ביחוב

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ביחוב (בלרוסית: Бы́хаў, Bychaŭ; רוסית: Бы́хов; פולנית: Bychów; יידיש: ביחאָוו; ביחאב; בוחאב. ליטאית: Bychavas) היא עיירה במחוז מוהילב שבבלארוס. לשעבר עיירה יהודית בתחום המושב. העיירה ממוקמת על גדות הדנייפר, ארבעים וארבע ק"מ דרומית למוהילוב. העיירה נחלקה ל"ביחוב ישן" ו"ביחוב חדש".

חסידי חב"ד בביחוב[עריכה]

חסידי חב"ד גרו בעיירה בשני חלקי העיירה ביחוב חדש וישן ובגלילותיה במחוז ("אויעזד") מוהילב, מראשית ייסוד תנועת חב"ד על ידי אדמו"ר הזקן[1]. כבר בשנת תקנ"ב שלח אדמו"ר הזקן שד"ר לחסידים אשר בביחאב להשכין שלום ביניהם ובין המתנגדים בעירם וביקשם לתרום למעות ארץ הקודש.

בין קבוצות החסידים שנסעו לליאדי לחגוג את י"ט כסלו הראשון (תקס"ב) עם אדמו"ר הזקן, היו גם קבוצת חסידים מביחוב[2].

אדמו"רי חב"ד בביחוב[עריכה]

אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק גם ביקרו בעיירה ואמרו בה מאמרי דא"ח.

אדמו"ר הזקן ביקר בעיירה כמה פעמים: בשנת תקס"ג, בליל שבת קודש פרשת תצא ואמר את המאמר המתחיל "לריח שמניך טובים" שנדפס בלקוטי תורה - שיר השירים. בשנת תקס"ז, ביום ב', ט"ז סיון, התקיימה החתונה הגדולה בז'לובין, אחריה המשיך אדמו"ר הזקן ונסע לשקלאוו, ובשבת פרשת בהעלותך, כ"א סיון שבת בביחוב ואמר מאמר דא"ח ד"ה "צאינה וראינה", ומאמר נוסף "להבין שורש הדברים הנ"ל".[3]. ושוב בשנת תק"ע בשבת פרשת בהר, ט"ו אייר, ואמר את המאמר המתחיל "את שבתותי תשמורו"[4].

אדמו"ר האמצעי ביקר במשך שנות נשיאותו כמה פעמים בבוחאב ישן[5]: אדר שני תקע"ה. אלול תקע"ז, בשבת פרשת שופטים אמר מאמר ד"ה "אחרי ה' תלכו"[6]. כסלו תקע"ט. אייר תקפ"א, ובשבת פרשת בהר[7] אמר שם מאמר דא"ח. ביקור נוסף התקיים בשבת פרשת במדבר, ערב ראש חודש סיון תקפ"ג, ואמר מאמר ד"ה "ויאמר לו יהונתן מחר חודש"[8].

בחודש אדר שני תקפ"ד התקיים ביריד בליובאוויטש התרמה של תושבי המחוזות ויטבסק ומוהילב למען מגורשי הכפרים, תושבי ביחוב והסביבה תרמו את חלקם[9].

אדמו"ר הצמח צדק ביקר בבוחאב בשבת פרשת דברים - שבת חזון שנת תקצ"ד ואמר שם מאמר דא"ח ד"ה "ציון במשפט תפדה"[10] שנדפס בלקוטי תורה לפרשת דברים.

רבני ביחוב[עריכה]

משנת תקפ"ו עד שנת תקצ"ב בערך[11] היה המו"צ של קהילת בוחוב חדש הרב יששכר בער הורוביץ, שאר בשרו וחסיד אדמו"ר הצמח צדק, והרבה לשאול את הצמח צדק[12].

הגאון רבי ישראל רפפורט היה רבה של ביחוב בתקופת אדמו"ר הזקן ורבנו הזקן כתב אגרת[13] להודות לו ולחתנו הגאון רבי יהודה אידל על העמדת האמת והשלום בין החסידים והמתנגדים בעיר.

