טעימה מהגאולה בדורנו

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
לשכתב.png יש לשכתב ערך זה. ייתכן שהערך מכיל טעויות, או שהניסוח וצורת הכתיבה שלו אינם מתאימים.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

המושג טעימה מהגאולה בדורנו נטבע במשך השנים תנש"א-תשנ"ב על ידי הרבי, שהצביע על אירועים המתרחשים בעולם, שקרו כתוצאה מעמידתנו בסמיכות לגאולה ולכן כבר כעת בגלות ניתן לטעום מעין קיומם בגאולה.

ניסים ונפלאות[עריכה]

את שנת תש"נ פירש הרבי כראשי תיבות של השנה, תהא שנת ניסים, בסיום השנה הודיע הרבי שלשנה הבאה תנש"א יהיו ניסים אף יותר גדולים ורמז בכך בראשי התיבות של השנה, תהא שנת נפלאות אראנו, ראשי התיבות מורים על היכולת לראות את הניסים. באותה שנה, התרחשה מלחמת המפרץ, בה בדרך ניסית לא נהרג אדם כתוצאה מ-39 סקאדים שנפלו בישראל, לאחר מכן גם נפל הגוש הסוביטי וגם זאת בצורה ניסית מבלי מלחמה או שפיכות דמים. כל זאת כטעימה מהניסים שיתרחשו בגאולה:

בתקופתנו זו מתרחשים ברחבי העולם נסים ונפלאות (עד ל"נפלאות גדולות, ולא רק באופן של "לעושה נפלאות גדולות לבדו", ש"אין בעל הנס מכיר בניסו, אלא גם) באופן גלוי לעין כל - מעין ודוגמת והכנה לנסים ונפלאות דגאולה העתידה לבוא תיכף ומיד, עלי' נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"

שנה זו היא "(תהא) שנת נפלאות אראנו" (כהראשי תיבות דמנין השנה שנתפשט בתפוצות ישראל), השנה שבה יקויים היעוד "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", וכבר ראו בפועל "נפלאות" המעידים שזוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה בו", ועד ל"שעה שמלך המשיח בא.. והוא משמיע להם לישראל ענוים הגיע זמן גאולתם" (כדברי הילקוט שמעוני), ועד להכרזה ש"הנה זה (המלך המשיח) בא"

כולל גם ה"פלא" שמתרחש בימים אלו ממש: כינוס אנ"ש והשלוחים שיחיו במדינת רוסיה.. ש"נפלאות" אלו (שכבר ראו בפועל) מעוררים ומדגישים שתיכף ומיד רואים הפלא הכי גדול - גאולה האמיתית והשלימה עלי' נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", "נפלאות" גם בערך ליציאת מצרים

מעדנים מצויים כעפר[עריכה]

אחד מיעודי הגאולה הינו "מעדנים מצויים כעפר" המרמז על שפע הגשמי שלא יחסר. בדורות האחרונים, אומר הרבי, מתחילים לטעום מן היעוד:

בדורות האחרונים, שהקב"ה ברך את בני ישראל שיקבלו את פרנסתם ביגיעה פחותה יותר, מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף (יותר מכפי שהי' בדורות לפני זה), על ידי זה שהעולם עצמו מסייע לזה

אשיבה שופטיך כבראשונה[עריכה]

בזמן הגאולה ישובו השופטים ויועצים לישראל. כחלק מההתקרבות לגאולה, כבר בזמננו מתחיל להתקיים היעוד על ידי נשיאי חב"ד שהם גם שופטים מהיותם נשיאים, וגם יועצים הנותנים עצות בעניני תורה ובעניינים גשמיים:

אוחזים כבר עתה בזמן של קיום היעוד "ואשיבה שופטיך גו' ויועציך", ויתירה מזו: כבתחילה: כבר ישנה ההתחלה בזה...

