פורטל:תורת החסידות

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תורת החסידות היא תורה העוסקת ברבדיה הפנימיים של כל הנמצאים וביחסם אל הבורא. היא עוסקת באופן בריאת העולם על ידי הבורא, מתוך התייחסות מפורטת אל הדרגות השונות של הכח והחיות האלוקי בירידתו להחיות ולקיים את הבריאה. ביכולתם של הנבראים להכיר את הבורא ולקיים מצוותיו, כמו כן עוסקת במהותם של הגילויים האלוקיים, בתורה, במצוות, בנבואה, בבית המקדש וכדומה. היא עוסקת רבות בעיקרי האמונה, ובדרגתם הנעלת של נשמות ישראל והבחירה של בורא עולם בהם לקיים את מצוותיו.

התייחסותה של תורת החסידות לכל שלל הנושאים המבוארים בה לכל שלל גווניה הוא מתוך נקודת היסוד; שכל מציאות איזו שתהיה נמדדת באיכות יחסה והכרתה באלקים. אמיתתו של כל נברא נמדדת במידת ביטלו לאלקים, ומעלתן של כל הנמצאים נמדדת במידת האלקות המתגלה בהם. בכך מסבירה תורת החסידות בפרטיות את מעלת המצוות לפרטיהן, בהן מתגלים כוחות וגילויים אלוקיים באופן מיוחד.

תורת החסידות התגלתה על ידי הבעל שם טוב לקראת סוף שנות ה' אלפים ת', והתפשטה ברחבי מדינות אירופה על ידי תלמידיו בשנים שלאחר מכן. עם עלותו של האדמו"ר הזקן על כס הנשיאות ייסד את חסידות חב"ד. בתורתו הרחיב האדמו"ר הזקן את יסודות החסידות, ביארה בריבוי משלים, ביאורים ודוגמאות. במשך השנים עם ההוספות והביאורים שנוספו בה על ידי ממשיכי דרכו של אדמו"ר הזקן וממלאי מקומו הרחיבה תורת החסידות את גדלה לכמות עצומה של מאמרים ביאורים וסוגיות.

במסגרת האתר "חב"דפדיה" נעשה ניסיון לקבץ באופן כללי את הסוגיות והנושאים המרכזיים שבתורת החסידות ולהגישה לפניכם באופן אנציקלופדי מסודר וקריא, עם זאת עבודה רבה עדיין לפננו ואתם מוזמנים לסייע בידנו.


תורת החסידות עוסקת רבות במציאותו של ה', בשמותיו, ביחסו לעולם ולנבראים שבה, ובאופן בו הוא ברא אותה. מאמרים רבים עוסקים בגילויים השונים שמתגלים ממנו בדרגתם בכינוים ויחסם לנבראים בעולם. ברבים מהם ביאורים על מציאות העולמות ויכלתם להשיג בהשגות אלוקיים כל עולם לפי דרגתו החל מעולמות אלקיים הבטלים בביטול מוחלט לאלוקים וממשיך בעולמות שבהם נבראים כמלאכים שמציאותם בטלה אף הן לאלוקים וכלה בעולמות תחתונים של הקליפות שמצד ישותם חשים "אֲנִי וְאַפְסִי עוֹד" (ישעיה מז, ח).

ערכים בחסידות בנושאים: הקב"ה, עולמות וסדר השתלשלות
שמות וכיניי ה' א"ל  •  א"ל אדנ"י  •  א"ל שד"י  •  אגל"א  •  אדון (שם ה')  •  אדם העליון  •  אדנ"י  •  אהי"ה  •  אלהי"ם  •  אלופו של עולם  •  שם ב"ן  •  ה"א תתאה  •  הוי"ה  •  י"ה

 •  שם מ"ב  •  שם מ"ה  •  מלך מלכי המלכים  •  שם ס"ג  •  שם ע"ב  •  עצמות ומהות  •  צבאו"ת (שם)  •  קדמון  •  שמותיו של הקב"ה

