מהנהגות רבותינו בליל ראש השנה וביומו

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

לרבותינו נשיאינו היו הנהגות מיוחדות בימי ראש השנה, שהתאפיינו באריכות בתפילה ובמיעוט בדיבורים[1]

הנהגות המגיד ממזריטש

את תפילת ערבית בלילה הראשון דראש השנה, התפלל הרב המגיד ממזריטש באריכות גדולה, כמה שעות, בבכיות עצומות. בסעודת יום טוב שאחריה לא דיבר מאומה, אף לא בענייני תורה. בירך ברכת המזון על כוס, נתן משייריה לתלמידים, והוסיף יין לכוס כשיעור חיוב ברכה אחרונה. גם בקריאת שמע שעל המיטה בלילה הראשון דר"ה האריך הרב המגיד כמה שעות בהתעוררות גדולה, ועסק כל הלילה באמירת תהלים.

הנהגות אדמו"ר הזקן והנהגות כלליות

בסדר זה הדריך אדמו"ר הזקן את בניו ונכדיו, וכך נהגו אבותינו רבותינו הקדושים בכל דור ודור. לא היה מדבר בלילה הראשון של ראש השנה, רק היה אומר "תורות" ממורינו הבעש"ט ששמען מהרב המגיד[2]. רק אחר תפילת ערבית של הלילה השני דר"ה, היו רבותינו הקדושים אומרים מאמרי חסידות ברבים. בסעודת הלילה השני נהגו רבותינו הק' לספר סיפורים והנהגות מהבעש"ט ותלמידיו, מהרביים וזקני החסידים, וכן מהנהגות חסידים אנשים פשוטים[3].

אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק ואדמו"ר המהר"ש

אדמו"ר האמצעי היה מדבר בלילה הראשון, אך רק בענין מלכות דאצילות.

אדמו"ר הצמח צדק היה מדבר בענין מלכותא דארעא.

אדמו"ר מהר"ש לא היה מדבר בלילה הראשון, רק פעם אחת...

הנהגות אדמו"ר הרש"ב

ידוע לכולם שהיה הרש"ב מאריך מאוד בתפילת ערבית בלילה הראשון דראש השנה (לא פחות משלוש או ארבע שעות), ואחר כך בסעודה היו מקצרים מאוד. וסיפר באיזה פעם הרב אלחנן דוב מאראזאוו, שאחר כך קרא קריאת שמע שעל המיטה במשך ארבע שעות[4].

משנת תרל"ה קיבל על עצמו שלא לדבר ביום הראשון דראש השנה עד אחר המאמר שאמר אביו אדמו"ר מוהר"ש - שהיה בלילה השני דראש השנה. וכך המשיך לנהוג גם אחר שקיבל את הנשיאות. ביום השני של ראש השנה דיבר, אבל רק מעט מאוד[5]. גם בעשרת ימי תשובה מיעט בדיבורו. בסעודת הלילה השני דראש השנה וכן בסעודת היום, נהג לספר סיפורים קצרים או דברי תורה קצרים ממורינו הבעש"ט, מורינו הרב המגיד ממזריטש, הוד רבינו הזקן, הוד אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר צמח צדק ומאדמו"ר מוהר"ש[6].לפי גרסא אחרת, היה אומר מאמר דא"ח, ורק אחר המאמר היה מתחיל לדבר[2].

סיפר אדמו"ר הריי"צ [7], אשר משנת תרנ"ד ואילך היה הסדר אצל אביו הרש"ב להזכיר במשך המעת לעת את הבעש"ט, הרב המגיד, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצמח צדק, אדמו"ר מהר"ש, ולפעמים גם את דודיו בני הצמח צדק - היה מספר מהם איזה סיפור או דבר תורה בקיצור[8].

אצל הרש"ב היו ארבעה סדרים: א] סדר היום הראשון דראש השנה, ב] הסדר מיום השני דראש השנה עד יוהכ"פ, ג] סדר ארבעת הימים שבין יוהכ"פ לסוכות, ד] סדר ימי חג הסוכות. במשך זמנים אלו נהג להזכיר בכל יום, סיפור, פתגם או הנהגה מרשב"י, האריז"ל, הבעש"ט, המגיד ממעזריטש, וביחוד מהוד רבינו הזקן, והוד אבותינו רבותינו הק' [9].

אדמו"ר הריי"צ

בסעודת היום השני דראש השנה, שאל הרש"ג אם לנגן ניגון. וענה אדמו"ר הריי"צ: הזמן אינו מסוגל לזה. בדרך כלל ראש השנה הוא הזמן לאמירת תהלים. זאת ידע פעם המלמד תינוקות וכך לימד לתלמידיו. עתה מחדשים חידושים, עריכת התוועדויות, שולחנות (טישען)[10].

הנהגות הרבי

כהנהגות רבותינו נשיאינו, גם הרבי מיעט בלילה הראשון בדיבורו עד קצה האחרון; "לא דיבר כלום"[11], "בליל א' ויום א' לא דיבר כלום"[12], או שהסעודה עברה כמעט לגמרי בדממה לבד מהערה אחת או שתיים בדברים הצריכים לסעודה[13].

בסעודת היום השני דר"ה תשל"א ביקשו מהרבי שיאמר לחיים, ואמר: בהתוועדות אני אומר, אבל כאן - בשולחנו של מו"ח - איני רוצה לשנות ממנהגו של הרבי, שלא היה אומר לחיים בראש השנה[14].

הערות שוליים

 1. ספר המנהגים, עמ' 88.
 2. 2.0 2.1 ספר השיחות תש"א ע' 26
 3. ספר השיחות תש"ב, עמ' 2.
 4. לקוטי ספורים, עמ' רא.
 5. כלומר, לא היתה, שלילת דיבור מוחלטת.
 6. ספר השיחות תש"ד, עמ' 3.
 7. בליל ב' דראש השנה תש"ד.
 8. לקוטי שיחות, יד, עמ' 376.
 9. מדיבורי מוהריי"צ בסעודת ליל ב' דר"ה תש"ח - כת"י.
 10. ספר השיחות תש"ב, עמ' 5.
 11. המלך במסיבו, א, עמ' קיא.
 12. שם, ב, עמ' קעד.
 13. שם, א, עמי ש, ב, עמ' יג.
 14. המלך במסיבו, ב, עמ' קעט. וראו גם שם, חלק א' עמ' קכא, שאדמו"ר הריי"צ לא היה אומר לחיים בלילה הראשון דראש השנה.
ראש השנה
הכנות לראש השנה
שבת שלפני ראש השנה · מגבית לצורכי ר"ה · ערב ראש השנה
סדר התפילות
ערבית · שחרית · מוסף · נוסח התפילה · קדיש בימים נוראים · קריאת התורה בראש השנה · הכנות לתקיעות · תקיעות · אבינו מלכינו
ענינים כלליים
בנין המלכות · סעודות ראש השנה · בוקר ר"ה · עבודת היום דראש השנה · מוצאי ראש השנה
שונות
מנהגים שונים · הנהגות רבותינו בר"ה · נסיעה לרבי · תשליך · קבלת הידור בר"ה · ברכת לשנה טובה · ר"ה והקהל
ניגונים לראש השנה
ברכות קודם התקיעות · ניגון דביקות לאדה"ז · מן המיצר · ארשת שפתינו · מכלכל חיים · רחמנא דעני · אשרי איש שלא ישכחך · ניגון קודם קדיש מוסף· היום תאמצנו · האדרת והאמונה · ניגון קדיש (ברדיצ'וב) ·ניגון טעמים