מפתח ענינים לספר התניא

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מפתח עניינים לספר התניא נערך על ידי הרבי.

מפתח ענינים[עריכה]

על סדר הא"ב

אות הראשונה מציינת את החלק. האותיות הבאות אחר זה - הפרק או הסימן (או הפיסקא בקונטרס אחרון).

חלק א: ספר של בינונים. הקדמה ונ"ג פרקים.

חלק ב: שער היחוד והאמונה, הקדמה וי"ב פרקים.

חלק ג: אגרת התשובה י"ב פרקים.

חלק ד: אגרת הקדש, לב סימנים.

חלק ה: קונטרס אחרון ואגרת הקודש, ט' סימנים.

א[עריכה]

אב, חכמה:

א ג (אבא ואמא. חכמה ובינה)
א ח (חכמת אומות העולם)
א יח (חכמה שבנפש. חכמה שבאצילות. החכמה תחי' בעליה. כח מה)
א יט (חכמה שבנפש. כח מה)
א לה (מדריגת החכמה)
א מג (איזהו חכם הרואה כו')
א נג (בחכמה יסד ארץ אבא כו')
ב ח (חכמה נקרא ראשית)
ב ט (חכמה למעלה בחכמה עשית)
ד ה (אבא יסד ברתא. נקודה בהיכלא. חכמה ובינה י' ה')
ד יד (עיניים הארת החכמה, בחכמה יסד ארץ)
ד יט (אחוריים דחכמה)
ד כו (יסוד אבא המלובש בז"א. בחכמה אתברירו)
ד כח (בחכמה אתברירו. אבא יונק ממזל הח')
ד כט (אבא ואמא, תורה שבכתב שבעל פה)
ה ה (בחכמה אתברירו. באור אין סוף שבה)
עיין ערך בן

אבות, האבות הן הן המרכבה:

א יח
א כג
א לד
א לט
א מו
ד כה

אביי:

א א

אבן:

ב א
ב ז

אברהם:

א לב
א מה
א מו
א מז
א מט
ד ב
ד ה
ד יג
ד טו
ד כא
ד כו
[ה ז]

אברים:

א כג (מצות)
א נא (מוח ואברים)
ד לא (לב ואברים שכינה ונשמות ישראל)

אדם:

א הקדמה (אין דיעותיהם שוות)
א יד (כל אחד יכול להיות בינוני)
א כז (מקדש עצמו מעט כו')
ד יא (בריאתו בשביל לנסותו)
ד יב (עולם קטן שינוים בו)
ד כה (אשר שלט האדם באדם לרע לו)
עיין ערך מצות, תכלית

א"ק:

ב ט
ד ך
[ה ד]

אדה"ר:

א ב
ב יא
ד ז
ד יב
ד כה
ד כו
[ה ב]

אד' (שם):

ב ז

אהבה:

א ג
א ד (שרש למצות עשה)
א ז (תשובה מאהבה רבה)
א ט (אהבה רבה אהבה תתתאה)
א יג (אהבה שבבינוני)
א יד (אהבה תתאה)
א טו (אהבה מסותרת)
א טז (כנ"ל)
א יז (אהבה דלעשותו)
א יח (אהבה מסותרת)
א יט (פירוש שם אהבה מסותרת)
א מ (תכלית האהבה אהב"ת)
א מא (בחינות באהבה)
א מג (בחינות באהבה אהבה ויראה)
א מד (בחינות באהבה)
א מו (אהבה דכמים הפנים לפנים)
א מט (דוחקת הבשר. אה"ע)
א ן (בחינות באהבה)
ב הקדמה (אהבה דלעשותה. בחינות באהבה)
[ג ט (אהבה למען חייך)]
ד ד כנ"ל
ד טו (אהבה דלמעלה, דאברהם)
ד יח (אהבה תתאה אההבה מסותרת, אהבה ויראה)
ד כז (המשכת רוחנית על ידי אהבה רבה)
ה ח (מצוה ראשונה. שרש למצות עשה, גילוי האהבה הוא בירור ניצוצות)
עיין ערך דחילו ורחימו ואהבת

אהרן:

א לב

אומות העולם:

א א

א ו

א ח

א יט

א לג (ארץ אומות העולם)

א לו (אומות העולם לעתיד לבא)

ד כה (אומות העולם, ארץ אומות העולם)

אוצר של יראת שמים:

א מב

אור:

