פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

ט"ו בתשרי

אירועים ביהדותעריכה

ימי חב"דעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה


הפתגם היומי - ט"ו בתשרי - מלוח היום יום
כשנותנים הד' מינים לאחר לברך עליהם אומרים בפירוש שהוא במתנה על מנת להחזיר, ובפרט ביום ראשון, והוא תועלת לנותן ולמקבל. הורה אבי אדמו"ר שיתחילו ברכת שהחיינו כשהלולב בידו אחת והאתרוג בשניה. הפסוקים "כי אמרתי" גו' - רק בהושענא רבא. גם ביום מברכים לישב בסוכה אחר קידוש ולא אחר המוציא.

ההנהגה בעת ברכת כהנים (כנזכר לעיל יום ב' דחג השבועות) אנו יודעים על ידי זה שרבינו הזקן היה לוקח את הצמח צדק, קודם חתונתו, תחת טליתו לנשיאת כפים.