הגאון רבי דוד לוריא (תקנ"ח - תרט"ז) מחבר הגהות וביאור הרד"ל לכמה ספרים היה רבה של ביחוב ישן. יחסים קרובים שררו בינו לצמח צדק, ובין אביו הגאון רבי יהודה אידל לרבנו הזקן (חתנו של רבי ישראל רפפורט)[14].

בשנת תרפ"ח התמנה הרב הגאון מנחם מענדל ווארינובסקי לרב בביחוב ישן[15].

חסידים מביחוב[עריכה]

עיירות ברוסיה הלבנה
מחוז ברסט - בריסק · פינסק · הורודישץ'מחוז הומיל - מאזיר · ז'לובין · רהצ'וב · רציצאמחוז גרודנא - גרודנא · לידא · סלונים · סמרגוןמחוז ויטבסק - אורשה · בישנקוביץ · גלובוקי · דוברומיסל · דוברובנה · דיסנא · דישקע · דרויה · לפל · הרדוק · טולצ'ין · סיינו · סוראז · פולוצק · צשניק · קובליץ · קאפוסטמחוז מוהילוב - באברויסק · ביחוב · ליאדי · ליאזנא · קלימוביץ' · שקלובמחוז מינסק - בוריסוב · דוקשיץ · וולוז'ין · מינסק · סלוצק · פלשצניץ · קלצק · קורניץ · שצעדרין
עיירות ברוסיהעיירות באוקראינהעיירות בליטאעיירות בלטביהערים בפולין

הערות שוליים

 1. ראה אגרות קודש כ"ק אדמו"ר הזקן עמודים: 28. 32. עה-ז. שיח. שכז. תז.
 2. שיחת שבת חול המועד פסח ת"ש.
 3. נדפס בספר המאמרים תקס"ז ע' רי. ובשינוים בתורה אור ז, ד.
 4. נדפס בספר המאמרים תק"ע ע' פא.
 5. ראה אג"ק שלו, מבוא ע' 20.
 6. ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי: דברים חלק ב, במפתח המאמרים, ע' תשכח הערה 15. ושם ובהערות שלאחרי זה על עוד ביקור. נ"ך ע' פז
 7. ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא חלק ב ע' תרצט בהערה.
 8. ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי במדבר חלק א ע' קכ.
 9. ראה אג"ק אדמו"ר האמצעי נספח 10 ע' רחצ
 10. ראה לקוטי תורה, רשימת הכתבי יד ע' קסח.
 11. בשנת תקצ"ב התקבל למו"צ בליובאוויטש. ראה אודותיו "מבית הגנזים" פרק לג. אג"ק כ"ק אדמו"ר הצמח צדק ע' כז בהערה
 12. ראה שו"ת צמח צדק קה"ת הוצאה חדשה סימנים עב. עח. וראה שם יו"ד ע' שמג אודות בוחאב חדש. אהע"ז ח"ב ש, ו. אודות בוחאב ישן. אג"ק שלו לפי הנסמן במפתח שמות מקומות.
 13. אג"ק שלו ע' עה.
 14. ראה עתון כפר חב"ד גליון 453 עמ' 18. בס' פרקי דרבי אליעזר עם פירוש הרד"ל (ווארשא תרי"ב) אחר ההסכמות מודיע: "גם זכיתי ונתכבדתי ביקר שהדותא ח"י קודש מכ' קדושת אדמו"ר כש"ת מנחם מענדיל שליט"א דק"ק ליובאוויטש".
 15. מכתב ברכה לקבלת הרבנות מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ - אג"ק שלו חלק טז ע' קצג. וראם שם ע' שלג.
 16. לקוטי רשימות ומעשיות אות מג.
 17. זכרון לבני ישראל ע' ק הערה קעז. כנראה הוא ר' ישראל איסור גוטין תלמיד ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש - ספר התמימים בערכו.
 18. ספר התמימים בערכו.
 19. תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית ע' מח.