מלכות בית דוד

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מברשת לפסח.png ערך זה זקוק לעריכה: הסיבה לכך היא: 1.סידור 2.להוסיף העיקרים והדיונים על פי נגלה (יש בשיחות הרבי ריבוי נפלא בזה) 3.על פי חסידות..
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

מלכות בית דוד - הינו כינוי לכל המלכים שבאים מבית דוד, ומלך המשיח נמנה על צאצאי דוד המלך[1] ושלמה בנו.[2]

מלכות בית דוד[עריכה]

ספר החינוך כותב שהמלכות בבית דוד עוברת בירושה, ואילו במלך שמלך מישראל יש צורך במשיחה בשמן וכו',[3] כמו שהיה בירבעם בן נבט שמלך על מלכות ישראל בזמן בית ראשון.

אחד מהדברים שיחזיר מלך המשיח ליושנם, הוא מלכות בית דוד, שיהיה מלך על ישראל מזרע דוד המלך.

מסופר בגמרא[4] שהיו כאלה שטענו על דוד המלך שאסור לבוא בקהל מכיוון שבא מרות המואביה ועל המואבים כתוב "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' עד עולם", והגמרא עונה כי מקובל הלכה למשה מסיני כי האיסור של עמון ומואב חל על "מואבי" דווקא ולא על "מואביה", בשונה מהאיסור על המצרים, שחל גם על הנקבות.

כתר מלכות[עריכה]

הרמב"ם כותב[5] "כיון שנמשך דוד זכה בכתר מלכות, והרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם", ומבאר הרבי[6] בעניין הכתר מלכות, שבמלוכה ישנם שני ענינים א. הנהגת העם בפועל ב. הרוממות והתנשאות העצמית על העם, שזה עניין כתר מלכות שאותו קיבל דוד. ולכן ג"כ לא שייך במלכות דוד הפסק, כי הפסק שייך כאשר מילוי התפקיד הוא מחוץ, ודבר נוסף על מציאות האדם, אך כאשר זו היא כל מהותו שהוא מרומם ונעלה משאר העם באופן עצמי, בזה לא שייך הפסק וזה עובר ממילא מאב לבנו.

מבית דוד או זרע שלמה[עריכה]

יש ספק האם זקוק מלך ממלכי דוד, להיות גם מזרע שלמה המלך. יש אומרים כי דווקא מי שהוא מזרע שלמה יכול להיות מלך ממלכי בית דוד, וכן כתב הרמב"ם בהקדמתו לפרק חלק וז"ל ומכלל יסוד זה שאין מלך לישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה בלבד, וכל הכופר במשפחה זאת כפר בה' יתברך ובדברי נביאיו.

אולם על גדרי מלכותו של המשיח כתב הרמב"ם[7]: "ואם יעמוד מלך מבית דוד, עוסק בתורה כדוד אביו" ולא כתב כלל מזרע שלמה.

אך יש אומרים כי על פי ההלכה אין משיח צריך להיות מיוחס בן אחר בן לדוד המלך, אלא העיקר שהוא יהיה מזרע דוד, והראיה לזה, מרבי יהודה הנשיא שנאמר עליו[8] בחייו כי ראוי הוא למלוך על כס מלך המשיח ולגאול את עם ישראל, וכלשון הגמרא "אי מן חייא כגון רבי יהודה הנשיא". ופירש רש"י "אם משיח מאותן שחיים עכשיו, וודאי היינו רבינו הקדוש דסובל תחלואים, וחסיד גמור הוה כדאמרינן בב"מ. ואם היה מאותן שמתו כבר היה דניאל איש חמודות שנדון ביסורים בגוב אריות וחסיד גמור היה. והאי כגון לאו דווקא." עכ"ל רש"י. כלומר: האי "כגון" אינו "דווקא" כגון - דוגמא, אלא וודאי היינו רבי הקדוש. והוא לא היה בן אחר בן.

