שיחה:לקוטי שיחות בענייני גאולה ומשיח

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הועבר משיחה:ליקוטי שיחות.

צריך להוסיף כמה מילים על לקוטי שיחות בענייני גאולה ומשיח

אני מעתיק כאן מתוך המבוא של הספר, צריך לערוך את זה ולעשות מזה ערך בפני עצמו. כמו כן צריך לשים בתוך הערך של שלקוטי שיחות הרגיל כמה מילים על זה ולעשות קישור לערך העצמי...

בתוך כלל ספרות הגאולה, תופסת מקום מרכזי תורתו של הגואל בעצמו, כ"ק אדמו"ר מה"מ. תורתו בענין זה ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים. סוגיות, מושגים והלכות סבוכות בעניני הגאולה מוארים בתורת הרבי, ופוקחים את עיני הלומד. חלקים רבים בתורת הגאולה הפכו מ"דברים הסתומים" לדברים בהירים כשולחן ערוך ומוכן לכל. וזאת לבד החשיבות של הלימוד בתורה זו, שהיא תורתו של נשיא דורנו שהלימוד בה מקבל דגש מיוחד, כפי שנזכר לעיל בהוראה: "בפרט במאמרים ולקוטי שיחות של נשיא דורנו". ואכן, במשך השנים שלאחרי זה, יצאו לאור כמה וכמה ספרים וליקוטים מתוך תורת כ"ק אדמו"ר מה"מ בעניני גאולה ומשיח _ באופנים שונים של עריכה וליקוט. בהתאם לכל הנ"ל, החל ה"ועד להפצת שיחות" במלאכת איסוף שיחות הקשורות לעניני גאולה ומשיח, מתוך סדרת ה"לקוטי שיחות". באותה תקופה, בקיץ תנש"א ובחורף תשנ"ב, יצאו לאור ב' חוברות של "לקוטי שיחות בעניני גאולה ומשיח", כאשר בקשר לחוברת הב' מורה הרבי שיכניסו בה גם מהשיחות של הזמן האחרון, תקופת ההדפסה. כדי לתת מענה רחב ומושלם לצורך החשוב בלימוד מסודר של ענינים אלה, הוחלט על מתכונת ההוצאה הנוכחית: א. הסדרה כוללת את השיחות המוגהות בעניני גאולה ומשיח, כפי שנדפסו בסדרת לקוטי שיחות )א-טל( וספר השיחות )תשמ"ז _ תשנ"ב(. ובכך הופכת למעשה לסדרה המקיפה ביותר בעניני משיח וגאולה. השיחות שב"לקוטי שיחות" נערכו והוגהו מלכתחילה על-מנת להפיצן בקרב חוגים רחבים. כמו כן השיחות שבספר השיחות אף הן נועדו במקורן לפרסום בעיתונים )"כפר חב"ד" ו"אלגעמיינער זשורנאל"( _ ובכך מרכזת סדרה זו את כל הענינים המיועדים ברמתם וסגנונם להפצה ברבים. בסדרה זו לא נכללו השיחות הבלתי מוגהות, ענינים ממאמרי דא"ח של כ"ק אדמו"ר מה"מ ואגרות קודש שלו. כמו כן לא נכנסו בסדרה זו קטעים או הערות בודדות וכיו"ב. ועוד חזון למועד להו"ל בפ"ע. ב. כשם שבסדרת "לקוטי שיחות" עצמה נסדרו השיחות על פי פרשיות השבוע, בהקשרם או בזמן אמירתם _ וכך ניתנת אפשריות "לחיות עם הזמן" של פרשת השבוע עם תורתו של נשיא הדור _ כמו כן, סדרה זו בנויה באופן הנ"ל, והשיחות מופיעות בה על פי הקשרם לפרשת השבוע. כך יוכלו ללומדן תמידין כסדרן, בבחינת "גאולה'דיקע פרשה". ג. יחד עם זאת, על מנת להשביע את רצון הלומדים בעיון, המעונינים לקבל תמונה מקפת וכוללת על שיטתו של כ"ק אדמו"ר מה"מ בתחום מסויים _ יבוא בנפרד מפתח השיחות לפי נושאים, בו יסודרו כל השיחות בהתאם לנושאיהם המרכזיים, ומקורן בפנים הספר. המפתח יודפס בסוף כרך ה' ע"ס דברים. ד. על מנת לשמור על סדר הרצאת הדברים וקישור הענינים, המוסיף רבות להבנת הענין כולו _ הובאו השיחות בשלימותן, אף שפעמים אין השיחה כולה עוסקת מפורשות בעניני הגאולה. במקרים בודדים בלבד _ בעיקר בשיחות שנלקטו מספרי השיחות _ שחלק השיחה בעניני משיח אינו קשור באופן ישיר וגלוי לשאר חלקי השיחה _ הוכנסו רק החלקים העוסקים באופן ישיר בעניני גאולה ומשיח.

