פתיחת התפריט הראשי
לשכתב.png יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: מבלבל בין היסטוריה והווה.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
בלאנק של מחנה ישראל

מחנה ישראל הינו ארגון שהוקם על ידי אדמו"ר הריי"צ בחודש סיון בשנת תש"א. בראש הארגון עמד אדמו"ר הריי"צ והרבי יו"ר ועד הפועל.

הארגון 'מחנה ישראל' הוזכר בקול קורא השני אותו הוציא אדמו"ר הריי"צ בט"ז סיוון תש"א.

במעטפת היום יום שנדפסה בחורף בשנת תש"ג מופיעה סקירה קצרה על הארגון.

מטרת הארגוןעריכה

חבריהעריכה

החברות בארגון אינה מותנית בתשלום דמי חבר, הנהגתו ומעשיו הטובים של הנרשם לארגון מהווים מס חברות לארגון.

על פי הוראתו של הרבי מונו מספר חברים להנהלת הארגון, מהם נותר בחיים כיום רק ר' חיים יהודה קרינסקי.

אופי הפעילותעריכה

עבודת החברים נעשית באופן סתר, זאת אומרת שהחברים פעילים בנסתרים, ושאיפתם היא להיות לדוגמה לאחרים בהנהגתם על פי התורה והמצוות, להשפיע על בני ביתם, מכירהם, חבריהם וכו'.

פעולות הארגוןעריכה

מזהירי שבת מחנה ישראלעריכה

מחלקה מיוחדת בשם "מזהירי שבת מחנה ישראל" נוסדה להפצת רעיון שמירת השבת. אחת מפעולתיה - ארגון אגודות נשים מכל החוגים, שהצהירו כי הן לא יקנו מאומה ביום השבת.

משניות בעל פהעריכה

  ערך מורחב – חברת משניות בעל פה

נוסדה חברה משניות בעל פה, וששת סדרי המשנה נחלקו בין החברים על פי הגורל (ארבעה פרקים בערך לחלק). כך כל הש"ס נלמד ונשנה בעל פה במשך השנה.

כוונת המפעל הזה, שנוסד בהצעתו של אדמו"ר הריי"צ, היא "לטהר האויר" על ידי אמירת וחזרת משניות בבית ובחוץ, ברחוב, בחנות, בסבוויי ובכל מקום נקי, ויש בזה סוד גדול "להקל חבלי משיח ולקרב פעמי משיח צדקנו בחסד וברחמים".

בארץ ישראל היה אחראי על הנושא הרב שלמה יהודה לייב אליעזרוב.

חברות תהליםעריכה

  ערך מורחב – חברת תהלים העולמית

"מחנה ישראל" יסד גם חברות תהלים חדשות וחיזק את הישנות. בנוסף להם נוסדה חברת תהלים העולמית, אשר נוסדה על ידי אדמו"ר הריי"צ בשנת תש"ב בירושלים.

ארבע פעולות טובותעריכה

בשנת תש"ג ביקש הרבי שכל יהודי החבר במחנה ישראל יקיים לפחות ארבע פעולות טובות וידווח עליהם להנהלת הארגון ולאדמו"ר הריי"צ.

אלפי יהודים קיימו בקשה זו.

חלוקת הש"סעריכה

  ערך מורחב – חלוקת הש"ס

אחת הפעולות אותם העביר הרבי לידי 'מחנה' הינו חלוקת הש"ס המתקיימת בי"ט כסלו, ובה היה נוטל הרבי בעצמו חלק.

ביקור חוליםעריכה

בשלהי שנת תש"ד הוקם מחלקה למחנה ישראל בשם "ביקור חולים" שנועדה לבקר חולים ופצועים בין אנשי צבא היהודים שנפצעו במלחמת עולם השנייה.

אשל תורהעריכה

נוסד בקיץ תש"ה ונועד להקים שיעורי תורה ברחבי ארצות הברית וכן לעודד בעלי בתים ובחורים ללמוד בה.

קרן לפיתוח - ידידי מחנה ישראלעריכה

  ערך מורחב – קרן ידידי מחנה ישראל

קרן ידידי מחנה ישראל נוסדה בשנת תשמ"ו למען פיתוח מוסדות חב"ד.

קישורים חיצונייםעריכה

  • הסקירה של הרבי על פעולות מחנה ישראל, שבועון בית משיח גליון 1225 כ"ד מנחם אב תש"פ עמוד 10