פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

פורטל:תורת הנגלה


אייקון תורת נגלה.png
תורה היא שם כללי לכל כתבי הקודש של היהדות, החל מחמשה חומשי תורה ועד לאחרון המחדשים בתורה. התורה היא החכמה העליונה, אשר באמצעותה ברא הקב"ה את העולם ודרכו יכולים בני האדם להבין ולקיים את רצונו ובכך להתקשר איתו. התורה מתחלקת לשני רבדים עיקריים: חיצוניות התורה - חלק הנגלה ופנימיות התורה - תורת החסידות.

בתורה ישנה התורה שבכתב והתורה שבעל פה. התורה שבכתב הם אותיות התורה הכתובים על הקלף. ותורה שבעל פה הם המסורות אשר במשנה ובתלמוד.

בתורת החסידות בכלל, ובחסידות חב"ד בפרט, ניתנת הדגשה מיוחדת ללימוד תורת הנגלה, שהיא חכמתו של הקדוש ברוך הוא, ולימוד טעמי ההלכות כפי שהן בנגלה, היא התקרבות מיוחדת לקדוש ברוך הוא, הנוצרת על ידי כך שהאדם מקשר את מחשבתו לקדוש ברוך הוא, בכך שהוא חושב ומעיין בחכמתו של הקדוש ברוך הוא שהיא - חכמתו - והקדוש ברוך הוא - הינם אחד. אם כי, בקרב ספרי מורי החסידות מודגשת החובה ללמוד "לשמה" לשם הבורא, להדבק בקב"ה, הלימוד בקדושה ובכובד ראש, ומתוך ענווה וביטול.

על כל יהודי, בכל מצב שהוא, קיימת חובת לימוד תורה. זאת על פי הנאמר בתורה "והגית בו יומם ולילה". מצוות לימוד התורה שקולה כנגד כל שאר מצוות התורה.

סדר זרעים: ברכות - פאה - דמאי - כלאים - שביעית - תרומות - מעשרות - מעשר שני - חלה - ערלה - ביכורים

סדר מועד: שבת - עירובין - פסחים - שקלים - ראש השנה - יומא - סוכה - ביצה - תענית - מועד קטן - מגילה - חגיגה

סדר נשים: יבמות - כתובות - נדרים - נזיר - סוטה - גיטין - קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא - בבא מציעא - בבא בתרא - סנהדרין - מכות - שבועות - עדויות - עבודה זרה - אבות - הוריות

סדר קדשים: זבחים - מנחות - חולין - בכורות - ערכין - תמורה - כריתות - מעילה - תמיד - מדות - קינים

סדר טהרות: כלים - אהלות - נגעים - פרה - טהרות - מקוואות - נדה - מכשירין - זבים - טבול יום - ידים - עוקצין

זוגות: יוסי בן יועזר - הלל הזקן - שמאי הזקן - חוני המעגל - בית שמאי ובית הלל - שמעון הצדיק

דור ראשון: רבן גמליאל הזקן - רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול - רבן יוחנן בן זכאי - רבי חנינא בן דוסא - רבי יהודה בן בתירא - רבי אליעזר בן יעקב - שמואל הקטן - יהודה בן תימא - רבי חלפתא בן דוסא איש כפר חנניא

דור שני: רבן גמליאל דיבנה - רבי יהושע בן חנניה - רבי אליעזר בן הורקנוס - רבי אלעזר בן ערך - רבי נחוניא בן הקנה

דור שלישי: רבי עקיבא - רבי טרפון - רבי ישמעאל - רבי אלעזר בן עזריה - רבי חנינא בן תרדיון - בן עזאי - רבי חלפתא - מתיא בן חרש - אבא שאול

דור רביעי: רבן שמעון בן גמליאל - רבי יהודה - רבי יוסי - רבי מאיר - רבי נהוראי - רבי שמעון בר יוחאי - רבי אלעזר בן שמוע - רבי נחמיה - רבי נתן - אבא שאול - רבי יוחנן הסנדלר - יוחנן בן בג בג - רב המנונא סבא - נתן הבבלי

דור חמישי: רבי יהודה הנשיא - רבי אלעזר ברבי שמעון - רבי בנאה - רבי אלעזר הקפר - רבי שמעון בן מנסיא - רבי שמעון בן יהוצדק - רבי יאשיה - רבי יונתן - אליעזר ברבי יוסי - רבי אברדימוס בן רבי יוסי - רבי חייא - רבי שמעון בן חלפתא - אלעזר בן דורדיא

דור ראשון: רבי חייא - רבי יהושע בן לוי - רבי מנא - רבי חנינא בר חמא

דור שני: רבי יוחנן - ריש לקיש - רב - שמואל - אילפא

דור שלישי: רבי אבא - רבי אלעזר בן פדת - רבי אמי - רבי אסי - רבי רבי יצחק נפחא - רב יהודה - רב נחמן - רב הונא

דור רביעי: רב חסדא - רב ששת - עולא - רבי זירא

דור חמישי: רבה - רב יוסף - רבה בר רב הונא - רבי ירמיה - רבי תנחומא

דור שישי: אביי - רבא - רמי בר חמא - רב אחא בר יעקב - רב ספרא - רב אידי בר אבין - רב חייא בר אבין

דור שביעי: רב אחא בריה דרבא - רב אשי - רבינא

אורח חיים: ציצית - תפילין - ברכת התורה - קריאת שמע - ברכת המזון - ברכת הזימון - אכילת מצה - ספירת העומר - מלאכת כותב - עירוי מכלי ראשון - עשיית ציצית - מלאכה שאינה צריכה לגופה - דירת עכו"ם כדירת בהמה - פסיק רישא - עירוב חצרות - כח הכלל - פיקוח נפש בשבת - תינוק שנשבה - מים אחרונים - חינוך - קטן - שינה בסוכה - מאה ברכות - מלאכת גוזז - השוחט - מלאכת סוחט - בית הכנסת של כרכים - מלאכת מלבן - מלאכת צד - מלאכת גוזז - מלאכת דש - מלאכת קוצר - תקיעת שופר

חושן משפט: שנים שלוו בשותפות - שטר - שנים שגנבו בשותפות - מיגו - חזקת שלש שנים - הפורע חובו של חבירו - דייתיקי - המלוה על המשכון - עד המסייע - השבת אבידה - חזקה - חזקת שלש שנים

יורה דעה: מקוה בשיטת חב"ד - זבה - לידה - שמיטה - שעטנז - פאה נכרית - שומרת יום כנגד יום - שפיכות דמים - טהרת המשפחה - כיבוד אב ואם - לימוד התורה - כשרות - מזוזה - פדיון הבן - פריה ורביה - צדקה - קידוש השם - ברית מילה - עבודה זרה

אבן העזר: גילוי עריות - פרשת הממזרים - איסור יחוד - איסור הסתכלות באשה - קידושין ונישואין - שוטה - קטן שקידש - אשת כהן שנתיחדה עם גוי

המלבן.jpg
שריית בגד בשבת במים היא מלאכת מלבן מהתורה