פתיחת התפריט הראשי

שופט בלשון התורה וחז"ל הוא דיין שפוסק ומשליט למעשה את דיני התורה בעולם יחד עם השוטר, ולעתיד לבוא יחד עם היועץ. לעתיד לבוא יתקיים הייעוד "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה[1] שהינו אחד מיעודי הגאולה.

הנבואהעריכה

בזמן הגלות אין דיינים סמוכים, וגם אם ישנם אין הם יכולים לדון בדיני קנסות ובדיני נפשות. לפיכך יעד הקב"ה שלעתיד לבוא יחזרו השופטים, וכפי שכותב הרמב"ם[2] ש"המלך המשיח עתיד לעמוד... וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם מקריבין קרבנות ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה". דהיינו חזרת כל דיני התורה.

סמיכתם תיעשה על ידי שיסכימו כל החכמים שבארץ ישראל ובזה יוכלו לדון דיני קנסות[3], אמנם הרמב"ם[דרוש מקור] מסתפק בזה. ופירשו[4] את ספקו לפי שמכיוון שאליהו הנביא יבוא כדברי הפסוק: "הנני אנכי שולח לכם את אליה הנביא"[5] והוא הרי סמוך עד משה רבינו[6] הוא יסמוך את השופטים בביאת המשיח.

היועץעריכה

היועצים הם אלו שיסייעו לבני ישראל לבצע את הפסק דין באמצעות עצה טובה, וכן לבאר ולהסביר את פסק הדין עד שיתקבל על דעת המחוייב בדין.

שוטרעריכה

  ערך מורחב – שוטר

בחסידות[7] נתבאר כי ענין השוטר בזמן הזה הוא לסייע לשופט, שאם השופט פוסק דין, צריך את השוטר - בעלי מקל ורצועה שיכריחו את בעל הדין לקבל את הדין,

ולכן בגאולה כאשר לא תהיה מציאות של רע, לא יהיה צורך בשוטר מכיוון שכל האנשים יקיימו מעצמם את ההוראות, ולכן כתוב בפסוק "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה" ללא שוטרים מכיון שלא יהיה צורך בשוטרים. (מה שאין כן בזמן הגלות שכתוב "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך")[8].

מכיון שכל עניני התורה הם נצחיים, לכן גם לעתיד לבא יהיו השוטרים, אבל הם יהיו רק למעליותא. תפקידם יהיה (למשל) להודיע לבני ישראל על מציאותו של השופט בכדי לסייע לבני ישראל, כגון יישור הדרכים לעדי ראיה דקידוש החודש[9].

הערות שוליים

  1. ישעי' א, כו'
  2. הלכות מלך המשיח פי"א, ה"א.
  3. פירוש המשניות לרמב"ם סנהדרין פרק א משנה ג.
  4. ראה ר"ע מברטנורא סנהדרין פרק א משנה ג ובתוספות יום טוב שם
  5. מלאכי ג כג
  6. ראה הקדמת הרמב"ם לספר
  7. ש"פ שופטים, ז' אלול ה' תשנ"א
  8. דברים ט"ז, י"ח
  9. שיחת שבת פרשת שופטים תנש"א הערה מס' 23


גאולה ומשיח
גאולה ומשיח בזמן הגלות אתחלתא דגאולהבחזקת משיחגלותהאמונה בביאת המשיחהדרך הישרה - לימוד ענייני גאולה ומשיחהחסידות כטעימה מהגאולההשיחה הידועההשליחות היחידהלאלתר לתשובה לאלתר לגאולהמלחמת גוג ומגוגעקבתא דמשיחאציפייה לגאולהקץ הגלות
מגלות לגאולה בשורת הגאולהטעימה מהגאולה בדורנולחיות גאולהמלכות שבתפארתמשיח בן יוסףניצוץ משיחסיום עבודת הגלותעבודת הגלותצחצוח הכפתורים
לעתיד לבוא ימות המשיחנ' אלפים יובלותעולם הבאתחיית המתים
תורה ומצוות לעתיד לבוא מצוות בטלות לעתיד לבואתורה חדשה מאתי תצאתורתו של משיחהברכות בראיית פני משיחביטול המועדים לעתיד לבואביטול הצומות לעתיד לבואעיר מקלטעתיד חזיר להטהר
יעודי הגאולה אבן מקיר תזעקאומות העולם בזמן הגאולהבית המקדש השלישיבקיעת הנהרואולך אתכם קוממיות (גובה האדם בגאולה)ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילהוגר זאב עם כבשוכתתו חרבותם לאתיםושמתי כדכד שמשותיךחיים נצחיים (בלע המוות)מעדנים מצויין כעפרסעודת שור הבר והלווייתןעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושליםקיבוץ גלויותתחיית המתים
מלך המשיח אדון (משיח)בר כוזיבאהאמונה בביאת המשיחחיים נצחיים במלך המשיחמורח ודאיןמידותיו של מלך המשיחמינוי מלך המשיחמלכות בית דודמלכותו של מלך המשיחמשיח בן יוסףמשיח שבכל דורניצוץ משיחתורתו של משיח
התגלות מלך המשיח אוירו של משיחאורו של משיח (מושג)אליהו הנביאבחזקת משיחהברכות בראיית פני משיחמינוי מלך המשיחמשיח ודאינכסה וחוזר ונגלהשנה שמלך המשיח נגלה בה
הרבי כמלך המשיח ארמון למלך המשיחיחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדפסק הדין שהרבי הוא מלך המשיחילחם מלחמות ה'