רבי אלעזר בן שמוע

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ערך זה עוסק בהתנא רבי אלעזר בן שמוע, סתם רבי אלעזר במשנה. אם התכוונתם להאמורא רבי אלעזר בן פדת שהוא סתם רבי אלעזר בגמרא, ראו רבי אלעזר בן פדת.

רבי אלעזר בן שמוע (הוא מי שמכונה רבי אלעזר סתם[1], בדרך כלל, במשנה ובברייתות) היה תנא בדור הרביעי, כהן, והיה בעל השפעה מרובה על המשכיות מסירת התורה שבעל פה. היה האחרון שבחמשת תלמידיו הצעירים של רבי עקיבא ונחשב לתלמיד מובהק שלו,[2] נסמך להוראה על ידי רבי יהודה בן בבא, אך למד גם אצל רבי יהושע ורבי טרפון.[3] לפי מדרש "אלה אזכרה" נמנה עם עשרת הרוגי מלכות.[4]

תולדות חיים[עריכה]

על פי מסורת חז"ל, 24 אלף מתלמידיו של התנא הגדול רבי עקיבא מתו במגפה, ובעקבות כך היה העולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם, רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה[5] רב כינה אותו "טובינא דחכמי", מאושר שבחכמים[6]

בתורת החסידות[עריכה]

מובא בזהר[7] שאמר ר' אלעזר "ואנא חמינא"[8], כי הוא היה יכול שיתגלה לו על ידי התורה בחינת אור הגנוז בו שאדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו ועל כן אמר אנא חמינא ממש[9]

כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שאומר אלעזר בני אומר פרה וכו' קודם ביאת רבי אלעזר כמה מאות שנים., וכמאמר חז"ל כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר ניתן למשה מסיני, שהקב"ה אמר למשה כך וכך עתיד תלמיד פלוני לחדש בדורו, כי תורת הצדיק ומעשיו הוא השעשוע ותענוג לפניו ית'[10].

הערות שוליים

  1. רש"י פ"ג דמסכת כתובות ועוד.
  2. תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ס"ב, ב'; בראשית רבה, ס"א, ג'.
  3. מסכת נזיר, פרק ז', ד'; תוספתא, מסכת בבא קמא, א', ט'.
  4. מדרש אלה אזכרה"; לפי מניין ההרוגים שבמדרש תהלים (פ"ט), לא נמנה עליהם רבי אלעזר בן שמוע.
  5. תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ס"ב, ב'.
  6. פ"ג דמסכת כתובות.
  7. סוף חלק ג' דף ש"ה ע"א.
  8. לשון ראיה.
  9. אדמו"ר הזקן ליקוטי תורה פרשת במדבר יח ד.
  10. המגיד ממעזריטש אור תורה תולדות, לא.
תנאים
סוף תקופת הזוגות הלל הזקןשמאי הזקןחוני המעגלבית שמאי ובית הלליוחנן בן בג בג
דור ראשון רבן גמליאל הזקןרבן יוחנן בן זכאירבי חנינא בן דוסארבי יהודה בן בתירארבי אליעזר בן יעקבשמואל הקטןחלפתא בן דוסא איש כפר חנניאיוחנן בן גודגדא
דור שני (סוף בית המקדש השני ואחריו) רבן גמליאל דיבנהרבי יהושע בן חנניהרבי אליעזר בן הורקנוסרבי אלעזר בן ערךרבי נחוניא בן הקנהיהודה בן תימא
דור שלישי רבי עקיבארבי טרפוןרבי ישמעאלרבי אלעזר בן עזריהרבי חנינא בן תרדיוןבן עזאירבי חלפתאמתיא בן חרשאבא שאול
דור רביעי רבן שמעון בן גמליאלרבי יהודהרבי יוסירבי מאיררבי נהוראירבי שמעון בר יוחאי • רבי אלעזר בן שמוערבי נחמיהרבי נתןאבא שאול • רבי יוחנן הסנדלררב המנונא סבא
דור חמישי רבי יהודה הנשיא • רבי אלעזר ברבי שמעוןרבי בנאה • רבי אלעזר הקפר • רבי שמעון בן מנסיאשמעון בן יהוצדקרבי יאשיהרבי יונתןאליעזר ברבי יוסירבי אברדימוס בן רבי יוסירבי חייארבי שמעון בן חלפתארבי אלעזר בן דורדיא
תנאים שלא ידוע זמנם אבא בנימין  •  רבי שמעון בן יהוצדק  •