פתיחת התפריט הראשי

פורטל:גאולה ומשיח/ערך נבחר/גלריה

אוסף ערכים נבחרים של פורטל גאולה ומשיח

לעריכת תקצירי הערכים לחצו על המספר בכותרת ואחר כך "עריכה".

1

מלך המשיח הוא מלך ישראל שעתיד למלוך על ישראל באחרית הימים ולממש את נבואות הנביאים אודות הגאולה השלימה. מלך המשיח הינו נצר למשפחת דוד המלך, שראוי במעלותיו, חכמתו וצדקתו למלאות את תפקיד המשיח. משיבחר על ידי הקב"ה להיות המשיח תתגלה בו נשמת המשיח, ימלוך על ישראל, יכוף אותם על קיום התורה והמצוות, ילחם למען קיום רצון הבורא בעולם וישלוט על כל באי עולם, יבנה את בית המקדש, יקבץ את היהודים מכל העולם להביאם לארץ ישראל, יתקן את העולם לגילויים אלוקיים ויביא את כל באי העולם לדעת את הקב"ה באופן הכי רחב ומעמיק.

האמונה בביאת המלך המשיח היא אמונה עיקרית בתורה נבואות רבים נאמרו אודותיו. במשך הדורות מייחלים בני ישראל לביאתו, כמה וכמה תפילות תיקנו חז"ל על ביאתו.

חסידי חב"ד כמו יהודים רבים מאמינים כי מלך המשיח הוא הרבי מליובאוויטש, והוא עתיד להתגלות ולגאול את ישראל, בקיץ תשנ"א נכתב פסק דין עליו חתומים רבנים ומורי הוראה הקובע כי הרבי מתאים להגדרות המשיח. במשך השנים הגיע מספר הרבנים החתומים עליו ללמעלה משלוש מאות.

2

תחיית המתים היא אחת מהטובות שיהיו לאחר ביאת משיח.

הסדר הוא שמתי ארץ ישראל חיים תחלה, אחר כך מתי חוץ לארץ ואחר כך דור המדבר וי"א האבות. ר' שמעון אומר מתי ארץ ישראל חיים תחלה אחר כך מתי חוץ לארץ ואחר כך ישני חברון. והטעם פירש בספר אבקת רוכל כדי שיקיצו ויעוררו על שמחה בראותם בניהם שקמו מקבריהם והארץ מלאה מכמה צדיקים וחסידים.

צדיקים קמים תחלה ואחר כך שאר בני אדם, מארי תורה ואחר כך מארי מצות. ובמדרש איתא, שיקומו ויקראו אותם על שמם על פי סדר אלפא ביתא, אבל מי שיש בו מדת ענוה יעמוד תחלה.

3

בית המקדש השלישי, הוא בית המקדש אשר יבנה בימות המשיח. בית זה דומה בדוגמתו לבתים הראשונים אך יהיו בו שינויים רבים, תבניתו ניתנה בנבואה ליחזקאל. בית זה יהיה ניצחי.

בגמ' נאמר שבית המקדש נבנה כהכנה למלכות דוד כלומר לפני שמגיע מלך המשיח. כך דרשו בגמרא את הפסוק: "אחר ישובו בני ישראל" כלומר לאחר שיבנו את בית המקדש, "ובקשו את דוד מלכם".

אך לאידך נאמר שבית המקדש יבנה על ידי מלך המשיח כלומר שחזרת מלכות דוד קודמת לבנין בית המקדש.

להלכה פסק הרמב"ם: "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה מקדש במקומו", מסדר דבריו של הרמב"ם (שגם הסדר בדבריו נכתב בדיוק רב), מוכח שקודם תחזור מלכות דוד, ורק לאחר מכן יבנה בית המקדש.

4

האמונה בביאת המשיח היא אחת מעיקרי הדת שמנה הרמב"ם, היא מיוסדת על נבואת משה רבינו וכל הנביאים האמונה במשיח היא תמידית בכל רגע ואף על פי כן אינה נמנית בתרי"ג מצוות. האמונה כוללת אף את האמונה הוודאית על יכולתו של משיח לבוא בכל עת ובכל יום ואף את הצפייה והכמיהה לבואו.

היא יסוד בדת מטעמים רבים, לפי שהיותה מעידה על אמיתיות התורה על ההשגחה העליונה ונצחיות התורה.

5

לחיות גאולה היא דרך בעבודת ה' אותה דרש הרבי מכל אחד ואחת. דרישה זו החלה במיוחד בקיץ של שנת תשנ"א בו פרסם הרבי שהגיע זמן הגאולה והנה הנה משיח בא. עניינה: שהאדם בחיי היום יום יחוש ויחיה את חייו כפי שיחיו בזמן הגאולה, חדור בענייני הגאולה יחד עם צפייה עמוקה להתממשות הגאולה בפועל.

