פתיחת התפריט הראשי

שטר הוא מסמך המשמש כראיה עבור הלוואה, קנין או כל ענין משפטי אחר. כתולדה מהיותו של השטר משמש כראיה, הוא משמש גם כקנין. מכיון שכל מעשה שמוכיח בעלות, יכול לשמש כקנין, כגון מסירה משיכה או הגבהה. ומכיון שעל ידי הראיה ניתן להוכיח בעלות, על כן יש לשטר גם תוקף משפטי כמעשה קנין.

עד לתקופת בית המקדש השני היו כותבים את התאריך בשטרות למנין מלכי ישראל, ולאחר מכן החלו למנות למנין מלכי אומות העולם[1].

שטר קניןעריכה

גט הינו השטר היחיד שמוזכר בתורה בפירוש, וממנו לומדים את כל דיני הגט. הגט הינו מעשה קנין של שטר, שמהותו א. מעשה כתיבת הגט. ב. הראיה שבאחיזת השטר בידי הלווה. ישנה מחלוקת תנאים עם "עידי כתיבה כרתי" ועיקר הקנין הינו על ידי העדים החתומים על השטר שהם מעידים על כך שבעל השטר הוא זה שכתב את השטר ולא אחר - מכיון שזו היא עיקר הראיה שבשטר לשיטתם, או "עידי מסירה כרתי", ועיקר הקנין הוא על ידי העדים המעידים על כך שהשטר נמסר ברצון המתחייב לידי האוחזו לשם ראיה - שזו היא עיקר הראיה שבשטר לשיטתו.

שטר הלוואהעריכה

מהותו של השטרעריכה

הרבי[2] מסביר, כי שטר הלוואה - אינו לראיה בלבד, אלא מלבד זאת, שעל ידו נעשה חלות השעבוד דכל נכסיו, כמו שכתוב ברמב"ם[3] "כל מלוה בשטר גובה אותה מן היורשין ומן הלקוחות", ואפילו אם לא נתפרש בשטר אחריות נכסים, שכן, "אחריות שלא נתפרשה בשטר טעות סופר היא בין בשטרי הל ואה בין בשטרי מקח וממכר"[4] ולכן, "שטר שלוה בו ופרעו, אינו חוזר ולוה בו, שכבר נמחל שעבודו", כלומר, תקפו של השטר שעל ידו נעשה חלות השעבוד, נתבטל בפרעון ההלוואה, ושוב אין לו תוקף של שטר לענין שעבוד (גם אם היה יכול לשמש לראיה).

מוחל שטר חובעריכה

ישנו ספק מה הדין בנוגע למוחל שטר חוב, אם זה נחשב להיזק שאינו ניכר או לא. בכל אופן ההלכה מפורשת לגביו שחייב לשלם, ולכן מקשה אדמו"ר הצמח צדק - אין ברור מדוע לגביו חייב לשלם, ואילו לגבי שאר היזק שאינו ניכר פטור מלשלם.

הצמח צדק[5] מביא בנוגע לזה את דברי הרשב"א, המפרש כי המוחל שטר חוב של חבירו נחשב הוא להיזק ניכר, מכיון ש"היזקו ניכר כנוטל ממונו של זה ונותן לזה הוא". כלומר מכיון שלגבי הלווה והמלווה ניכר שאין המלווה יכול ליותר לתבוע את הלווה, ומפסיד הוא סכום כסף ממשי, נחשב הדבר להיזק ניכר.

שנים שלוו בשטר אחדעריכה

  ערך מורחב – שנים שלוו בשותפות

שנים שלוו בשותפות היא פסק הלכה הדן בנוגע שני שותפים שלוו בשותפות, או אפילו שני זרים שלוו בשותפות בשטר אחד, שהחתימה המשותפת על שטר מחייבת את שניהם. דין זה נידון בארוכה בשו"ת צמח צדק.

דייתיקיעריכה

  ערך מורחב – דייתיקי

דייתיקי היא מתנת שכיב מרע שציוה לכתוב אדם המוטל על ערש דוי ונוטל למות. נחלקו הראשונים בפירושו.

ראו גםעריכה

הערות שוליים

  1. ראש השנה פרק א' משנה א' ובמפרשי המשנה.
  2. התוועדויות תשמ"ח עמ' 611..
  3. הלכות מלווה ולווה פי"א ה"ה.
  4. הלכות גזילה ואבידה פי"ח.
  5. צמח צדק גיטין פ"ה, עמ' 238