משיח שבכל דור

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
(הופנה מהדף משיח שבדור)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
לשכתב.png יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: סגנון תורני.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

משיח שבכל דור הינו מונח המיוסד על דברי חז"ל, על כך שבכל דור ישנו אדם החי בזמן הגלות הראוי במעלותיו להיות משיח ומחכה להוראת ה' לגאול את עם ישראל כמלך המשיח.

מדברי חז"ל מצינו למדים סימנים רבים בקשר לזהותו של אותו האדם הראוי להיות משיח ועפי"ז נהגו מבין היהודים לזהות מי מאנשי הדור הוא הראוי להיות משיח.

מקור[עריכה]

דמותו של מלך המשיח, כאדם שחי בדורו ומצפה לגאול את עם ישראל, מופיעה במקורות חז"ל מיד לאחר חורבן בית המקדש השני:

מעשה היה ביהודי אחד שהיה עומד, שגעתה פרתו לפניו. עבר ערבי אחד ושמע קולה, אמר לו יהודי יהודי, התר שורך והתר מחרשתך, שחרב בית המקדש. געתה פעם שניה, אמר לו יהודי יהודי, קשור שורך וקשור מחרשתך, שנולד מלך המשיח

תלמוד ירושלמי ברכות פ"ב ה"ד. מתורגם

.

אין הכוונה בהכרח שאותו תינוק הוא המלך המשיח העתיד לגאול בפועל, אלא להורות שמיד עם החורבן העמיד הקדוש ברוך הוא אדם המוכן וראוי לגאול את ישראל מיד כאשר יזכו לכך.[1][2]. על יסוד זה כתב רבי עובדיה מברטנורא[3]: "בכל דור ודור נולד אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל". וכן בשו"ת חתם סופר[4]: "ומיום שחרב בית המקדש, מיד נולד אחד הראוי בצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו ה' יתברך וישלחו.. ובעוונותינו כי רבו כבר כמה וכמה מתו ולא זכינו שיערה עליהם רוחו של משיח גם כי הם ראוים לכך, אבל הדור לא היה ראוי, אולם כשיגיע אם ירצה ה' יגלה אליו ה' כמו למשה בסנה וישלחהו". בפרי צדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין[5]: "בכל דור יש נפש אחת שראויה להיות משיח אם יהיה הדור זכאי" ומכיוון שונה כתב הרד"ק[6] "בכל דור ודור יתאוה מי מזרע דוד שתהיה בימיו הישועה ויהיה הוא מלך המשיח".

כהוכחה לכך, כתב הרבי אל יהודי שתמה על ששמע מרב בית הכנסת שלו "אשר בכמה דורות, כולל גם דורנו, חי איש המתאים על פי התכונה שלו, להיות משיח צדקנו.. ובפרט בדורנו האחרון"[7] ש"מוכרח הדבר גם מנוסח ה'אני מאמין'.. "אחכה לו בכל יום שיבוא", שזה אפשרי רק באם כמה שנים לפני זה נולד ונתגדל"[8]. במקום אחר ביאר הרבי בקשר ללידת משיח מיד לאחר החורבן[9]: שדבר זה מוכרח הוא כי מאחר שכשישראל עושין תשובה "מיד הן נגאלין"[10] והרי משיח הוא ילוד אשה שימלוך על ישראל, בהכרח אם כן שמיד ברגע שלאחרי החורבן, יהיה אחד הראוי להיות משיח כדי שתוכל להיות הגאולה - "מיד" כשעושין תשובה".

ובאחד משיחותיו תיאר הרבי[11] "משיח נמצא בעולם בזמן ומקום הגלות, ובמצב של גלות, שסובל תחלואי הגלות, ומצפה בקוצר רוח ובכליון עיניים להתגלות (מההעלם בזמן ומצב הגלות), דמלך המשיח גואל את ישראל בגאולה האמיתית והשלימה שאין אחרי' גלות, כפסק דין הרמב"ם "יעמוד מלך מבית דוד וכו'".

גדרו של המשיח שבכל דור[עריכה]

היות ומלך המשיח כשיתגלה צריך שיתקיימו בו סימני המשיח כפי שכתבם הרמב"ם בהלכות מלכים[12] ממילא אותו אדם הראוי להיות משיח עליו להיות ראוי שיתקיימו בו גדרים אלו (אמנם, הגדרים והסימנים של בחזקת משיח ומשיח ודאי עדיין לא התקיימו בו שלכן הוא רק 'ראוי' להיות משיח).

