משיח בן יוסף

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

משיח בן יוסף הוא משיח שיגאל את ישראל לפני הגאולה השלימה על ידי משיח בן דוד, והוא יהיה מבני בניו של אביה בן ירבעם[1], ומצאצאי מנשה בן יוסף[2] ויש אומרים מאפרים בן יוסף[3].

במקורות[עריכה]

משיח בן יוסף מוזכר בגמרא במסכת סוכה, שם נאמר על הפסוק "וספדה הארץ משפחות משפחות", שעתידים ישראל להתאבל "משיח בן יוסף שיהרג", ע"פ דעה אחרת בגמרא מדובר ביצר הרע שיהרג:

וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד אמרו והלא דברים ק"ו ומה לעתיד לבא שעוסקין בהספד ואין יצר הרע שולט בהם אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד עכשיו שעסוקין בשמחה ויצה"ר שולט בהם על אחת כמה וכמה הא הספידא מאי עבידתיה פליגי בה רבי דוסא ורבנן חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג וחד אמר על יצה"ר שנהרג

מסכת סוכה, נ"ב, עמ' א

בהמשך הגמרא מסופר שהקב"ה ישאל את משיח בן דוד איזה בקשה יש לו, והוא יענה שהוא רוצה שיחיה את משיח בן יוסף:

וכיון שראה משיח בן יוסף שנהרג אומר לפניו רבש"ע איני מבקש ממך אלא חיים אומר לו חיים עד שלא אמרת כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר [4] חיים שאל ממך נתתה לו וגו'

סוכה,נ"ב,א

הרמב"ם כותב בספרו ש:"לא יֵדע אדם איך יהיו עד שיהיו"[5] וע"פ דעת רבים משיח בן יוסף הוא משל, גם הרמב"ם בעצמו לא מתייחס למשיח בן יוסף בספרו.[6]רבי סעדיה גאון כתב שאין בהכרח שמשיח בן יוסף יבוא וזה תלוי בעם ישראל,אם ישוב עם ישראל בתשובה יבוא מיד משיח בן דוד, ואם לאו יבוא לפניו משיח בן יוסף[7].

רבי יהונתן אייבשיץ מביא בספרו יערות דבש בשם הזוהר שמשיח בן יוסף כלול במשיח בן דוד וכשהוא מבקש מהקב"ה חיים כנ"ל הוא מבקש על בחינת משיח בן יוסף שכלול בו.

(ע"פ שיטת הגר"א, משיח בן יוסף הוא אינו אדם פיזי אלא הוא מכוון אל כל הצדיקים וגדולי ישראל שנהרגו על קידוש ה', ואף מונה בספרו 156 מאפיינים שיהיו במשיח בן יוסף, הגר"א גם כתב שמשיח בן יוסף אינו חייב להיות זכר והוא יכול להיות גם נקבה).

ענינו[עריכה]

ע"פ מדרש תנחומא משיח בן יוסף נמשל לשור, ואילו משיח בן דוד נמשל לחמור[8].

משימתו העיקרית של המשיח בן יוסף יהיה לבשר אודות ביאת משיח בן דוד, והוא יכין את העולם לקראת ביאת משיח, ואף לחלק מן הדעות יבנה את בית המקדש ויקבץ את עם ישראל[9], ולאחר שיבוא משיח בן דוד הוא יהיה מושל תחתיו.

בין השאר משיח בן יוסף יקבץ גיבורים מישראל, יכה את נציבי ארם וישמעאל, יכבוש את ארץ ישראל, יתקן את ירבעם בן נבט, ינצח את מלכות אדום, ילחם בעמלק ויכלה את בית עשיו.[דרוש מקור]

המהר"ל מפראג מסביר שיהודה נמשל למוח שהוא מסמל את שלטון המוחין והדעת, ויוסף שהוא כנגד הלב מסמל את שלטון המידות והרגש, ולכן שניהם הם אבות האומה היהודית, אולם ההנהגה האמיתית שייכת ליהודה משום שהמוח הוא הראשון מבין האיברים, אולם בזמן הגלות שעם ישראל הולך אחרי הלב, יוסף הוא זה שמושל[10].

לכן גם "משיח בן יוסף" הוא מנהיגי ישראל בזמן הגלות, משום שבזמן הגלות עם ישראל הולך אחרי הלב, ובגלל שהלב לא מצליח לגבור על היצר הרע היצר הרע הורגו, אבל משיח בן דוד מסמל את ההנהגה האמיתית והשלימה שאז אומות העולם לא יכולים לעמוד כנגדו.[10]

בתורת החסידות[עריכה]

יש הרוצים להבין שהמבואר בתורת החסידות[11] שבמשיח תהיה התכללות של יהודה ואפרים (על פי הנאמר ביחזקאל [12] שהקב"ה יחבר את "עץ יוסף" ו"עץ יהודה" ויעשה אותם "לעץ אחד", כאשר "דוד עבדי נשיא להם לעולם"[6]) הכוונה ב"אפרים" ו"יוסף" היא למשיח בן יוסף.

