המטה העולמי להבאת המשיח

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
יו"ר המטה - הרב שמואל בוטמן

המטה העולמי להבאת המשיח הוקם כמטה העולמי שירכז את הפעולות להבאת המשיח בעולם. יו"ר המטה הוא הרב שמואל בוטמן.

הקמת המטה[עריכה]

המודעה על האסיפה הראשונה של המטה לאנ"ש, ד' אייר תנש"א

בג' אייר תנש"א, בעקבות השיחה הידועה של כ"ח בניסן, התאספו מספר משפיעים שלוחים ועסקנים מאנ"ש והחליטו להקים מטה (להבאת) משיח.

בין המשתתפים באסיפה בה הוחלט על הקמת המטה: הרב גרשון מענדל גרליק, הרב משה סלונים, הרב יהושע זליג כצמן, הרב נחמן שפירא, הרב יצחק שפרינגר, הרב שלמה זלמן מאייעסקי, ר' שמואל שמואלי, הרב נחום יצחק פינסון, הרב שמואל הבר, הרב מרדכי חן, הרב יקותיאל מנחם ראפ, הרב שלום דובער פרידמן, הרב ישראל דוד נחשון, הרב אברהם טאוב, הרב שמריהו הראל, ר' עקיבא מרשל, הרב שניאור זלמן בלומנפלד, הרב מנחם נחום גערליצקי, התמים (הרב) נחום תמרין. חלק מחסידים אלו שימשו כפעילי ועסקני המטה.

כיושב ראש המטה נבחר הרב שמואל מנחם מענדל בוטמן. כחברי המטה נבחרו: הרב משה סלונים, הרב נחום יצחק פינסון ותוכנן לבקש גם מהרב שלום דובער העכט שיצטרף. כמו כן הותנה שאולי יצורפו בהמשך עוד חברים על פי הצורך ולטובת הענין. תכניות המטה שורטטו והוחלט על עריכת אסיפה דחופה ב-770 למחרת בקשר לפעולות המטה - אסיפה שהוגדרה בהמשך כ'אסיפת היסוד'.

כל זה נכתב בדו"ח לרבי בחתימת הרב גרשון מענדל גרליק, הרב דוד נחשון והרב שמואל מנחם מענדל בוטמאן כשבדו"ח נכתב על הרבי התואר "כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח" ובמרכז העמוד השני של הדו"ח הופיע הכיתוב: "ויחי המלך כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לעולם ועד". על הדו"ח ענה הרבי: "כל המצורף בזה נלקח להציון"[1].

לפעילי המטה הצטרף בסמיכות לזמן ההקמה הרב חיים שלום דובער ליפסקר. בחודש תמוז תנש"א התמנה הרב מרדכי גלזמן לשמש כמזכיר המטה. פעיל ומסייע משמעותי לפעילות המטה שימש בנו של היו"ר, ר' זאב וולף (וועלועל) בוטמן. משנת תשנ"ג שימש ר' רחמים אנטיאן כגיזבר המטה, באותה שנה הצטרף גם הרב שמריהו מטוסוב לשורת חברי ופעילי המטה.

פעילות המטה ועידודי הרבי[עריכה]

תנש"א[עריכה]

בד' אייר תנש"א, נערכה אסיפה ב-770 בהשתתפות קהל גדול ובה השמיעו רבנים ומשפיעים דברי התעוררות אודות משיח בכיוונים שונים. במהלך הכינוס הודיע המנחה, יו"ר המטה, על הקמת ועדות פעולה בתחומים שונים וכתשורה חולקה למשתתפי האסיפה חוברת 'מפתח עניינים גאולה ומשיח המבוארים מתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א'. בסיום האסיפה החתימו הרב גרשון מענדל גרליק והרב דוד נחשון כ-250 מהנוכחים על כתב קבלת המלכות בנוסח "כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. כל הנאספים כאן מקבלים עליהם מלכותו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, לפעול במסירות נפש בכל רצונו וכל מה שידרש מאיתנו ומתוך שמחה וטוב לבב".