ולכן אותו אדם הראוי להיות משיח עליו להיות:

 • מזרע דוד.[13]
 • הוגה בתורה ועוסק במצוות.[14].
 • שיהיה בו 'עניין' המלוכה.[15].
 • והוא נשיא הדור.[16] ועל דרך רבי יהודה הנשיא שאמרו עליו שהוא היה משיח בימיו[17] והוא העומד תחת וממלא מקום משה רבינו שעליו נאמר[18] "משה הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון". ועוד שכיוון שנשיא הדור הוא כולל נשמות כל הדור "שהנשיא הוא הכל"[19] הרי הוא כולל את כל ניצוצי משיח שבכל אחד מהדור והרי הוא משיח הכללי.[20]
 • ולאחרי התגלות פנימיות התורה ותורת החסידות נשיאי החסידות הם המשיח שבדור.[21] בהוספה לכך שהוא הנשיא הנה מצד שייכותו ליחידה שבתורה שעניינה גלוי היחידה הכללית ביאת המשיח הרי הוא משיח שבדור.[22][23]

זהותו של המשיח[עריכה]

על בסיס זה, בכל דור חיפשו מיהו המשיח שבדור, אין בזהוי זה להבטיח שהוא יהיה המשיח אשר יגאל את ישראל בפועל, אלא רק לומר שבאותו זמן הוא המתאים ביותר לגאול את ישראל באם אכן יזכו[24].

 • הגמרא במסכת סנהדרין[25]: "מה שמו? דבי רבי שילא אמרי שילה שמו, שנאמר עד כי יבא שילה. דבי רבי ינאי אמרי ינון שמו, שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו. דבי רבי חנינה אמר חנינה שמו, שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה, ויש אומרים מנחם בן חזקיה שמו, שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב נפשי... אמר רב נחמן אי מן חייא הוא כגון אנא, שנאמר והיה אדירו ממנו ומושלו מקרבו יצא. אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש."
 • השדי חמד[26]: "ובדרך הזה היה משוער אצלם בכל דור מי הוא.. רבינו הקדוש.. בדורו אמרו וידעו שהוא המוכן.. ועל פי זה כתבו גם כן תלמידי האריז"ל שבימיו היה האריז"ל. וכל זה הוא פשוט".

על דרך זה לאורך הדורות ישנם ביטויים רבים בקשר לגדולי ישראל שבכל דור, שתלמידיהם ציפו לגאולה שלימה בימיהם ולהתגלותו של רבם כמלך המשיח[27].

כל נשיאי תורת החסידות היו ה'משיח שבדור' - הבעש"ט, המגיד ממעזריטש, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצמח צדק, אדמו"ר מהר"ש, אדמו"ר מוהרש"ב, אדמו"ר מוהריי"צ, עד לאדמו"ר שליט"א שהוא לא רק 'משיח שבדור', אלא כבר התגלה כ'משיח צדקנו'.

בדורנו[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – הרבי מליובאוויטש כמלך המשיח

הרבי מליובאוויטש מוגדר כמלך המשיח העתיד לגאול את עם ישראל. ההכרה ברבי כמלך המשיח, פורסמה על ידי רבני חב"ד ואחרים בפסק דין הלכתי המסתמך על פסיקת ההלכה ועל התייחסויותיו של הרבי עצמו לנושא.

החל מהשנים תנש"א, תשנ"ב ותשנ"ג, כאשר החלה התקופה המוגדרת על ידי הרבי כ"התגלות המשיח" והתחלת פעולתו בעולם, החלה האמונה לקבל ביטוי פומבי בשירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" אל מול הרבי ובדרכים נוספות.

האמונה שהרבי משיח הפכה לפופולרית בעקבות קמפיינים פרסומיים באמצעים שונים, שהתפרסמו (וממשיכים להתפרסם) בעידוד הרבי.

במכתב דלעיל[8] כותב הרבי שההכרח למציאות משיח בכל דור הוא "בפרט בדורנו".

בשיחת פרשת תזריע מצורע תנש"א, מביא הרבי את דברי הגמרא על כך שהתלמידים זיהו את רבם כמשיח ומשליך את הדברים בנוגע אלינו: "ואנן (חסידים) נעני אבתרייהו (בנוגע לרבותינו נשיאינו, ובפרט כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו) - יוסף שמו, שנאמר "יוסיף אדנ-י שנית ידו גו' ואסף נדחי ישראל גו'", יצחק שמו, שנאמר "אז ימלא שחוק פינו".".

בשיחות אחרות[28] מתעכב הרבי על דברי חז"ל[29] ש"מנחם שמו" - שמו של נשיא דורנו. ובכמה מקומות[30] מוסיף גם בנוגע לשמו השני מענדל, שהוא בגימטריא "צדק", ש"צדק" הוא שמו של משיח[31].