... לאחרי הריבוי הכי מופלג ד"מעשינו ועבודתינו" במשך כל הדורות, מובן שמתקרבים יותר ויותר למצב זה. ובמיוחד בדורות האחרונים, כאשר ניתוסף הענין דגילוי פנימיות התורה, החל מה"מצוה לגלות זאת החכמה" בזמן האריז"ל, ואחר כך - "יפוצו מעינותיך חוצה" על ידי רבותינו נשיאנו - שעל ידם "תחזור נבואה לישראל" (בלשון הרמב"ם הנ"ל), "גלה סודו אל עבדיו הנביאים", הם הנם נביאי דורנו עד "נביא מקרבך גו' כמוני" (בהיותם אתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא), והם "שופטיך" ו"יועציך" דדורנו: הן "שופטיך" - בהיותם נשיאינו, ונשיא (מלשון התנשאות) הוא למעלה שלא בערך מאלו שעליהם הוא נשיא (על דרך מה שכתוב "ויגבה מכל העם משכמו ומעלה"), וגם רבותינו המלמדים תורה לכל העם - ע"ד "שופטיך"; והן "יועציך" - הנותנים עצות בעניני תורה ויראת שמים, עד גם עצות בענינים גשמיים (ענין הנביאים)...

... ועל פי ההכרזה הנ"ל דכ"ק מו"ח אדמו"ר, שכבר סיימו את כל עניני העבודה, כולל העבודה דרבותינו נשיאינו כ"שופטיך" ו"יועציך" עד היום הזה, ו"אכשור דרי" כפשוטו - מובן, שכבר הגיע הזמן ד"ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה" בתכלית השלימות (ואין צריכים לשוטרים, כיון שכבר הכל מבורר), לאחרי הטעימה וההתחלה בזה על ידי רבותינו נשיאינו

פנימיות התורה[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – החסידות כטעימה מהגאולה

בימות המשיח תתגלה תורה חדשה, תורתו של משיח, אשר ילמד את העם סודות ופנימיות התורה. כהכנה לכך, בדורות האחרונים התגלתה תורת החסידות המבארת את פנימיות התורה ובכך טועמים מהתורה החדשה:

על ידי הגילוי דתורת חסידות חב"ד, בהתלבשות בחכמה, בינה ודעת בהבנה והשגה, באופן שזה מובן אפילו בשכל דנפש הבהמית - על כל פנים בבחינת "עצה טובה קמ"ל" - שמתקבלת בשכל ורגש האדם, ועל ידי גילוי פנימיות התורה בחב"ד שבשכל ("יועציך") - עד באופן ד"טועמי' חיים זכו" (שעל ידי הטעימה טועמים את עצם הדבר) - נעשה שער ("שעריך") והתחלה ("יועציך כבתחלה") לגילוי פנימיות התורה לעתיד לבוא, ועל ידי הטעימה וההתחלה עכשיו - נעשים בני ישראל וכל העולם כלי פנימי לגילוי פנימיות התורה שלאחרי זה על ידי משיח צדקנו

מלכים אומניך[עריכה]

בגאולה, הגויים יסיעו וישרתו את העם היהודי. כבר בדורות האחרונים ובמיוחד בשנים האחרונות, אומות העולם מכירים בחשיבותו של העם היהודי ומסייעים לו:

הגילוי וההכרה של העולם ושל אומות העולם במעלתם של ישראל מתחזק מדור לדור, כשאנו מתקרבים יותר ויותר לגאולה האמיתית והשלימה, כאשר יקויים "והלכו גוים לאורך", "והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך", וכו'. וכהכנה לזה, הרי במשך הדורות - גם בזמן הגלות - רואים שאפילו אומות העולם מכירים בכך שהיהודים הם העם הנבחר. כנראה בכמה וכמה מדרשי חז"ל [לדוגמה: הגמרא בזבחים, שמלך מאומות העולם סייע שיהודי יהיה לבוש "לכבוד ולתפארת", "אקיים בך והיו מלכים אומניך", ועוד]. וכידוע גם, שאומות העולם קוראים ליהודים בלשונם (גם כאשר הם מדברים ביניהם) - "העם הנבחר".