את תוכנה של עבודה זו הסביר הרבי בביטויים שונים: "לפקוח את העיניים ולראות שהכל כבר מוכן לגאולה" "לקבל פני משיח צדקנו" "כל ימי חייך להביא לימות המשיח" ועוד.

הדרך להגיע לעבודה זו אמר הרבי הוא לימוד ענייני גאולה ומשיח שבזה האדם מחדיר לעצמו את אור הגאולה.

6

ימות המשיח הוא שם כללי לתקופת בואו של המלך המשיח באחרית הימים. בתקופה זו תחזור המלכות לישראל, יבנה את בית המקדש בירושלים, ויהיו כל היהודים על אדמתם בארץ ישראל ויחזיר את מלכות דוד. באותה התקופה יחזרו כל הדינים והמצוות שהיו בטלים בזמן הגלות ואף יתווסף בחלקם שלימות מיוחדת.

בתורת החסידות מוסבר שקיום המצוות בתקופה זו תהיה בתכלית השלמות, המשכת אור קדושה אלוקית שעל ידם תהיה בדרגה נעלית יותר מקיומם בזמן הגלות. אף מציאות העולם באותה התקופה תהיה בדרגה נעלית ביותר משום שבאותה התקופה יאיר אור אלוקי נעלה עד שלא יהיה כלל מציאות רע בנשמות ישראל ובעולם בכלל.

בנבואות הנביאים ובדברי חז"ל מוזכרים מאורעות רבים שיארעו בתקופה זו (כמו בשורת הגאולה על ידי אליהו הנביא, מלחמת גוג ומגוג ועוד.) והכן בתקופה זו יהיו שלבים רבים, אולם בכללות תתחלק אותה התקופה לשני תקופות: תקופה הא' בה לא יהי שינוי בטבע העולם ורק תהיה בתכלית שלימותה ותקופה הב' בה יהי שינויים בטבע הבריאה עד לשינוי המרכזי תחיית המתים בה יגיע העולם לתכלית שלימותו.

7

סעודת שור הבר והלווייתן הינה סעודה שתערך בימות המשיח בה ישתתפו בני ישראל ויאכלו מן שור הבר והלווייתן. לסעודה זו יקדים התגוששות בין בעלי חיים ענקיים בשם לויתן ושור הבר, במהלכה ישחט הלוויתן את השור באמצעות סנפירו ואילו השור ישסף את הלווייתן באמצעות קרניו. בסעודה זו גם ישתו את יין המשומר.

בתורת החסידות, מוסבר ששור הבר והלויתן מורים על שני דרגות בעבודת ה' של האדם. הלויתן מקומו בים "עלמא דאתכסיא" (העולם המכוסה) שזה מורה על העבודה הרוחנית ביחוד יחודים עליונים ונעלים. שור הבר מקומו ביבשה "עלמא דאתגליא" (העולם המגולה) שמורה על העבודה בבירור גשמיות העולם. לעתיד לבוא על ידי זה שהלויתן ישחט את השור הוא בעצם יעלה את הבירורים שלו לדרגות העליונות בקדושה.

8

וכתתו חרבותם לאתים הינו אחד מיעודי הגאולה, כפי הכתוב בישעיה: "וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה". משמעותו של יעוד זה היא שכלי המלחמה יהפכו לכלים לעבודת האדמה. ייעוד זה מתממש כתוצאה מפעולת המלך המשיח עצמו כפי שנכתב בתחילת הפסוק "ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים".

בשיחה משבת פרשת משפטים תשנ"ב גילה הרבי שקיומו של יעוד זה החל כבר, הרבי התייחס לפגישה שהחלה בערב אותה שבת בה התכנסו ראשי המעצמות ארה"ב וברית המועצות ג'ורג' בוש ובוריס ילצין, ובסיומה חתמו על "האמנה לצמצום כלי נשק אסטרטגיים" (START), שבה התחייבו הנשיאים להקטין את מאגרי הנשק האטומי ב-‏25 אחוזים. ארה"ב ורוסיה סיכמו להחזיק בלא יותר מ-‏2,200 ראשי נפץ גרעיניים. בועידה שבה השתתפו גם מנהיגי מדינות נוספות, סוכם על הפסקת מרוץ ההתחמשות שהתנהל במהלך המלחמה הקרה, והמנהיגים הצהירו על הפניית המשאבים שהופנו עד כה למטרות מלחמה לשיפור הכלכלה ועל שיתוף פעולה ועזרה הדדית.

9

תורתו של משיח היא התורה שיגלה משיח בעת התגלותו וילמד אותה את כל ישראל, תורה זו היא פנימיות התורה הנגלית שניתנה על ידי משה רבינו ובה יתגלה סודות התורה הנגלית, גם אופן הלימוד יהיה בדרגה אחרת ועליונה יותר שלימודו יהיה באופן של 'ראיה' שיראה את הנלמד ולא רק בהשגה.

