פתיחת התפריט הראשי
הספר ענינו של משיח

ענינו של משיח הוא ספר ראשון בהיקפו, המסביר את "ענינו של משיח" בכלל, ואת תהליך הגאולה והתגלות משיח בדורנו, כמו כן הספר דן בתפקיד המוטל בזמן הזה לעורר את הניצוץ משיח הקיים בכל יהודי. הספר כתוב בלשון קלה וברורה אך מעמיקה.

הספר יצא לאור בשנת ה'תשע"ו על ידי הרב שלום דובער וולף ובחסות את"ה העולמי וארגון התאחדות החסידים. בקרב חסידות חב"ד, וגם מחוצה לה, הספר התקבל באהדה רבה ועורר שיח וחיות מחודשת בהבנת והסברת "ענינו של משיח", לאחר כחודש מהוצאת הספר אזלו כל הספרים והספר הודפס מחדש עם תיקונים.

עם הוצאת הספר נפתחו מספר שיעורי גאולה ומשיח מתוך הספר החדש בכל רחבי העולם.

הרקע לכתיבת הספרעריכה

בשיחת הדבר מלכות של שבת פרשת חיי שרה ה'תשנ"ב כותב הרבי שמשימת דורנו היא להכין את העולם לקבל פני משיח צדקנו, וזאת אמר הרבי: "על ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח, כמבואר בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, באופן המתקבל אצל כל אחד ואחד לפי שכלו והבנתו, כולל במיוחד - על ידי לימוד עניני משיח וגאולה, ובפרט באופן של חכמה בינה ודעת".

ספר זה לקח על עצמו את המטרה הנעלית ועוסק במידה רבה להסביר את ענינו של משיח, בספר מוגשים כל שיחות הרבי בנושא "באופן המתקבל" - באופן ברור לכל יהודי ויהודי.

מבנה הספרעריכה

בכתיבת הספר נעשה דגש מיוחד לראות את התמונה השלימה בכל שיחות הרבי מכיון שכל נושא בגאולה מופיע בשיחות רבות "תורה מגילות מגילות נתנה" ולכן קשה לכל אחד לראות את התמונה השלימה של תורת הגאולה בשיחות הרבי.

במבוא לספר מדגיש המחבר אשר "נעשה נסיון לחבר את ה"מגילות מגילות" למגילה אחת שלימה, לסדר כל ענין על מקומו ובהקשרו המתאים, כך שמתוך כל הביאורים תעלה שיטה סדורה אחידה ועקבית של תורה הגאולה.

הספר מחולק לשלושה חלקים:

חלק ראשון - ענינו של משיחעריכה

הספר נפתח במבוא מיוחד המבאר את המקורות המרכזיים המדברים בנושאי הגאולה, ואופן ההכרעה במחלוקות הרמב"ם והרמב"ן.

בתחילת הספר מבאר המחבר את מהותם של ימות המשיח בהתאם לכמה אופנים בהבנת תכלית הבריאה. בפרק השני מבאר את גדרו של מלך המשיח שהיא שלימות מלכות ה' ושלימות קיום משפטי התורה, ובהמשך לזה מבאר את מרכזיותו של מלך המשיח בתהליך הגאולה, כך שהתגלות מלכות ה', שלימות קיום התורה ומצוות ובניית בית המקדש יכולים להיות רק על ידי מלך המשיח.

בפרקים הבאים מבאר את משמעות וניצחיות האמונה בביאת המשיח הקשורה לנצחיות בחירת הקב"ה בישראל ונצחיות התורה. ובהמשך לכך מבאר את חובת האמונה והציפי' לביאת המשיח - ולא רק לחכות לשלום שישרור אז בעולם אלא גם "מחכה לביאתו" לביאת מלך המשיח. לאחר מן מבאר את הוכחות הרמב"ם לביאת מלך המשיח המבארות את תוכן ביאת המשיח.

בהמשך לכך מבאר שבגדרו של מלך המשיח אין שינוי מנהגו של עולם ולא אותות ומפתים, אך ניסים כמו תחיית המתים וכיוצא בזה המבוארים בדברי הנביאים ודאי יתקיימו לעתיד לבוא, כחלק מביאת המשיח יפעל מלך המשיח על כל אומות העולם בקיום שבע מצוות בני נח.

לאחר מכן מבאר את ענינו הפנימי של מלך המשיח - יחידה הכללית. תורת החסידות היא יחידה שבתורה והיא ההכנה להתגלות יחידה הכללית - מלך המשיח.

החלק הראשון של הספר מסתיים בביאור התקופה השני' בימות המשיח שאז יתגלה שישראל וקוב"ה כולא חד שזוהי אמיתת ענינו של משיח.

חלק שני - התגלות משיחעריכה

בחלק זה של הספר מתבאר סדר התגלות משיח, בתחילה מבאר שכעת הגיע זמן הגאולה ואת אופן תהליך הגאולה, והיכן ניתן לראות חלק מייעודי הגאולה שהתחילו להתגשם.

בהמשך לכך מבאר מהו "נשיא הדור" ומהו "משיח שבדור" ובמשך לכך מבאר בפירוט את סדר התגלות מלך המשיח, ואיך מבוארת התגלות משיח במדרשי חז"ל ובדברי הרמב"ם.

בסיום החלק השני מבאר את דעת רבותינו נשיאנו כנגד הרעיון הלאומי.

חלק שלישי - ניצוץ משיחעריכה

בחלקו השלישי של הספר מתבאר מהו ניצוץ משיח ומהי הדרך לגלות את ניצוץ משיח שבכל יהודי, ובהמשך לכך מסביר את שיחת כ"ח ניסן - לקיחת אחריות להביא גאולה, מכיון שהגאולה נוגעת לעצם מציאותו של היהודי ולכן היא חודרת בכל פרט בחייו.

בהמשך לכך מבאר מהו "לחיות עם הזמן דימות המשיח" ואיך אפשר לחיות ב"מצב ורגש של גאולה".

בפרקים האחרונים בספר מבאר את המשמעות של "קבלת פני משיח צדקנו", ומהי המשמעות של "צריך רק לפקוח את העיניים ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות".

לקריאה נוספתעריכה

  • מה מיוחד בספר 'עניינו של משיח'?, מענדי מור יוסף, מגזין 'דרך המלך' מס' 112 ע' 4 - 7

קישורים חיצונייםעריכה