נתן נטע נוטקין


נתן נטע נוטקין, היה סוחר עשיר תושב האימפריה הרוסית, שנמנה על המתנגדים לתורת החסידות. נוטקין היה מיוצרי העלילה נגד אדמו"ר הזקן, שהביאה למאסרו בחול המועד סוכות תקנ"ט. כשהשתחרר אדמו"ר הזקן מהמאסר נלקח בטעות לביתו, במקום לביתו של ר' מרדכי מליעפלי שגר מעליו.

תולדות חייםעריכה

נטע היה סוחר גדול, ושתדלן למען הקהילה היהודית ברוסיה. נתן יליד שקלוב, עבר לפטרבורג, וכשעסקיו פשטו רגל חזר לשקלוב.

נתן נטע היה יהודי עשיר ובעל צדקה, אך לא לחסידים.

ביקור אדמו"ר הזקן בביתועריכה

כשיצא אדמו"ר הזקן מהמאסר הראשון, ביקש שיקחוהו לבית החסיד ר' מרדכי מליעפלי. בטעות לקחו אותו החסידים לביתו של נתן נטע שהתגורר תחת ביתו של ר' מרדכי.

כשראה נתן את אדמו"ר הזקן בביתו משוחרר, נבהל מאוד, אך עם כל זה ביקשו לשבת והגיש לפניו כוס תה. בתוך כך נכנס בדברים עם אדמו"ר הזקן תוך שהוא מחרף ומגדף את תנועת החסידות והעומד בראשה. כשראו החסידים שאדמו"ר הזקן בושש מלהגיע לביתו של ר' מרדכי יצאו לחפשו, ושמעו את הצעקות מביתו של המתנגד. החסידים פרצו את הדלת ור' מרדכי רצה להתנפל על נתן נטע, אך אדמו"ר הזקן סימן לו שלא יגע בו. אך יהודי אחר שהיה שם, שלא נמנה על עדת החסידים, אמר שהיות והוא אינו חסיד של אדמו"ר הזקן הוא לא מחוייב לשמוע לו, ונתן סטירה מצלצלת לנתן נטע.

אדמו"ר הזקן שתה את כוס התה, בהסבירו שזה "מפני כבוד אכסניא". כשנכנסו לביתו של ר' מרדכי אמר לו אדמו"ר הזקן "החייתני ממש, והאמן לי שכל ימי שבתי במאסר לא היה קשה לי כמו אותן שלוש השעות ששהיתי בביתו של המתנגד".

נבואת אדמו"ר הזקןעריכה

לאחר שיצא אדמו"ר הזקן התבונן נתן נטע בדמותו האצילית, ושינה את יחסו, עד כדי שבעזרת קשריו עם צמרת השלטון סייע רבות לשחרורו של אדמו"ר הזקן ממאסרו השני. את מאמציו לשחרור התנה בתנאי שאדמו"ר הזקן יבקר בביתם של שלושה מגדולי המתנגדים. אחד מהם היה ידידו, יהושע צייטלין משקלוב.

בביקור אצל ר' יהושע ניבא אדמו"ר הזקן את התנצרות חתנו, אברהם פרץ, כשנתן נטע משמש כ"שליח" לכך, כשהזמין את אברהם פרץ לשלוח יד בעסקים בפטרבורג.