מעדנים מצויין כעפר

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

לעתיד לבא בזמן התגלות המלך המשיח, יהיה נוסף לשפע הרוחני הרב, אף שפע בגשמיות.

מקור היעוד[עריכה]

כותב הרמב"ם בספרו היד החזקה[1]:

י.png "הטובה תהא מושפעת הרבה וכל המעדנין מצויין כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד, לפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים הסתומים, וישיגו דעת בוראם כפי כח בני-אדם", י.png

על העצים[עריכה]

בגמרא במסכת כתובות[2] נאמר: "עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פרות", כלומר שאפילו אילנות שאין דרכם להצמיח פירות יצמיחו פירות. ואף גזע העץ עצמו יהיה ראוי לאכילה. בגמרא במסכת שבת נאמר: "עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות (עוגות) וכלי מילת (בגדי משי)", כלומר שלעתיד האדמה תוציא ריבוי דברים גשמיים לטובת האדם ולתועלתו.

גם מהירות הצמיחה תהיה מפליאה. בגמרא במסכת שבת[3] נאמר: ‫"יתיב (ישב) רבן גמליאל וקא דריש (ודרש): עתידים‬ אילנות שמוציאין פירות בכל יום".


מהות היעוד[עריכה]

הרבי[4] מסביר, שהטעם לכך שלעתיד לבא לא יהיה הפסק בין הצמיחה לגידול הפרי, הוא מפני שהדברים הגשמיים יהיו בהתאחדות עם שורשם ומקורם - דבר ה' - דבר שיבא לידי ביטוי בכך שלא יהיה הפסק בין הצמיחה לגידול.‬

הסיבה לכך שבגאולה ינתן שפע גשמי ומנוחת הנפש והגוף הוא, על מנת שיוכלו להתעסק אך ורק בלימוד ועיון בתורה ובפרט שלעתיד יתגלו ענינים חדשים בתורה שלא היו לפני כן (המכונים-תורה חדשה), וכמו שמבאר הרמב"ם בהלכה לפני כן ש: לא נתאוו החכמים שבכל הדורות לביאת המשיח לא בשביל השליטה שיהיה אז לעם ישראל בעולם כולו ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים ללימוד התורה מכיוון שיהיה שפע גשמי מוחלט ללא צורך בעבודה ויגיעה גשמית מצד האדם.

הרבי מוסיף, שיעוד זה גם מורה על כך שהרוחניות תחדור כל כך בעולם עד שהעולם הגשמי יזדכך, ולפיכך גם הוא יהיה מושלם בגשמיות.

במקום אחר[5] מסביר הרבי שהסיבה לכך שהמעדנים יהיו מצויים כעפר בכל העולם כולו הוא דווקא בגלל שאף אחד לא יתענין בגשמיות ובמעדנים גשמיים כי יהיו עסוקים ושקועים במעדנים רוחניים והגילויים הנעלים שיתגלו בימות המשיח וכמו שכתוב על הזמן ההוא "ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד"[6], ורמז לכך הוא שאומרים "כעפר" כמו העפר שאינו בעל ערך (בנוסף לכך שהוא מצוי בשפע) כך המעדנים הגשמיים לא יהיו שווים יחס לעתיד לבוא.

הערות שוליים

  1. הלכות מלכים פרק י"ב הלכה ה
  2. דף קי"ב ע"ב.
  3. דף ל ע"ב.
  4. לקוטי שיחות חלק ל"ז עמ' 79 ואילך.
  5. התועדויות תשמ"ה חלק ג' עמ' 1737.
  6. הלכות מלכים פרק י"ב הלכה ה
גאולה ומשיח
גאולה ומשיח בזמן הגלות אתחלתא דגאולהבחזקת משיחגלותהאמונה בביאת המשיחהדרך הישרה - לימוד ענייני גאולה ומשיחהחסידות כטעימה מהגאולההשיחה הידועההשליחות היחידההתנוצצות הגאולהלאלתר לתשובה לאלתר לגאולהמלחמת גוג ומגוגעקבתא דמשיחאציפייה לגאולהקץ הגלות
מגלות לגאולה בשורת הגאולהטעימה מהגאולה בדורנולחיות גאולהמלכות שבתפארתמשיח בן יוסףניצוץ משיחסיום עבודת הגלותעבודת הגלותצחצוח הכפתורים
לעתיד לבוא ימות המשיחנ' אלפים יובלותעולם הבאתחיית המתים
תורה ומצוות לעתיד לבוא מצוות בטלות לעתיד לבואתורה חדשה מאתי תצאתורתו של משיחהברכות בראיית פני משיחביטול המועדים לעתיד לבואביטול הצומות לעתיד לבואעיר מקלטעתיד חזיר להטהר
יעודי הגאולה אבן מקיר תזעקאומות העולם בזמן הגאולהבית המקדש השלישיואולך אתכם קוממיות (גובה האדם בגאולה)ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילהוגר זאב עם כבשוכתתו חרבותם לאתיםושמתי כדכד שמשותיךחיים נצחיים (בלע המוות)מעדנים מצויין כעפרסעודת שור הבר והלווייתןעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושליםקיבוץ גלויותתחיית המתים
מלך המשיח אדון (משיח)בר כוזיבאהאמונה בביאת המשיחחיים נצחיים במלך המשיחמורח ודאיןמידותיו של מלך המשיחמינוי מלך המשיחמלכות בית דודמלכותו של מלך המשיחמשיח בן יוסףמשיח שבכל דורניצוץ משיחתורתו של משיח
התגלות מלך המשיח אוירו של משיחאורו של משיח (מושג)אליהו הנביאבחזקת משיחהברכות בראיית פני משיחמינוי מלך המשיחמשיח ודאינכסה וחוזר ונגלהשנה שמלך המשיח נגלה בה
הרבי כמלך המשיח

ארמון למלך המשיחיחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדפסק הדין שהרבי הוא מלך המשיחילחם מלחמות ה'