התורה שהתגלתה במתן תורה היא תורת הנגלה העוסקת בהלכות בענייני העולם ברמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה, וכל עסק חכמת התורה היא בהלכות אלו העוסקים באיסור והיתר. (וגם לימוד פנימיות התורה בגן עדן היא אפס קצהו מסוד פנימיות התורה) והוא מפני שהתגלות התורה בזמננו הוא מחיצוניות החכמה - "נובלות חכמה", ופנימיות אור החכמה של הקב"ה שהוא סוד טעמי התורה לא התגלתה (אפילו לא למשה רבינו) והיא תתגלה לעתיד לבוא בימות המשיח. ובאמת על ידי משיח תתגלה שורש התורה כפי שהוא למעלה משרש האצילות - חכמה סתימאה והוא פנימיות וסודות וצפונות וטעמי התורה.

10

לימוד ענייני גאולה ומשיח הינו הדרך הישרה להבאת הגאולה, לאחר ה"השיחה הידועה" שאמר הרבי בכ"ח ניסן תנש"א "עשו כל אשר ביכולתכם להביא את משיח צדקנו בפועל ממש", החל הרבי בסלילת דרך חדשה לזירוז והבאת הגאולה: לימוד עניני משיח וגאולה. על לימוד זה התבטא הרבי כי זוהי הדרך הישרה, הקלה והמהירה מכל דרכי התורה לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש.

כמה שבועות לאחרי זה, בשיחת שבת פרשת בלק, הבהיר הרבי כי לבד עצם הסגוליות שבלימוד עניני גאולה ומשיח בזירוז והבאת הגאולה ('דרך ישרה' להבאת הגאולה) 'הרי עיקרו של הלימוד הוא בכדי שהנהגתו של כל אחד ואחד, במחשבה דיבור ומעשה, תהא מתאימה לזמן המיוחד בו אנו נמצאים ש"עומדים על סף הגאולה, ומורים באצבע שהנה זה משיח בא", ועל כן יש: "לחיות עם משיח", לחיות עם הזמן דימות המשיח, מתוך ידיעה והכרה ש"הנה זה בא".

11

בשורת הגאולה היא הכרזתו של הרבי שנמצאים אנו בסוף זמן הגלות ושדורנו הוא דור האחרון של הגלות והראשון לגאולה ובימינו תושלם הכוונה העליונה של הבאת הגאולה.

בהכרזתו זו הדגיש הרבי פרטים רבים: את הזמן שחלף שכלו כל הקיצין ושנמצאים כבר ברבע האחרון של האלף השישי, את העבודה הרבה של בני ישראל שסיימו את כללות העבודה, את הסימנים הרבים לסיום הגלות ועד לגילויים נפלאים בעולם הנעשים אודות להתקרבות לזמן הגאולה והגילויים האלוקיים שיהיו בה.

בשיחותיו אלו תבע הרבי להוסיף בתורה ומצוות בכלל ובפעולות מיוחדות בפרט (בצפייה לגאולה, בלחיות גאולה, בלימוד ענייני גאולה ומשיח ועוד) על מנת להחיש ולקרב את ביאת המשיח והתגלותו השלימה.

12

השיחה הידועה היא שיחה שנשא הרבי בכ"ח ניסן תנש"א, בה דיבר בכאב על האדישות בנושא הפעילות להבאת המשיח והטיל על החסידים ביחוד ועל כל יהודי בכלל את האחריות להביא אותו: "הדבר היחידי שעוד יכולני לעשות: הנני מוסר זאת לכל אחד מכם, עשו כל אשר שביכולתכם לפעול ביאת משיח בפועל ממש". הרבי השתמש בלשון "השיחה הידועה" במכתב לר' רחמים אנטיאן, ומאז התקבל כינוי זה ביחס לשיחה.

השיחה גרמה להתעוררות רבה בקרב החסידים בנושא הבאת הגאולה. יוזמות ופעולות רבות בקשר לזירוז הגאולה נעשו בעקבותיה, וחלקם זכו להתייחסויות חיוביות ועידודים מהרבי.

13

ניצוץ משיח הוא הארה מנשמתו של מלך המשיח, המאיר אצל כל יהודי בחלק הפנימי ביותר של נשמתו (יחידה, או עצם הנשמה). בזכות קשר זה שיש למלך המשיח עם כל יהודי, יש בכוחו לגאול את כל אחד ואחד מישראל, אך העבודה מוטלת על כל יהודי ויהודי בפרט לגלות ניצוץ זה מהכח אל הפועל.

ניצוץ המשיח נותן ליהודי את הכח לעבוד את הבורא למעלה ממדידה והגבלה, מעין ימות המשיח - ועל ידי זה ביכלתו לפעול אצל עצמו גאולה פרטית עוד בזמן הגלות, וכן להביא בפועל את הגאולה הכללית.