פתיחת התפריט הראשי

מאה ברכות, היא תקנה מדוד המלך, מכיון שבימיו הייתה מגיפה בה מתו מאה אנשים בכל יום, לכן תיקן דוד המלך את תקנת מאה ברכות, אותה סמך על הפסוק "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך, אל מיקרי מה אלא מאה".

מקור התקנהעריכה

בגמרא מנחות[1] מובא כי חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, לפי שנאמר בתורה[2] "ועתה ישראל, מה ה' אלוקיך שואל מעמך", ופירש שם רש"י "קרי ביה מאה", והתוספות פרשו שם[3], שאין שכוונת הפסוק במילה 'מה' היא 'מאה'[4], ונפסק להלכה בשולחן ערוך[5]. השדי חמד[6] הביא מספר דובב שפתי ישנים, שתלה נדון זה במחלוקת הראשונים ,בביאור דרשת הגמרא מן הפסוק "מה ה' אלקיך" שלשיטת רש"י שהוא בדרשת אל תקרי, מדאורייתא, ואילו לשאר השיטות הוא מדרבנן. החיד"א[7] כתב, שהחיוב לטרוח אחר מאה ברכות הוא מידת חסידות.

מתקנהעריכה

המפרשים[8] למדו מלימוד הגמרא על הפסוק "מה ה' אלוקיך שואל מעמך", שתקנה זו נתקנה על ידי משה רבינו[9], אך עם זאת הטור[10] כתב בשם רב נטרונאי ראש המתיבתא, שדוד המלך תיקן תקנה זו, בעקבות שהיו מתים בתקופתו כמאה נפשות מישראל בכל יום, עד שגילה ברוח הקודש את הסיבה למותם ותיקן את התקנה. רבינו בחיי[11] ניסה ליישב סתירה זו, וסבר שמשה רבינו יסד, והתקנה נשכחה מעם ישראל, וחזר דוד המלך ותקנה, ולאחר מכן נשכחה שוב, וחכמי התלמוד חזרו ותקנו מחדש.

בשנת תנש"א עורר הרבי להרגיל את בני ישראל באמירת מאה ברכות בכל יום[12].

סגולת המאה ברכותעריכה

סגולת אמירת מאה ברכות בכל יום למנוע תאונת דרכים (ספר קול יהודה להרב יהודה צדקה, המקורב לרבי).

בשבתעריכה

בשלחן ערוך אדמור הזקן[13] הביא שדוקא בשבת חסרים י"ג ברכות ו"צריכים למלאותן בפירות ומיני בשמים", משאין כן ביום התענית ישנם ק' ברכות (בלי השתדלות).[14]

מניין הברכותעריכה

המשנה ברורה [15] מונה מנין מאה הברכות:

את שאר הברכות ניתן להשלים בקלות, על ידי סעודה, הכוללת נטילת ידים, ברכת המוציא, ברכת המזון, ועל ידי שאר ברכות הנהנין.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שוליים

 1. מנחות מג, סוף ע"ב.
 2. עקב י,יב.
 3. ד"ה שואל.
 4. וכן מובן גם מדברי הרא"ש בברכות פ"ט סימן כד.
 5. או"ח, סימן מ"ו סעיף ג'.
 6. מערכת הח' כלל לד.
 7. מחזיק ברכה סימן רצ אות א.
 8. לדעת הסוברים שאין חיובה מדאורייתא.
 9. כד הקמח.
 10. או"ח, סימן מו.
 11. כד הקמח ע' ברכה
 12. שלשלת היחס עמ' 36.
 13. או"ח, ריש סי' מ"ו.
 14. אך זאת לאחר שהשו"ע מונה ברכת "יראו עינינו" בתפילת ערבית וב' ברכות בבהמ"ז בלילה.
 15. אורח חיים סימן מו סקי"ד
 16. לדעת הרמ"א שהם שלוש ברכות.
 17. ולמנהג המברכים שני ברכות 25.