סמל חבדפדיה.png

הידעת? אנשי חינוך, עיתונאים וסופרים נעזרים במידע שבחב"דפדיה ומעבירים אותו לרבבות
לחצו כאן לתרומה ועזרו לנו להפיץ את מעיינות החסידות בצורה הטובה ביותר

נגלה וחוזר ונכסה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נגלה וחוזר ונכסה, הוא ביטוי בו מתארים חז"ל את אחד מהשלבים בביאת המשיח, כאשר מתכסה המשיח לאחר התגלותו הראשונה, ולאחר מכן תתרחש ההתגלות המלאה.

דברי חז"ל[עריכה]

במדרש רבה[1] מקבילים חז"ל בין משה הגואל הראשון לבין מלך המשיח הגואל האחרון, כאשר בדומה לגאולת מצרים בה נעלם הגואל - משה רבנו למשך מספר חודשים, כך הגואל האחרון, יתגלה, יתכסה, ויחזור ויתגלה:

ר' ברכיה בשם ר' לוי: כגואל ראשון כך גואל אחרון, מה הגואל הראשון נגלה וחזר ונכסה מהן.. אף גואל אחרון נגלה להם וחוזר ונכסה מהם.

רות פרשה ה סימן ו.

רש"י, בפירושו לספר דניאל כותב:

"אשרי המחכה וגו'" - ארבעים וחמש שנים נוספים על חשבון העליון שעתיד משיחנו להתכסות אחר שנגלה וישוב ויתגלה וכן מצינו במדרש רות וכן יסד ר' אלעזר הקליר (בסילוק יוצר פרשת החודש) ויתכסה מהם שבועים ששה.

דניאל י"ב י"ב.

קיימים מקורות נוספים[2] המעידים על מצב זה של התכסות המשיח קודם התגלותו הסופית.

שיטת הרמב"ם[עריכה]

הרמב"ם בחיבור משנה תורה בסוף הלכות מלכים לא מביא פרט זה בפירוש כחלק מסימני מלך המשיח, אך הרבי מעיר[3] שהרמב"ם לא שולל אפשרות זו להלכה, כיוון שמביא כראיה לדמותו וסימניו של משיח מבן כוזיבא, שהסתתר במערות משך זמן לפני התגלותו.

הרבי מקביל את שתי הופעותיו של מלך המשיח - התגלותו הראשונה שלפני הכיסוי, והתגלותו המושלמת שלאחר הכיסוי - לשני השלבים ההלכתיים שמונה הרמב"ם[4]: "בחזקת משיח" ו"משיח ודאי"; וכן לשני השלבים בהתגלות משיח המוזכרים במכתב אדמו"ר הרש"ב[5]: "בן דוד" ו"דוד"[6].

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לחב"דפדיה והשלימו אותו. יתכן שיש על כך פירוט בדף השיחה.

אופן ההתכסות[עריכה]

ממדרשי חז"ל לא ברור איך בדיוק תהיה התכסותו של משיח. האריז"ל[7] כותב "כמו שמצינו במשה רבינו ע"ה, שעלה לרקיע בגוף ונפש והיה שם מ' יום, כך משיח יזכה לאותה הנשמה ויכיר בעצמו שהוא המשיח... ואחר כך יתגנז המשיח בגוף ונפש", כמו שעלה משה רבינו אל הר סיני לקבל את התורה, ואחר כך יתגלה שוב.

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לחב"דפדיה והשלימו אותו. יתכן שיש על כך פירוט בדף השיחה.

זמן ההתכסות[עריכה]

ישנם כמה דיעות החלוקות לכאורה בהגדרת זמן הכיסוי. במדרש רבה[8] מובא כי זמן הכיסוי יארך ארבעים וחמשה ימים. לדעת רש"י[9] זמן הכיסוי יהיה ארבעים וחמש שנים. אמנם ייתכן כי גם כוונת המדרש היא לשנים.

לדעת רבי אלעזר הקליר - לגירסת רש"י בדניאל - "ויתכסה מהם שבועיים ששה", שהם ארבעים ושתים שנים[10].

ניסיון האמונה[עריכה]

במדרש[11] כי "בתקופת כיסוי המשיח, כל מי שהוא מאמינו והולך אחריו הוא אוכל שורשי רתמים ועלי מלוחים". ובכתבי האריז"ל[12] מובא, כי הניסיון שהיה לבני ישראל בעת שמשה עלה לקבל את הלוחות, כשהשטן הראה להם דמות משה בשמים כאשר מלאכים מלווים את מיטתו, יחזור על עצמו קודם ביאת המשיח, כאשר המשיח עצמו יתכסה.

בקשר לשלב זה כתוב אודות ניסיון נוסף: כשבתחילה מתגלה המשיח רק "לעדת המייחלים לו"[13], אך בבוא העת, יתגלה לכל ישראל. ומובא בספרים[14] שבדור הגאולה יהיו צדיקים ותלמידי חכמים שלא יכירו את המשיח מתחילה, ויתנגדו לו. אך לבסוף יתקיים "ואויביו אלביש בשת" - אלו החולקים עליו, והם "מבינים ואומרים בוודאי זה מלך המשיח", "אבל כל המאמין משנה הראשונה כופלים לו שכרו כפלי כפלים".

התהליך בדורנו[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – נצחיות חייו של הרבי

בשבת פרשת וירא ה'תשנ"ב אמר הרבי כי בדורנו "ישנה לא רק המציאות דמשיח אלא גם ההתגלות דמשיח". מזה מובן שהתהליך של 'נגלה' כבר היה.

בנוסף גם תקופת ה"נכסה" כבר החלה, ומתבטאת בכך שכיום איננו זוכים לשמוע ולראות את הרבי מלך המשיח שליט"א.

קישורים חיצוניים[עריכה]

ראו גם[עריכה]


הערות שוליים

 1. ראה שמות ה, כ. במדבר י"א, ב. רות ה ו.
 2. רבינו בחיי שמות ה, כ"ב בסופו. שיר השירים רבה פ"ד וברמב"ן. רות רבה פ"ה. תורת משה שמות ה, כב. ראה אור החמה על הזוהר שמות ז, ב. ויקהל ריב, א. ספר הגלגולים פי"ג. ראה גם המשך "בשעה שהקדימו" תער"ב חלק א' ע' תיט-כ. ועוד.
 3. לקוטי שיחות ח"ט עמוד 105 הערה 74 בשולי הגליון.
 4. הלכות מלכים פרק י"א הלכה ד'.
 5. אגרות קודש אדמו"ר הרש"ב חלק א' ע' שט ואילך.
 6. לקוטי שיחות חלק ט' ע' 381 בהערה.
 7. ספר הגילגולים פרק י"ג.
 8. רות ה ו.
 9. דניאל פי"ב יב.
 10. ניתן גם לפרש ארבעים ושנים ימים.
 11. במדב"ר יא, ב.
 12. "ארבע מאות שקל כסף" ע' רמ"א.
 13. אגרות הרמב"ן חלק א' ע' שכ"ב. וכן בכתבי האריז"ל שעה"ג פי"ג.
 14. פסיקתא רבתי לד.