משנת חסידים

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שער הספר

משנת חסידים הוא ספר קבלה שחיבר המקובל רבי עמנואל חי ריקי, על פי קבלת האר"י הקדוש. מוזכר פעמים רבות בספרי חסידות. גם הרבה ממנהגי חב"ד מבוססים על ספר זה[1].

אודות ניגונו של אדמו"ר המהר"ש מסופר: בסוף ספר "הון עשיר" - לבעל "משנת חסידים" - יש שיר רשום בתוי נגינה. הרבי מהר"ש קראם, ואמר שהניגון הרשום עורר אותו על ניגון, ואז ניגן ניגון זה.

בתורת חב"ד[עריכה]

המגיד ממזריטש מבאר את המוזכר בספר הזוהר "זכור לדכורא ושמור לנוקבא" כי כי הזכירה היא דבר חדש מה שלא נאמר מקודם, כמו ויזכור אלקים את רחל, שלא נאמר שום אמירה ודבור קודם לזה. אבל גבי שרה נאמר וה' פקד את שרה, כי כבר נאמר מקודם שיהיה בן לשרה, שנאמר אבל שרה אשתך וגו', לכך נאמר עתה וה' פקד, ר"ל פקד הדבר שנאמר מקודם. וכן נאמר זכור את אשר עשה לך עמלק, ובפעם ב', גבי שאול, נאמר (פקד) פקדתי, כיון שכבר כתוב בתורה הדבר ההוא. נמצא כי הפקידה והשמירה מקבלים מן דבר אחר הנאמר מקודם לכן, ולכך נקראים נוקבא. וכן בתפלה שלפני העקידה, ופקדנו בפקודת כו', כתוב במשנת חסידים בפקודת נוקבא, כוונתו אל הנזכר[2]

בליקוטי אמרים - פרק מ"א מזכיר אדמו"ר הזקן בשם משנת חסידים מסכת א"א פ"ד שתרי"ג מצות התורה נמשכות מחיוורתא דאריך אנפין שהוא רצון העליון מקור החסדים. ובאגרת התשובה - פרק ג' מזכיר אדמו"ר הזקן כי מנין התעניתים שיש להתענות על חטא מוזכר בספר משנת חסידים.

בליקוטי תורה[3] מבואר הפסוק כי בצלם אלקים עשה את האדם, פי' צלם הוא צורה בולטת שכשמדפיסים בה נעשה שוקע כמבואר גבי רצועות של תפילין של ראש שאדם הוא כחותם המתהפך משמאל של מעלה נעשה ימין למטה. ומציין שם בסוגריים כי כן הוא במשנת חסידים בתיקון תפילין פרק י"ד אות ה' שהאדם הוא לגבי ז"א כחותם המתהפך.

קישורים חיצוניים[עריכה]

עמנואל חי ריקי, ‏ משנת חסידים, באתר HebrewBooks


הערות שוליים

  1. כמו למשל המנהג שלא לכפול "לעילא ולעילא" בעשרת ימי תשובה, כמבואר בשער הכולל
  2. אור תורה יתרו צט.
  3. פרשת עקב
ספרי קבלה
ספרי יסוד: ספר יצירה ופירושיו: חכמוניהמיוחס לראב"דר"מ בוטריל

ספר הזוהר ופירושיו: אור החמהאור יקררמ"ק) • אשל אברהםהדרת מלך, כסא מלך ומקדש מלךהרמ"זזהר הרקיע לאריז"לחמדת צביניצוצי אורותניצוצי זוהרקול ברמה
ספר הבהירספר הקנהספר התמונהפרקי היכלות

מקובלים הראשונים: גינת אגוזדרך אמונההריקאנטימגיד מישריםמערכת האלקות (ופירוש החייט) • עבודת הקודששושן סודותשערי אורהתולעת יעקב
כתבי הרמ"ק: אור יקר • אור נערב • אילימה • גירושין • דרישות בעניני המלאכים • פרדס רימונים (ופירושיו: פלח הרימוןעסיס רימונים) • שיעור קומה
קבלת האריז"ל - כתבי הרח"ו: אוצרות חייםלקוטי הש"סלקוטי תורהמבוא שערים • ספר הגלגולים • ספר הכוונות • ספר הליקוטים • עולת תמיד • עץ הדעת טוב • עץ חייםפרי עץ חייםשולחן ערוך האריז"לשערי קדושה
שמונה שערים: שער ההקדמות • שער מאמרי רשב"י • שער מאמרי רז"ל • שער הפסוקים • שער המצוות • שער הכוונות • שער רוח הקודש • שער הגלגולים
קבלת האריז"ל - מהר"י סרוג: לימודי אצילותעמק המלךשערי גן עדןעשרה מאמרות
סידורי האריז"ל: אור השנים • זאלקווא תקמ"א • קול יעקבר' אשרהר"ש מרשקובשער השמים
מקובלים האחרונים: חוקר ומקובלחמדת ימיםחסד לאברהםיושר לבבמאורי אורמגלה עמוקותמגן דודמשנת חסידיםנהר שלוםנגיד ומצוהנפש דוד, רוח דוד ונשמת דודקהילת יעקבשומר אמוניםשפע טל