ראו גם[עריכה]

לקריאה נוספת[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

 1. שם חלק ב' עמ' 744 הערה 93; וראה תורת מנחם התוועדויות תנש"א חלק ד עמוד 134 הע' 93
 2. וראה בספר נצח ישראל למהר"ל פרק כ"ו מבאר ביאור הלידה (שאינה לידה גשמית רק) שאז נעשה ראוי העולם למשיח עיי"ש וראה בספר ישעות משיחו העיון השני פרק א.
 3. בפרושו למגילת רות.
 4. חלק ו', סימן צ"ח ד"ה הריני נזיר.
 5. פרשת דברים, אות י"ג.
 6. בפירושו לתהלים פט, מח
 7. לשון הרבי במכתב
 8. 8.0 8.1 מכתב מתאריך כ"ח ניסן תשכ"ה, נדפס בקובץ התוועדות שי"ל לאחרון של פסח תש"פ
 9. ליקוטי שיחות חלק כ"ט דברים ע' 14.
 10. רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ה.
 11. דבר מלכות שבת פרשת תזריע מצורע תנש"א
 12. פרק י"א
 13. שהרי המשיח הוא "מלך מבית דוד" (רמב"ם הלכות מלכים פרק יא).
 14. ראה שיחת שבת פרשת דברים תשמ"ח (הע' 69), "שמשיח ישנו בכל דור ודור, ולא עוד אלא שהוא כבר במצב שראוי לגאול תיכף ומיד את ישראל ("הוגה בתורה ועוסק במצוות וכו'" - רמב"ם הלכות מלכים ספי"א)"
 15. וכהבטחת התורה (ויחי מט, ו) שלעולם לא תפסק המלכות מזרע יהודה: "לא יסור שבט מיהודה" ודרשו חז"ל לשאלה במה מתבטאת מלכותו הנצחית של דוד בזמן הזה בה אין מלך בישראל, וביארו "אלו ראשי גליות שבבבל (ראה רמב"ם הלכות סנהדרין, "ראשי גולה שבבבל במקום מלך הם עומדין") ונשיא שבארץ ישראל" הממשיכים את מלכות דוד גם בזמן הגלות. וכך ביאר השל"ה (פרשת ויחי) ש"בכל דור ודור לא ימנע אנשים חשובים מיהודה... שלא תפסוק מיהודה ממשלה, יהיה ממשלה גדולה או קטנה, ודבר זה יהיה נוהג עד שיבא משיח, ואז עליו יקהתו כל העמים וימלוך בכיפה עולמי עד". וכפי שמובן גם מדברי הגמרא שהדוגמאות למשיח שבדור הם רבינו הקדוש, רבי יהודה מסדר המשנה, שהיה נשיא הסנהדרין, ורב נחמן שהיה מבית ראש הגולה, וראה שיחת שבת פרשת תולדות התוועדויות תשנ"ב כרך א עמוד 320 שמציאותו של משיח עומדת למלכות עוד לפני התגלותו וראה שם הערה 49 וראה גם קונטרס בית רבינו שבבבל תשנ"ב, "מסתבר לומר שהוא הנשיא שבדור, כמו רבי יהודה הנשיא"
 16. ראה גם שיחת שמחת תורה תשמ"ו (תורת מנחם התוועדויות תשמ"ו חלק א עמוד 344).
 17. סנהדרין צח, ב.
 18. ראה שמות רבה פ"ב ו. זהר חלק א רנג, א. ועוד.
 19. פירוש רש"י במדבר כא, כא.
 20. ספר השיחות תשנ"ב חלק ב עמוד 470 הערה 53.
 21. ראה שדי חמד שם: "על פי זה כתבו גם כן תלמידי האריז"ל שבימיו היה האריז"ל משיח".
 22. ספר השיחות תשנ"ב חלק ב עמוד 472 הערה 78.
 23. ראה הביאור בזה בקובץ גאולה ומשיח ב (אותיות ב - ח).
 24. וכפי שדייקו רב ורב נחמן בלשונם ואמרו (סנהדרין צח, ב.) "אי מן חייא הוא", ופירש רש"י "אם משיח מאותן שחיין עכשיו", כדבר המוטל בספק. כיון שביאת הגאולה תלויה בזכותם של ישראל, ואם חלילה לא יזכו ותתעכב הגאולה, לא יהיה משיח מאותן שחיין עכשיו, אלא מהדורות הבאים לאחר מכן.
 25. צח, ב.
 26. פאת השדה מערכת האל"ף כלל ע'
 27. נלקטו בקונטרס 'משיח שבכל דור' (קראון הייטס תנש"א). וראה ב'מאוצר המלך' חלק א' עמ' 185 בנוגע לרמב"ם בדורו.
 28. דבר מלכות שבת פרשת משפטים תשנ"ב (הע' 148), "שבראשי תיבות ד"מיד" נרמזים ג' התקופות השייכות לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ועל סדר הקרבה אלינו - משיח (מנחם שמו) יוסף יצחק, דובער (שמו השני של כ"ק אדמו"ר)". ועל דרך זה גם בדבר מלכות שבת פרשת יתרו (הע' 96), ותצוה (הע' 81), תשנ"ב.
 29. סנהדרין צח, ב. "יש אומרים מנחם בן חזקיה שמו"
 30. שיחת שבת פרשת תרומה תש"נ. וראה גם שיחת שבת פרשת האזינו תנש"א, "מנחם מענדל, שמו של משיח צדקנו וכינוי השם".
 31. על פי הפסוק (ישעי' יא, ה) "והיה צדק אזור מתניו".