פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/אוסף ציטוטים

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אוסף הציטוטים הנבחרים של פורטל הפצת המעיינות

לעריכת הציטוטים לחצו על המספר בכותרת ואחר כך "עריכה".

1

ושאלתי את פי משיח: אימת אתי מר?
והשיב לי: בזאת תדע, בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה מה שלמדתי אותך והשגת, ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך, ואז יכלו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה.

2

מכיון שמדובר אודות מצב של פיקוח נפשות, רחמנא ליצלן - פיקוח נפשות ברוחניות, הקשור גם עם פיקוח נפשות בגשמיות - הרי צו השעה לפרסם ולהרעיש בכל מקום ומקום שחוב גמור על כל אחד ואחד לעסוק בהפצת התורה והיהדות חוצה!

ספר השיחות תשמ"ח חלק ב' עמוד 488

3

בכל זה ניתוסף בדורנו זה במיוחד - אשר בו נוסף חידוש בענין השליחות, שכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו מינה כל אחד ואחד מהדור להיות השליח שלו בהפצת התורה והיהדות ובהפצת המעיינות חוצה, עד להבאת הגאולה האמיתית והשלימה.

שיחת שבת פרשת חיי שרה

4

ותוספת מיוחדת בזה - בנוגע לאלה אשר זכו, שמתוך עם ישראל גופא הם נבחרו להיות שלוחים של נשיא דורנו, שכל עבודתם בכל המעת-לעת כולו מוקדשת למילוי שליחותם בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה, ובהבאת הגאולה

שיחת שבת פרשת חיי שרה

5

ועתה הנה עליכם יקיריי וחביביי תלמידי התמימים שי', החובה והמצוה אשר כל אחד מכם יתרום תרומה בזמן קבוע מזמני חופש הקיץ

לבקר באיזה מקומן לעורר את קהל עדת ישראל, את ההורים ואת המורים, על אודות החינוך וסדרי הלימוד והנהגה

6

יישר כח פנימי לאלו שנסעו בשליחותי לעורר יהודים, הם עצמם אינם יודעים את אשר פעלו.

מגיע אברך לעיר ומשוחח עם יהודי, הוא לוחץ את אצבעו - והחוצה ניתזת תמימות. הוא (היהודי) מפליג בזכרונות אודות אביו, סבו, הוא מתפעל: בחור עם זקן הגיע לעורר, הוא מנתק את עצמו מעסקיו, ובא בריצה (כולו) מזיע ומסיע את הבחור במכוניתו, וכו'.
הגם שהמעורר עצמו אינו יודע מה הוא פעל
ספר השיחות תש"ט ע' 324, תרגום מאידיש

7

ולעומת זאת, ישנה דרך נוחה ומהירה יותר – הפצת המעיינות חוצה, שעבודה זו היא באופן של שלום, היינו, שאין צורך כלל במלחמה עם המנגד, כי כאשר "מעיינות" פנימיות התורה באים באופן של "הפצה" במקום ה"חוצה" – הרי זה שוטף ("עס שוויינקט אראפ") בדרך ממילא את כל הדברים המעלימים ומסתירים, ואז נפעל בדרך ממילא גם עניין בירור הניצוצות...

8

העובדה שבראש השנה הזמין לו הקב"ה "אַריינזאָגן" בהמאמר ע"ד הענין דהשגחה פרטית ע"פ שיטת הבעש"ט, – שבזה מודגש שכל פרטי המאורעות בקשר להמאסר הם בהשגחה פרטית כפי שיטת הבעש"ט דוקא, שהוא (הבעש"ט) זה ששמע ממשיח החידוש דהפצת המעיינות חוצה, שבזה תלוי' ביאת המשיח – נתנה לו את הכחות לעבור ולסבול ולא להתפעל מן המאסר – כיון שיודע שיצא משם שלם ("מ'וועט אַרויס גאַנץ"), לא בגלל שהוא רוצה להשאר שלם, אלא בגלל שבזה תלוי' שלימות העבודה להביא את המשיח, עי"ז "שיתקיימו על ידי".

9

.. והוא: על פי הידוע ש"בכל דור ודור נולד אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל, "אחד הראוי מצדקתו להיות גואל וכשיגיע הזמן יגלה אליו השם יתברך וישלחו כו'", ועל פי הודעת כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו, השליח היחיד שבדורנו, המשיח היחיד שבדורנו, שכבר סיימו את כל העבודה - הרי מובן, שמתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", השליחות של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר. ומזה מובן, שהדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבדת השליחות הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות!

10

ושני טעמים להוספה המיוחדת בהפצת המעיינות חוצה בדורנו זה: (א) בגלל התגברות החושך ביותר יש צורך באור גדול ביותר להאיר את החושך, (ב) בגלל שכבר מתנוצץ אור המשיח.

11

וכדי לבטל קטרוג זה, להסיר את כל ההעלמות וההסתרים ולקבל הרשיון על הפצת המעיינות חוצה – הוצרך להיות ענין של אתערותא דלעילא בתכלית, שזהו מה שנפעל ביום ההסתלקות-הילולא של המגיד, כדלקמן.

12

לעשות משהו בהפצת המעיינות חוצה, שכן, כשיהי' לנו חלק בהכנה והקדמה לביאת המשיח ("יפוצו מעינותיך חוצה"), יהי' לנו גם חלק - לא באופן של "נהמא דכיסופא" - בביאת המשיח ("אתי מר"), במהרה בימינו.

13

הענינים שנפעלו ע"י עבודתו של כאו"א כפי כחו, יומשכו גם הענינים שהיו יכולים וצריכים להוסיף ולהשלים, – "יע דערטאָן, ניט דערטאָן", אין זה נוגע ב"עת רצון"... – ויומשכו למטה מעשרה טפחים, בכל המצטרך לכאו"א בבני חיי ומזונא רויחא, ותומשך גם ברכת הצלחה בכל עניני העבודה דלימוד התורה וקיום המצוות, ובעיקר – בהפצת המעיינות חוצה

14

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/14

15

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/15

16

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/16

17

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/17

18

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/18

19

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/19

20

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/20

21

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/21

22

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/22

23

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/23

24

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/24

25

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/25

26

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/26

27

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/27

28

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/28

29

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/29

30

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/30

31

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/31

32

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/32

33

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/33

34

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/34

35

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/35

36

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/36

37

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/37

38

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/38

39

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/39

40

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/40

41

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/41

42

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/42

43

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/43

44

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/44

45

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/45

46

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/46

47

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/47

48

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/48

49

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/49

50

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/50

51

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/51

52

פורטל:הפצת המעיינות/ציטוט נבחר/52