עולמות אדם (אצילות)  •  אדם (עולם)  •  אדם קדמון  •  ביטול העולמות  •  בריאה יצירה עשיה  •  היכלות  •  הנהגת העולמות  •  מרכבה  •  סוד שורש  •  סוד תוספת  •  עולם (בחסידות)  •  עולם האצילות  •  עולם הבריאה  •  עולם היצירה  •  עולם העקודים  •  עולם העשייה  •  עולם העשייה הגשמי  •  עולם התוהו  •  עולם התיקון  •  עולם שנה נפש  •  עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה  •  עולמות האין סוף  •  עלמא דאתגליא  •  עלמא דאתכסיא  •  עקודים נקודים ברודים  • 
ספירות ספירות אין קץ  •  עשר ספירות הגנוזות  •  ספירות  •  י"ג מדות הרחמים  •  זעיר אנפין  •  י"ב גבולי אלכסון  •  אורות וכלים  •  אחליפו דוכתייהו  •  איהו וחיוהי וגרמוהי חד  •  חכמה  •  בינה  •  דעת  •  חסד  •  גבורה  •  תפארת  •  נצח  •  הוד  •  יסוד  •  מלכות  •  גבורה דעתיק  •  יסוד דא"ק  •  קטגוריה:ספירות
מלאכים מלאך  •  י"ב בקר  •  שרפים  •  חיות  •  אופנים  •  מט"ט  •  מלאך  •  גבריאל המלאך  •  רצוא ושוב  •  שמרי האופנים  •  לעוד ערכים בנושא מלאכים
קליפות פורטל:חסידות/קליפות

{{{טקסט}}}


תורת החסידות עוסקת רבות בעם ישראל; במעלתם, ביחסם אל הבורא, בעבודתם, ותכלית בריאתם, בתורה ובמצוות שנצטוו ובעקרי הדת היהודית.

ישראל והקב"ה
נפש האדם ונשמות ישראל נפש  •  רוח  •  נשמה  •  חיה  •  יחידה  •  עצם הנשמה  •  נפש האלקית  •  נפש הבהמית  •  לבושים
עבודת ה' אמונה  •  אהבה  •  יראה  •  קבלת עול  •  אתכפיא  •  אתהפכא  •  שטות דקדושהתרשים עשר ספירות עם צבעים.jpg
תרשים עשר הספירות שבהם מתגלה הנפש האלוקית


מבואר כי הקב"ה עצמו נעלה מכל שם, שהוא פשוט בתכלית הפשיטות. אלא שכאשר מתגלה הקב"ה במידה מסויימת, אזי נקרא הוא בשם זה.

הנפש האלוקית היא כינוי כללי לחלק הרוחני והאלוקי שביהודי, הכולל נפש רוח ונשמה. נפשו של היהודי נקראת "אדם", והיא נבראה בדומה ל"אדם העליון". ולכן היא כלולה מעשרה כוחות, ומלובשת בשלושה לבושים.

סיבת ירידתה לגוף, היא בכדי שתתעסק ותברר את ה'נפש הבהמית', ותהפוך אותה לקדושה.

ערכים רבים עוסקים במהותה של תורת החסידות, באופן התגלותה, בהפצתה והחיוב וההכרח בלימודה וידיעתה.
תורת החסידות: תורת החסידות  •  תורת חסידות חב"ד  •  לימוד החסידות  •  פנימיות התורה
מאמרים מפורסמים:פתח אליהו (תו"א)  •  מי כמוך תרכ"ט  •  האמנם  •  וידעת מסקווה  •  בלילה ההוא - ת"ש  •  באתי לגני  •  ואתה תצווה  •  ביום עשתי עשר  •  לא תהיה משכלה
שונות: מאמר  •  שיחה  •  המשך  •  מוגה  •  בלתי מוגה  •  הנחה  •  חוזר  •  ביכלאך


תורת החסידות התגלתה על ידי הבעל שם טוב בעל פה, דבריו אלו נכתבו לאחר מכן ונדפסו בספרים על ידי תלמידיו. הספר הראשון שהודפס היה תולדות יעקב יוסף שהודפס על יד רבי יעקב מפולנאה. לאחר מכן נדפסו עוד ספרי חסידות רבים. בהם לוקטו מדברי הבעל שם טוב ותלמידו המגיד ממעזריטש. במשך השנים כתבו תלמיד הבעש"ט ואדמו"רי החסידות ריבוי ספרים העוסקים בתורה זו ובמשנתה.