למחרת, ה' אייר, ענה הרבי על דו"ח מהאסיפה ב-770 בצירוף חוברת המפתח: "החוברת המכתב הדו"ח והפ"נ נתקבלו אזכיר עה"צ". כמו כן מסר הרבי באותו יום את המענה הכללי פרטי של אותה תקופה כמענה על חתימות קבלת המלכות:"נתקבל ותשואות חן ותהא פעולה נמשכת ובהוספה והזמן גרמא, כנתינת כח דחז"ל וברכתם דכל המוסיף מוסיפין לו, ובמיוחד ברכתו דהקב"ה שתוספתו מרובה כו'. והזמ"ג שבאים מחודש ניסן והשפעתו ונכנסים לחודש אייר (ר"ת האבות ורחל - רגל הד') כמפורש בכמה מקומות. בשנת ה(י') ת(הא) א(ראנו) נ(פלאות) אזכיר עה"צ"[2].

בח' אייר העביר הרב דוד נחשון חתימות נוספות על כתב קבלת המלכות יחד עם מכתב בו פורט שהוחלט באסיפה עם עסקנים ומשפיעים (מועד המשפיעים של המטה) להמשיך עם ההחתמות. על כך ענה הרבי:"אזכיר עה"צ ויבש"ט"[3].

בתקופה זו פרסם המטה את רשימת השיעורים ברבים בענייני גאולה ומשיח בשכונת קראון הייטס וכן על שיעורים באמצעות הטלפון. כמו כן פרסם המטה כרוז ובו רשימת הצעות ליישום ההוראה ללמוד מענייני משיח וגאולה:

 • א. לנצל את השיעורי תורה הקבועים מכבר (בענינים שונים) להוסיף בהם - לפני השיעור או לאחריו - לימוד קצר בענינים אלו.
 • ב. לסדר שמדי יום לאחר התפילה (עכ"פ באחת מתפילות היום) ילמדו המתפללים יחד נקודה קצרה מענינים אלו.
 • ג. לקבוע זמנים מיוחדים ללימוד זה בכל מוסדות החינוך.
 • ד. שבכל בית יקבע ראש המשפחה שעה מיוחדת (בפרט בשבת קודש וכיו"ב) להתאסף וללמוד עם בני הבית בענינים אלו.
 • ה. לתת לצדקה בעת הלימודים בענינים הללו כשהנתינה תהיה מתוך כוונה לקרב ולזרז את הגאולה. בכרוז אף הודיע המטה על הוצאתם לאור של קונטרסים בענייני משיח הניתנים להשגה ע"י פניה למשרד המטה או באמצעות הועד להפצת שיחות.

בתקופה זו השיב הרבי על דו"חות המטה: "ויהא כל זה בהצלחה רבה והענינים והזמ"ג ויה"ר שיהא באופן דלתקן את כו' סלה"[4].

בו' תמוז ערך המטה ב-770 אסיפת התעוררות. קודם האירוע הוכנסה לרבי תכנית האסיפה כולל רשימת הנואמים כשמצויין שהודפסו פלקטים (בהם נכתב אודות האסיפה) שנתלו בחוצות השכונה. על כך השיב הרבי "ויהי רצון שיהיה כל הנ"ל בהצלחה רבה כו'. אזכיר על הציון". כמו כן מתח הרב קו תחת המילים "שהודפסו פלקטים".

בי"ג תמוז קיים המטה חגיגת י"ב תמוז ברחובה של עיר בריקודים כהתעוררות של שמחה לקראת הגאולה האמיתית והשלימה. בי"ב תמוז ענה הרבי למארגנים: "ויהא בהצלחה רבה והזמן גרמא והענין אזכיר על הציון". למחרת ענה הרבי מענה נוסף בקשר למודעה על החגיגה: "ויהי רצון שיהא בהצלחה רבה, אזכיר על הציון".

