פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

נחום גרשון ברלין

כתב ידו של הרב נחום גרשון ברלין

הגאון החסיד הרב נחום גרשון ברלין הכהן נולד לאביו הרב יעקב בעיירה בישניקביץ (פלך ויטבסק) בשנת תרל"ה.

בהיותו עוד צעיר לימים הצטיין בבקיאותו ובשכלו הישר. למד בוילנא ובקובנה. בהיותו בן עשרים שנה סמכוהו הרבה מגדולי הדור להורות ולדון. מהם: הגאון הריאין סוף מקובנה, בנו הגאון רצ"ה רבינוביץ', הגאון הרב שלמה הכהן מוילנה, הגאון הרב משה דנושבסקי מסלבודקה, הגאון הרב מאיר נח לוין המ"מ דווילנא, רבי שמריהו נח שניאורסון האדמו"ר מבברויסק והגאון הרב יוסף רוזין מדבינסק.

התכתב בשו"ת עם הגאון הרב יוסף רוזין הרוגוצ'ובר, וזכה לקבל ממנו תשובות רבות, שבהם מכנהו בתואר: החכם ובקי הגאון כו'.

היה חתן הרב מרדכי שליט, המכונה ר' מאטיל לאצקווער, רב ומו"צ בקובנה בפרור הר-ירוק, יליד ראסיין ונו"נ לר' יהודה אב"ד פאקראי.

מלבד גדלו בתורה היה לו ידיעה רבה בקבלה ובחסידות. כן היה לו בכתובים חיבור שו"ת וחידושים בש"ס וחיבור על שו"ע או"ח. נדפסו ממנו הרבה חידושים בקבצים שונים וביחוד בהירחון "תורה מציון".

בשנת תרנ"ח-ט נתקבל לרב בעיר הגנלינה (מחוז שווינציאן) ובשנת תרס"ב נתקבל בכבוד לרב קהילת החסידים בעיר שווינציאן.

בשווינציאן היה מרביץ תורה ואמר שיעור בגמרא עם פירוש רש"י ותוספות לפני תלמידי הישיבה. היה הרב האחרון של החסידים בשווינציאן.

בשנת תר"ע נתקבל לרב בעיר הורודניא (פלך צ'רניגוב). בהורודניא היה גבאי מעות של כולל חב"ד ירושלים ת"ו.