האדמו"ר הזקן חיבר את ספר ה"תניא" שהיה לספר היסודי והעיקרי בתורת חסידות חב"ד ומספרי היסוד בספרי החסידות בכלל. דורו של האדמו"ר האמצעי זכה לריבוי ספרים שהודפסו על ידו בדפוס החל מתורת האדמו"ר הזקן ב"סידור עם דא"ח" ובספריו שלו כמו הספרים "תורת חיים", "דרך חיים" ועוד.

בתקופת הצמח צדק התרבה הארון הספרים החבד"י ונוספו בו גם ה"לקוטי תורה" ו"התורה אור", עם זאת עיקר הריבוי וההדפסת הספרים בדפוס ובאופן מסודר החלה בעיקר בתקופת הרבי, שהחל להדפיס את כל ספרי חסידות חב"ד מראשיתה ומהלך השנים עד היום הזה הלכים ונדפסים מאות ספרי החסידות של כל רבותינו נשיאנו.

ספרי חסידות
ספרי הבעש"ט ותלמידיו: כתר שם טובצוואת הריב"שבעל שם טובתולדות יעקב יוסףדגל מחנה אפריםיושר דברי אמת
ספרי המגיד ותלמידיו (לא כולל חב"ד) מגיד דבריו ליעקבאור תורהנועם אלימלךקדושת לויעירין קדישיןפנים יפות
אדמו"ר הזקן: לקוטי אמרים תניאתורה אורלקוטי תורהסידור עם דא"חמאמרי אדמו"ר הזקן
אדמו"ר האמצעי: תורת חייםדרך חייםנר מצוווה ותורה אורשערי אורהשערי תשובהעטרת ראשמאמרי אדמו"ר האמצעיביאורי הזהרפירוש המילות
ה"צמח צדק": דרך מצוותיךאור התורהספר הליקוטיםספר החקירהקיצורים והערותביאורי הזהר
אדמו"ר מהר"ש: תורת שמואל
אדמו"ר הרש"ב: ספר המאמריםקונטרס התפילהקונטרס העבודהקונטרס עץ החייםקונטרס ומעייןהמשך תרס"והמשך תער"בתורת שלום
אדמו"ר הריי"צ: ספר המאמריםספר השיחותלקוטי דיבורים
הרבי ספר המאמרים מלוקטספר המאמריםלקוטי שיחותספר השיחותעניינה של תורת החסידותתורת מנחם - התוועדויות
ספרי חסידות הכללית: שפת אמתדברי חיים
קיימים אתרם רבים במרחבי רשת האינטרנט העוסקים בתורת החסידות:
תמונת הקישור תמונת הקישור תמונת הקישור תמונת הקישור תמונת הקישור תמונת הקישור תמונת הקישור
chabad.co.il
חב"ד בישראל
chabad.info
חדשות חב"ד
chabad world
חב"ד בעולם (אנגלית)
אוצר 770
ספרי הרבי
chabad-library
ספרי חב"ד
chabadlibrary
ספרי חב"ד (טקסט)
770live
שידור חי מ-770
Exquisite-kwrite.png

רוצים לעזור? הנה כמה משימות שבהן אתם יכולים לתרום:
רשימת הערכים המבוקשים
בדף זה תמצאו ערכים בחסידות החסרים בחב"דפדיה.

מקורות לערכים בחסידות וערכים נוספים תוכלו למצוא בספר הליקוטים (לפי א"ב ובסוף כל ערך ציון למקורות נוספים בשאר הספרים) והמפתחות שבסוף תורה אור וליקוטי תורה. בהצלחה רבה ובברכת משיח נאו!

בנוסף שימו לב כי לא כל הערכים המובאים בדף זה באמת ראויים להיכלל בחב"דפדיה באם לא יהיה עליהם פירוט ממשי המדגיש את חשיבותם.

רשימות ערכי חסידות נוספים שחלקם דרושים לחב"דפיה תמצאו ב:

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

אייקון נשיאי חבד.png אייקון גאולה ומשיח.png אייקון בית רבי.png אייקון תורת חבד.png אייקון ימי חבד.png אייקון אישי חבד.png אייקון ניגוני חבד.png אייקון ספרות חבד.png אייקון תורתהנגלה.png
פורטל נשיאי חב"ד פורטל גאולה ומשיח פורטל בית רבי פורטל תורת החסידות פורטל ימי חב"ד פורטל אישי חב"ד פורטל ניגוני חב"ד פורטל ספרות חב"ד פורטל תורת הנגלה