בראש חודש אב שלח המטה ל-170 רבנים מפלטבוש, קנרסי וקווינס מעטפה עם 'דבר מלכות - חידושים וביאורים בהלכות מלכים (א)', קונטרס מגולה לגאולה וקול קורא מכמה רבנים אודות הציפייה לגאולה.

הרבי מקבל בחלוקת הדולרים חולצה שהדפיס המטה ועליה הכיתוב 'משיח בדרך'

מר"ח אב עד תשעה באב קיים המטה מעגל עולמי של לימוד עניני בית המקדש בו השתתפו ישיבות וקהילות חב"ד מהארץ והעולם. בימים אלו גם תלה המטה שלושה שלטי משיח בצירי התנועה המרכזיים המובילים להרי הקטסקיל - ההרים אליהם נוסעים אלפי יהודי ניו יורק לנופש. על דו"חות משני פעולות אלו השיב הרבי: "כל המצו"ב נלקח ותשואות חן אזכיר על הציון".

בז' - ח' אב שלח המטה (ע"י הדואר) לכל אנ"ש הגרים בניו יורק (1628 משפחות) חבילה המכילה: קובץ 'דבר מלכות - חידושים וביאורים בהלכות מלכים (ב)', קובץ 'מגולה לגאולה' באנגלית, חוברת נוספת אודות משיח באנגלית, הצעות רבני אנ"ש מיום ג' תמוז כיצד להוסיף בהתעוררות והתחזקות בציפייה לגאולה והפעולות בענינים המביאים את הגאולה, מכתב מהמטה אודות כל הנ"ל.

בכ"ד מנחם אב, בחלוקת דולרים של יום ראשון, הציג הרב בוטמאן - יחד עם הייצרנים - חולצה שעליה מודפס (באנגלית): "משיח נמצא בדרך" ו"הנה הנה משיח בא" כשאומר שעשו אלפיים חולצות כאלו. תגובת הרבי הייתה (באידיש): "אם יתנו אחת לי, הרי יישארו שם עוד 1,999... אם כן תשאיר אחת כאן". הרב בוטמאן נתן לרבי את החולצה והרבי העניק לייצרנים דולר נוסף באומרו: "בשביל הכתונת".

הרב בוטמן ובנו מגישים בחלוקת הדולרים של כינוס השלוחים תשנ"ב פרסומת על משיח המופצת ברחבי העולם ע"י המטה

תשנ"ב[עריכה]

בחלוקת דולרים של יום ראשון כ"ו מרחשון, במהלך כינוס השלוחים, עבר הרב בוטמאן עם בנו ר' וועלועל ונתן לרבי ציור אודות משיח שמפרסמים בכל העולם. בציור נראה בית המקדש על עננים ונכתב: "משיח בדרך!" (באנגלית) ו"הנה הנה משיח בא!". הרבי הגיב על כך (באידיש[5]): "יישר כח גדול" והעניק לו דולר נוסף באומרו: "בשביל התמונה". אחרי שעברו קרא להם הרבי בחזרה[6] ושאל אודות הבן: " גם הוא השתתף בזה?". הרב בוטמאן אמר שהוא סידר את זה והרבי העניק לבן דולר נוסף באומרו: "שיהיה בשורות טובות".

פעולות המטה[עריכה]

המטה קיים עשרות פעולות, ביניהם:

תקופה מסוימת מימן המטה את הדפסת הקונטרס יחי המלך.

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

 1. על פי צילום הדו"ח - תשורה נחשון תש"פ עמ' 30
 2. תשורה נחשון תש"פ, עמ' 33.
 3. תשורה נחשון תש"פ, עמ' 40.
 4. מענה זה ניתן גם בקשר לפעולות נוספות בענייני משיח בתקופה זו
 5. וכן בהמשך
 6. דבר נדיר באותה חלוקה שהתנהלה במהירות עקב ריבוי השלוחים