רבי שמעון בן מנסיא

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ציון התנא רבי שמעון בן מנסיא

רבי שמעון בן מנסיא תנא בדור החמישי, בן דורו של רבי יהודה הנשיא וחברו של רבי יוסי בן המשולם.

נוהג היה לחלק את היום לשלושה: שליש לתורה, שליש לתפילה, שליש למלאכה. יחד עם רבי יוסי בן המשולם עמד רבי שמעון בן מנסיא בראש חבורה שנקראה "עדה קדושה".[1].

במסכת ביצה מופיע שקלא וטריא בינו לבין רבי יהודה הנשיא: מה דינו של בכור תם של בהמה טהורה, שנפל לבור וחוששים שימות שם? שהרי בכור אין שוחטים לאחר חורבן הבית, אלא כאשר נפל בו מום.

רבי שמעון בן מנסיא אמר אודות הנחש: חבל על משרת גדול שאבד מן העולם - הוא הנחש, שאלמלא נתקלל הנחש, היו מזדמנים לביתו של כל אחד ואחד מישראל שני נחשים טובים. את הנחש האחד היה משגר לצפון, ואת האחר לדרום, כדי להביא לו מיני אבנים טובות ומרגליות[2]

רבי שמעון בן מנסיא דן בענין עירוי חמין לצוננין (ראה ערך). בגמרא (מב, א) מובא: "ת"ר נותן אדם חמין לתוך הצונן ולא הצונן לתוך החמין דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים בין חמין לתוך הצונן ובין צונן לתוך החמין מותר, בד"א בכוס אבל באמבטי חמין לתוך הצונן ולא צונן לתוך החמין ורבי שמעון בן מנסיא אוסר".

הוא היה גם בזמנו של רבי. כאשר רבי שמעון בן יהודה, אמר בשמו[3] של רבי שמעון בר יוחאי אמר את המאמר בפרקי אבות: הנוי והכח והעושר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבנים נאים לצדיקים ונאים לעולם, אמר רבי שמעון בן מנסיא כי שבעת מידות אלו נתקיימו ברבי ובניו. למרות שלפי כמה גרסאות אז מאמר רבי שמעון בן מנסיא הוא במשנה שאחריה, לפי גירסת אדמו"ר הזקן בסידורו, זהו סיום המשנה הקודמת.[4]

יש מקומות באחרונים שמוזכר גם תנא בשם ר' יהושע בן מנסיא[5] אך לפי דברי הרבי ככל הנראה הדבר טעות, והוא הוא רבי שמעון בן מנסיא.

לעומת זאת, רבי יהודה בן מנסיא משמע שהיה אמורא ולא תנא[6].

מאמרותיו[עריכה]

דרש ר"ש בן מנסיא מאי דכתיב ויבן ה' את הצלע מלמד שקלעה הקב"ה לחוה והביאה לאדם הראשון שכן בכרכי הים קורין לקליעתא בנייתא[7]

הערות שוליים

תנאים
סוף תקופת הזוגות הלל הזקןשמאי הזקןחוני המעגלבית שמאי ובית הלליוחנן בן בג בג
דור ראשון רבן גמליאל הזקןרבן יוחנן בן זכאירבי חנינא בן דוסארבי יהודה בן בתירארבי אליעזר בן יעקבשמואל הקטןחלפתא בן דוסא איש כפר חנניאיוחנן בן גודגדא
דור שני (סוף בית המקדש השני ואחריו) רבן גמליאל דיבנהרבי יהושע בן חנניהרבי אליעזר בן הורקנוסרבי אלעזר בן ערךרבי נחוניא בן הקנהיהודה בן תימא
דור שלישי רבי עקיבארבי טרפוןרבי ישמעאלרבי אלעזר בן עזריהרבי חנינא בן תרדיוןבן עזאירבי חלפתאמתיא בן חרשאבא שאול
דור רביעי רבן שמעון בן גמליאלרבי יהודהרבי יוסירבי מאיררבי נהוראירבי שמעון בר יוחאי • רבי אלעזר בן שמוערבי נחמיהרבי נתןאבא שאול • רבי יוחנן הסנדלררב המנונא סבא
דור חמישי רבי יהודה הנשיא • רבי אלעזר ברבי שמעוןרבי בנאה • רבי אלעזר הקפר • רבי שמעון בן מנסיאשמעון בן יהוצדקרבי יאשיהרבי יונתןאליעזר ברבי יוסירבי אברדימוס בן רבי יוסירבי חייארבי שמעון בן חלפתארבי אלעזר בן דורדיא
תנאים שלא ידוע זמנם אבא בנימין  •  רבי שמעון בן יהוצדק  •