ובזה נוסף עוד יותר בדורות האחרונים, ובמיוחד - במדינת ארצות הברית (ועוד מדינות), אשר היא מדינה של חסד, המתירה ליהודים לעשות עבודתם מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, ועוד מסייעת בזה, ומסייעת ליהודים בארץ ישראל וכו'. ובזה גופא - נוסף יותר בכך בשנים האחרונות, ובפרט בשנה שעברה (שנת אראנו נפלאות) ובתחלת שנה זו (שנת נפלאות בה) - בנוגע להיתר היציאה והסיוע ממדינה ההיא בעליית אחינו בני ישראל לארץ ישראל, כנ"ל. ויש לומר שהדרך בכל זה נסללה על ידי הפעולות של גדולי ישראל במשך הדורות עם אומות העולם, ובמיוחד - של רבותינו נשיאינו [מתחיל מאדמו"ר הזקן, שהתערב בעניני העולם, כידוע השתדלותו בנצחונו של אלכסנדר על נפוליון לטובת בני ישראל (ברוחניות). ויש לומר, שעתה נעשתה טובת בני ישראל במדינה ההיא גם בגשמיות, על ידיי סיוע המדינה ההיא שיהודים יוכלו לצאת משם, כנ"ל]

וכתתו חרבותם לאיתים[עריכה]

וכתתו חרבותם לאיתים הינו אחד מיעודי הגאולה המצביע על כך שבגאולה לא יהיו מלחמות ועל כן כלי הנשק ינוצל לעבודות אחרות. בשנת תשנ"ב חתמו רוסיה וארצות הברית על הסכם לצמצום הנשק הגרעיני והעברת הכספים למטרות חינוך וצדקה, את אירוע זה ייחס הרבי להתחלת פעולתו של משיח בעולם:

בימים אלו מחליטים ומכריזים ראשי מדינות בעולם על דבר צמצום וביטול כלי נשק וההוספה בהענינים הדרושים לקיום כלכלת המדינה והעולם כולו - תוכן היעוד "וכתתו חרבותם לאתים", שבירת כלי המלחמה לעשות מהם כלים לעבודת האדמה, "ארץ ממנה יצא לחם" - הרי זה סימן ברור על התחלת קיומו של יעוד זה בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו

קיבוץ גלויות[עריכה]

עם התרסקות הקומוניזם ושבירת 'מסך הברזל', התחילה עליה המונית לארץ ישראל. קיבוץ זה הוא מעין קיבוץ הגלויות שיתרחש בימות המשיח, כאשר יחזרו כל בני ישראל לארץ ישראל:

(מעין) הענין ד"ויקהל" - הקהלת כל בני ישראל לארצנו הקדושה מארבע כנפות הארץ - הותחל כבר בפשטות, כפי שרואים בזמננו זה, בשנה זו (וכבר כמה שנים), ועד שגם אומות העולם רואים זאת - שכמה וכמה מבני ישראל עלו לארצנו הקדושה. ואף שבכל הדורות היו כמה מישראל שעלו לארצנו הקדושה - הרי עתה הענין הוא שלא בערך לגמרי!

... ועוד - והוא העיקר - שתיכף ומיד נעשה עיקר הענין ד"ויקהל" - הקהלת כל בני ישראל בקיבוץ גליות, "קבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ", על ידי ה"תקע בשופר גדול לחרותנו", "שופר גדול" וגאולה גדולה, וכל זה - תיכף ומיד ממש

תיקון ושלימות העולם[עריכה]

במדינות גדולות וחזקות הולכים ומשתנים סדרי השלטון והמשטר לטוב, טוב צדק ויושר - מעין ודוגמת והכנה לתיקון ושלימות העולם בימות המשיח, כולל בנוגע לבני ישראל - נתינת חופש בכל הקשור לעניני יהדות, תורה ומצוותי'

התנוצצות הגאולה בשנים האחרונות[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – בשורת הגאולה

בדורנו העיד הרבי שהמשיח כבר פועל בעולם הזה הגשמי. והם הניסים הרבים שמתרחשים בדורנו החל מהניסים הגלוים שהיו במלחמת המפרץ והשחרור של בני ישראל מאחורי מסך הברזל עד לחתימת ההסכם לצמצום הנשק הגרעיני שהוא מעין הנבואה והיעוד של 'וכתתו חרבותיהם לאיתים' ועוד.

עניין זה החל בעיקר בשנת תש"נ ותנש"א שאז הגיע הזמן של ערב שבת לאחרי חצות לפי החשבון שיממה של הקב"ה הוא אלף שנה והוא כולל לילה ויום ובשנת השבע מאות וחמישים באלף השישי הרי זה ערב שבת לאחרי חצות והוא זמן הגאולה.

ראו גם[עריכה]