אופן העריכה: 1. על מנת להקל על הלומד, מופיעות כל השיחות במתכונת אחידה, בלה"ק. השיחות שהו"ל במקורן באידית, תורגמו בסדרה זו ללה"ק. מלבד זאת, לא עברו השיחות כל עיבוד לשוני, והן מופיעות כבמקורן ב"לקוטי שיחות" ו"ספר השיחות". 2. תחת שם הסדרה אליה שייכת השיחה, מופיעה כותרת המתארת את תוכן הענין בתורת הגאולה עליו סובבת השיחה. 3. מתוך השיחות העוסקות בעניני בית המקדש, _ נכנסו, בדרך כלל, רק אלה הנוגעות לבית המקדש השלישי/ שאר השיחות העוסקות בעניני ביהמ"ק בכלל _ נלקטו בספר "חידושים וביאורים בהלכות בית הבחירה להרמב"ם". 4. מקור כל שיחה, וזמן אמירתה צוין בתחילת כל שיחה. כמו כן צוין באם תורגמה ללה"ק.

  • * *

חשיבות מיוחדת לסדרה זו נודעת גם מכך שלפני עשור שנים, בג' שבט ה'תשנ"ב, מסר כ"ק אדמו"ר מה"מ את הגהותיו לקונטרס השני בעניני גאולה ומשיח )למרות שגליונות ההגהה ניתנו לכ"ק אדמו"ר מה"מ כבר בקיץ תנש"א(. כמה שעות לאחר מסירת ההגהות לקונטרס דיבר כ"ק אדמו"ר מה"מ )בשיחת ג' שבט תשנ"ב( אודות השלמת המניעה בעניין הדיבור של נשיא הדור ע"י הוספה בלימוד בדיבור בתורתו של נשיא הדור, הן לעצמו והן לזולת. מכך עולה החשיבות לסדרה שלפנינו, הנותנת את האפשרות להוסיף בלימוד תורתו של נשיא דורנו בדיבור, דבר המדגיש את גודל התשוקה והגעגועים לשמוע תורה חדשה מפיו תומ"י ממ"ש. ויה"ר, אשר ה"קול גדול" של לימוד תורת הגאולה ב"לקוטי שיחות" של נשיא דורנו _ יהי' גם קול תפילה וצעקה הפורצת ממעמקי לב: "עד מתי, עד מתי, עד מתי?!", ובלשון הפסוק בקאפיטל שמתחילים לומר בי"א ניסן ש.ז: "מתי תבוא אלי", רצוננו לראות את מלכנו תומ"י ממש ולשמוע את תורתו. ובודאי יפעלו פעולתן, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יעמוד ויגאלנו ויולכנו קוממיות לארצנו הקדושה, ונלמוד תורה מפיו של משיח צדקנו, "תורה חדשה מאתי תצא", ו"מלך ביפיו תחזינה עינינו", בהתגלות מלכותו לעין כל, תיכף ומיד ממש והיתה לה' המלוכה, אמן כן יהי רצון. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


מילאוים לליקוטי שיחות גאולה ומשיח - ר' שמשון טל ליקט את זה, ספק אם אפשר להוסיף את זה לקישורים החיצוניים, או שזה לא מספיק רשמי --משתמש: ברכת הגאולה הכנסו ותשביחו! 20:39, 29 בפברואר 2024 (UTC)