והמעתיק את פירוש הרמב"ם למשנה כתב[9] בזה"ל: וזה החיבור הגדול הנקרא שישה סדרי משנה חיברו רבינו הקדוש אשר שמו המיוחד לו רבי יהודה הנשיא שהוא מבית דוד לא מזרע שלמה כדאיתא בכתובות[10] רבי אתיא משפטיה - בן דוד - בן אביטל - אשת דוד. ע"כ. ומכאן לכאורה נראה, שהמלך המשיח אינו צריך להיות מזרעו של שלמה המלך, שאם כן, איך היה יכול להיות רבי יהודה הנשיא משיח, שהרי לא היה מזרע שלמה.

ואכן שאלה זו נידונת באחרונים[11], איך יכול להיות רבי הקדוש מלך אם לא היה מזרע שלמה. על עצם הנשיאות לא קשה, שהרי כתב הירושלמי[12] ומובא בתוס'[13] דכל מה שרבינו הקדוש אתי מבית דוד הוא מצד האם, אבל מצד האב אתי מבנימין, אלא שראש גולה הם מזכרים, ונשיאים הם אף מנקבות. הקושיא היא רק על המלוכה, שהרי הבחירה וההבטחה ניתנה רק לשבט יהודה כדכתיב לא יסור שבט מיהודה וכו' עד כי יבא שלה, וכמבואר ברמב"ם[14] דמלך משאר שבטים לא תתקיים מלכותו, וכנאמר לירבעם על ידי אחיה השילוני אך לא כל הימים.

הירושה בן אחר בו[עריכה]

הפוסקים מסתפקים, האם כדי להיות ממלכי בית דוד צריך להיות דווקא בן אחר בן או לא.

ישנן ראיות שונות שמשיח צריך להיות בן אחר בן דווקא.

א) מבואר בפוסקים[15] דבמלכי בית דוד הירושה היא דרך בנים, כיון דהמלכות היא בעצם לדוד, מה שאין כן במלכי ישראל, דאחר שירש הבן פקע כח האב. חזינו דאין זה מדיני ירושה גרידא, אלא דהוי מדיני הבטחה לדוד דלא יסור המלכות ממנו, וכברכת בת שבע[16] לדוד יחי המלך לעולם[17]

ב) בנבואות על הכרתת בית המלכות לשלשת מלכי ישראל, והם ירבעם[18], בעשא[19] ואחאב[20] נאמר והכרתי לפלוני משתין בקיר, ופירשו במצודות דמיירי בזכרים שמשתינים בקיר מה שאין כן הנקבה דמשתינה בארץ, ופירש האברבנאל[21] דהיינו הבטחה שלא ישאר לו בן יורש המלכות ואי תימא דבן אחר בת הוי מחזיר מלכות בית אביו ליושנה, מאי מועיל השחתת זכרים, הא אכתי איכא נקיבות?

ואכן עתליה בת אחאב[22] הייתה אשת יהורם מלך יהודה[23] והיא אם אחזיהו מלך יהודה[24] ואחרי שנהרגה על ידי יהוידע כ"ג[25] מלך יואש בן אחזיהו[26] וכל המלכים במלכות יהודה עד לצדקיהו היו בן אחר בן מיואש. יוצא דאחזיהו הוא בן בת אחאב, יואש הוא בן בן בת אחאב, וכל שאר מלכי יהודה הם בני אחאב מנוקבתא ואין זה סתירה להנאמר והכרתי את בית אחאב[27] ולא להנאמר ונתתי את בית אחאב כבית ירבעם בן נבט[28] אשר בבית ירבעם נאמר וביערתי אחרי בית ירבעם כאשר יבאר הגלל עד תומו,[29] ולא נתקיימה במלכי יהודה, אלא במלכות בית אחאב משום דהוו מנוקבתא. ואם כן לכאורה גם לא נוכל לומר דיוחזר המלכות לבית דוד על ידי שימלוך איש מבני בתו.[30]

ג) וכן משמע במנחת חינוך[31] שכתב כיון דיהיה מזרע שלמה דור אחר דור, אם כן המלכות ירושה לו מעת שפסקה מלכות ואין צריך משיחה".

מלך מבית דוד בזמן הגלות[עריכה]

ברמב"ם בהלכות מלכים נפסק: "כיון שנמשח דוד זכה בכתר מלכות, והרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם, שנאמר כסאך יהיה נכון עד עולם[32]".

