פתיחת התפריט הראשי

קליפת ראומה היא הקליפה הדקה שכנגד עולם האצילות. עניינה בעבודה הוא הרגשת הביטול, שהאדם מרגיש ותופס בעיני עצמו מקום, בגלל עצם היותו בביטול[1].

ענינהעריכה

ענינה של קליפת ראומה נסמך על הכתוב "ופלגשו ושמה ראומה"[2]. "ראומה" פירושו הוא "ראו מה", כלומר שהוא בבחינת ביטול, בחינת מ"ה, אך הביטול עצמו הוא בהרגשה, שהביטול נראה ומורגש, ואומר: ראו מ"ה, ראו שאני בטל. קליפת ראומה בראשיתה היא כנגד עולם האצילות, אך בריבוי השתלשלות יכול להסתעף ממנה רע גמור.

ענינה בעבודהעריכה

ענין קליפת ראומה בעבודה הוא שכאשר אדם עובד עבודתו בביטול, אבל באופן שמרגיש את הביטול, הרי יש בכך נתינת מקום שיבוא מזה לבחינת ישות. תחילה יהיה הביטול באופן של ישות, שזהו ענין קליפת ראומה, ראו מ"ה, ואחר כך יבוא לישות לגמרי.

הערות שוליים

  1. תורת מנחם חלק ט ע' 82
  2. וירא כב, כד