמונה עשרה - מאה ברכות - מים אחרונים - ברכת המזון - ברכת הזימון - פיקוח נפש בשבת - מלאכה שאינה צריכה לגופה - פסיק רישא - עירוב חצרות - דירת עכו"ם כדירת בהמה - עירוי מכלי ראשון - מלאכת אופה - מלאכת בונה - מלאכת בורר - מלאכת דש - מלאכת זורע - מלאכת חורש - מלאכת טוחן - מלאכת כותב - מלאכת גוזז - מלאכת לש - מלאכת מבעיר - מלאכת מוחק - מלאכת מחתך מלאכת מכה בפטיש - מלאכת סוחט - מלאכת מלבן - מלאכת מעמר - מלאכת מרקד - מלאכת מתיר - מלאכת סוחט - מלאכת סותר - מלאכת עושה שתי בתי נירין - מלאכת צובע - מלאכת קורע - מלאכת צידה - מלאכת קושר - מלאכת גוזז - מלאכת קוצר - מלאכת שוחט - תחום שבת - בדיקת חמץ - אכילת מצה - ארבע כוסות - ספירת העומר - תקיעת שופר - מצוות סוכה - שינה בסוכה - ארבעת המינים - קריאת מגילה -נרות חנוכה - משלוח מנות - מתנות לאביונים - משתה ושמחה

חושן משפט: שנים שלוו בשותפות - שטר - שנים שגנבו בשותפות - מיגו - חזקת שלש שנים - הפורע חובו של חבירו - דייתיקי - המלוה על המשכון - עד המסייע - השבת אבידה - חזקה - חזקת שלש שנים

יורה דעה: מקוה בשיטת חב"ד - זבה - לידה - שמיטה - שעטנז - פאה נכרית - שומרת יום כנגד יום - שפיכות דמים - טהרת המשפחה - כיבוד אב ואם - לימוד התורה - כשרות - מזוזה - פדיון הבן - פריה ורביה - צדקה - קידוש השם - ברית מילה - עבודה זרה

אבן העזר: גילוי עריות - איסור יחוד - איסור הסתכלות באשה - קידושין - נישואים - שוטה - קטן שקידש - אשת כהן שנתיחדה עם גוי

פורטל נשיאי חב"ד פורטל גאולה ומשיח פורטל בית רבי פורטל תורת החסידות פורטל ימי חב"ד פורטל אישי חב"ד פורטל ניגוני חב"ד פורטל ספרות חב"ד פורטל תורת הנגלה