ומאז, דור אחר דור עמד לישראל מלך מבית דוד שירש את המלכות מאבותיו.

גם על זמן הגלות נאמר "אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד אכזב זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי"[33]. כך גם אנו אומרים "בשם קדשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד"[34] - תמיד יש נצר לבית דוד הראוי למלוכה.

וכך אמרו חכמינו "בכל דור ודור נולד אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל". אותו אחד ממשיך את מלכות דוד הנצחית, אלא שירושת המלכות הנמצאת אצלו לא חייבת לבא לידי מימוש במלוכה על עם. הוא מלך בפוטנציאל ואיננו מלך בפועל.

גם על מלך המשיח, נאמר שזה שראוי להיות משיח הוא זה שמציאותו עומדת למלכות עוד קודם להתגלות מלכותו בפועל. ולכן כשדנו התנאים מי הוא הראוי להיות משיח אמרו[35] "אי מין חייא הוא כגון רבי יהודה הנשיא" ופירשו המפרשים שהוא משום שעדין בזמן הגלות כבר יש בהם עניין המלכות.[36]

יש אומרים שאין שום צורך (ואף שלא ניתן) לבדוק כיום מי אכן מבית דוד, ומחדשים שישנו מושג של 'חזקת בית דוד' (בדוגמת כהן מוחזק כיום) כאשר חלים כל הסימנים של 'בחזקת משיח' ו'משיח ודאי'.[37]

צאצאי המלכות[עריכה]

יש אומרים כי צאצאי מלכות בית דוד משתדכים רק עם צאצאים אחרים של דוד המלך, ואין ראוי הדבר שישתדכו עם מי שאינו ממשפחה זו,[38] ואף לא עם צאצאי ישי אבי דוד[39].

ראו גם[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

 1. כמובא ברמב"ם סוף הלכות מלכים.
 2. ראה בארוכה בערך יעמוד מלך מבית דוד.
 3. וכמובא בסוף מסכת הוריות.
 4. יבמות.
 5. הלכות מלכים פ"א ה"ז
 6. לקו"ש ח"ל חיי שרה ג
 7. הלכות מלכים פי"א הלכה ד'
 8. סנהדרין צח ב.
 9. בהקדמתו לפירוש הרמב"ם לסדר נשים
 10. ס"ב:
 11. דברי תורה חלק ד' אות ו'.
 12. בכתובות פי"ב ה"ג וכלאים פ"ט ה"ג.
 13. סנהדרין ה. ד"ה דהכא שבט והתם מחוקק
 14. הלכות מלכים פ"א ה"ט.
 15. שו"ת אבני נזר יו"ד סימן שי"ב, ובשו"ת חקרי לב אורח חיים סימן כ"א.
 16. מלכים-א, א' ל"א.
 17. וכמבואר בחידושי הגרי"ז.
 18. מלכים-א' י"ד י.
 19. מלכים-א' ט"ז ז.
 20. מלכים-ב' ט ח.
 21. מלכים א' י"ד י.
 22. מלכים ב' ח' כ"ז ובמצודות דוד שם.
 23. מלכים-ב, ח י"ח.
 24. מלכים-ב, ח' כ"ז.
 25. מלכים ב' י"א ט"ו.
 26. מלכים-ב' י"ב ב.
 27. 1מלכים-ב' ט, ח.
 28. מלכים-ב, ט ט.
 29. מלכים-א' יד, י.
 30. הרב מיכאל ידווני, [ מכתבי שאלות ותשובות לגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי בנוגע אם מלך המשיח צריך להיות בן אחר בן]
 31. סוף מצווה צ"ז.
 32. שמואל ב ז טז
 33. תהלים פט לו-לז
 34. בברכת ההפטרה
 35. סנהדרין צח ב
 36. מהרש"א שם, וראה התוועדויות תשנ"ב חלק א עמוד 320 ובהערה 49.
 37. 'הלכתא למשיחא' סימן י"ב וראה שם סימן ג'
 38. ראה פרק חמישי דכתובות במעשה דרבי איעסק לבריה בי רבי חייא, לפי שיטת רש"י. ועיין במהרש"א שם.
 39. כמוכח שם, שהרי רבי חייא היה מצאצאי ישי.