מותו[עריכה]

בגמרא נאמר שמשיח בן יוסף ייצא למלחמה כנגד צאצאי עשיו, ובעת המלחמה הוא יהרג ע"י ארמילוס מלך אדום[13], ובכך תתקיים הנבואה:"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי ה' דבר."[14]

חסידים מספרים, שר' הלל מפאריטש אמר שאינו מבין את דברי חז"ל שמשיח בן יוסף ימות במלחמה, ואולי הכוונה שאור החסידות לא יאיר כ"כ בעקבתא דמשיחא[15].

זהותו[עריכה]

בתקופות שונות הצביעו על כמה שהם המשיח בן יוסף, היו שאמרו שהוא בר כוזיבא (ולכן הרמב"ם לא הביאו, כיון שכבר בא). ובדורות האחרונים אמרו על החוזה מלובלין כי הוא היה משיח בן יוסף, ונפטר באמצע מלחמתו הרוחנית להבאת המשיח, המשותפת עם כמה מצדיקי דורו, ביום תשעה באב.

יש אומרים שזה רבי שלמה מקרלין כאשר נהרג במלחמת נפוליאון[16] - שהיא מלחמת גוג ומגוג על ידי קוזק אחד בשם ארמילוס[17].

חסידיו של אדמו"ר האמצעי אמרו עליו כי העובדה שאמר את מאמרי החסידות שלו בצורה מפורטת ורחבה מעידה כי היה משיח בין יוסף, בעוד שמשיח בן דוד יגלה את פנימיות התורה בלימוד בצורה של ראיה, משיח בן יוסף יפרש אותה[18].

בספר 'יחי המלך המשיח' (לרשד"ב וולפא) מבאר את ענינו של משיח בן יוסף, וכותב בהסתמך על ביטויים שונים בשיחותיהם של הרבי והרבי הריי"צ ועל פי מאורעות שונים שאירעו איתם, אשר משיח בן יוסף בדורנו היה הרבי הריי"צ, ובהמשך אליו ישנו את משיח בן דוד - הוא הרבי. עם זאת בהזדמנות[19] התבטא הרבי שמשיח בן יוסף עדיין לא התגלה ואנחנו מחכים להתגלותו[דרוש מקור].

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

 1. ראה זהר חדש פרשת בלק. וראה בספר עמק המלך וז"ל: נשמת ירבעם פרחה ממנו קודם שחטא, ונסתלקה בנקיות וזכה בה בן בני אביה שנולד בו ביום שמת. וזה שכתב (זכריה י"ב י) והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד וכו', כי הם הסכימו במיתתו כי היה מורד במלכות בית דוד, ואחר כך יתפלל עליו משיח בן דוד ויחייהו דהי' המשנה האמיתי.
 2. ראה במדרש רבה, במדבר פרשה י"ד, א: לי מנשה, זה משיח שעומד מבניו של מנשה, שנאמר (חהלים ק"ח) לי מנשה, ואפרים מעוז ראשי, זה משוח מלחמה שבא מאפרים שנאמר (דברים) בכור שורו הדר לו, יהודה מחוקקי, זה הנואל הגדול שהוא מבני בניו של דוד.
 3. מדרש תלפיות א' ענף גלגולים.
 4. תהלים כא, ה
 5. משנה תורה, פרק י"ב, הלכות מלכים ומלחמות, סעיף ב'
 6. 6.0 6.1 משיח בן יוסף
 7. אמונות ודעות
 8. במדרש תנחומא (בראשית אות א' דף ז ע"א): משלחי רגל השור זה משיח בן יוסף שנמשל לשור. וחמור זה משיח בן דוד, שנאמר (זכריה ט') עני ורוכב על החמור.
 9. ראו פרקי היכלות רבתי פרק לט, ספר זרובבל, מדרש אגדת משיח (רובם מצוטטים בלקח טוב על פרשת בלק, במדבר כד, יז) וראו גם ברש"י דיבור המתחיל חרשים במסכת סוכה נב, ב.
 10. 10.0 10.1 נצח ישראל, פרק ל"ז
 11. לדוגמא, ד"ה ועבדי דוד מלך עליהם תשמ"ב, ד"ה ויגש אליו יהודה שבתו"א, ועוד.
 12. יחזקאל לז
 13. בבלי, מסכת סוכה נ"ב ע"א
 14. עובדיה,י',י"ח
 15. הלקח והלבוב ח"ב עמ' רה
 16. ספר "קדושת אהרן" - קארלין, ועוד. לעומת זאת, ממכתב אדמו"ר הזקן (התמים, חוברת ח') משמע כי בין השנים תקנ"ה - תקנ"ו ביקר בליאזנא.
 17. הרבאי אפשר שור, קובץ "בית אהרן וישראל" - תנש"א . וכן ב'ומביא גואל' מאת מנחם זיגלבוים.
 18. רשימות דברים עמוד 117
 19. בשנת תשמ"ו.