א נא (טעם לכינוי אור)

ב ג (אור השמש בשמש)

ב י (כינוי לספירות. בריאת האור)

ב יב (אור הירח)

ד ג (אור פנימי אור מקיף)

ד ך (אור חוזר)

ד כג (תורה)

ד לא (אור ישר אור חוזר)

אור אין סוף:

א ו (מלא כל הארץ)

א יח (מתלבש בחכמה)

א לה (כנ"ל, אחד האמת כו')

אורות וכלים:

א לח

ב ד

ד ך

ה ד

אורחא:

ד ך (דפלוגתא דשערי'. תרי"ג אורחי')

ה ד (כנ"ל)

אורך, רוחב:

ג ד

אותיות:

א ך (מקומם)

א לג (כנ"ל)

ב א (אותיות השם הם המחיים)

ב ב (על דרך הנ"ל)

ב ד (התהות האותיות)

ב ז (אותיות דעשרה מאמורות)

ב יא (כנ"ל. אותיות למעלה. כ"ב אותיות. תמונת האותיות)

ב יב (צירופם. תמונתם)

ג ד (חיצוניות)

ד ה (התהותן. חומר וצורה האותיות)

ד יט (אותיות גדולות. אותיות במחשבה דיבור ומעשה)

ה ז (אותיות איתן)

אותיות:

ד'

ד י (חס' דלית)

ה'

א יז (ה' תתאה)

ג ד (ה' עילאה, ה' תתאה)

ג ו (ה' תתאה)

ד ה (ה' עילאה, ה' תתאה)

י'

ב ד

ד ה

עיין ערך הוי'

אח,אחים:

א לב

אחד,אחדות:

א ך (אחדות של הקב"ה)

א כא (המשך)

א לב (אחדות כל ישראל)

א לג (אחדות של הקב"ה)

ב ז (כנ"ל, אחדות פשוטה, מורכבת)

ב ח (כנ"ל)

ד ט (גוי אחד בארץ)

ד כב (אחדות כל ישראל)

ד לא (כנ"ל)

עיין ערך יחוד

אחוריים:

א כב (פירוש האחוריים, אלקים אחרים)

ד יט (האחוריים דספירות)

ד כב (כנ"ל א כב)

עיין ערך פנים אחור

אחר - (אלישע א.):

א ל

איהו וגרמוהי חד:

ב ד

ב ז

ב ט

ד טו

ד ך (איהו וחיוהיחד, איהו וגרמוהי חד)

ד לב

איוב:

א א

א יד

א כז

ב ד

ג יב

איזהו חסיד המתחסד עם קונו:

א י

אין:

ד יז (כתר)

אין מלך בלא עם:

ב ז

אין עומדים להתפלל:

ג י

איסור והיתר:

א ז (פירוש לשון אלו)

ד כו (כנ"ל)

איש, אשה:

א מג (אהבה ויראה)

ד יח (כנ"ל)

איתן:

ה ז

אכילה:

ד כו (דחול דשבת)

א-ל (שם):

ד ז

אל תדין את חברך כו':

א ל

אלקים:

א כב (אלהים אחרים אלקא דאלקיא)
א כד (אלקא דאלקיא)
א מו (אלקיכם אלקי אברהם כו')
א מז (כנ"ל)
א מט (כנ"ל)
ב ו (גבורה. הטבע. ה' אלקים)
ג ד (מלאכים נקראים אלקים. ה' אלקים)
ד יא (אלהים אחרים - תאות הגוף)
ד כד (אלהים אחרים)
ד כה (אלהים אחרים. אלקא דאלקיא)

אלו ואלו דברי אלקים חיים:

א הקדמה

אליהו:

א א
א ח
א מד
ב ו
ב י (ב' פעמים)
ד כו

אלמנות חיות:

א טז

אלעזר בן דורדיא:

א מג

אלעזר, רבי אלעזר בן עזריה:

ג ב

אם אין חכמה אין יראה אם כו':

א כג
א מג

אם רץ לבך שוב לאחד:

א ן

אם תבקשנה ככסף גו':

א מב

אמה:

ד כו

אמונה:

א יח
א יט
א לג
א מב
ד א
ד יא
ד כה

אמות:

א ג (ג' אמות וז' כפולות)

אמת:

א יג
ד ו

אני הוי' לא שניתי:

א ך
ב ז
ד ו

אסף:

א מו

אף על גב ראיהו לא חזי כו':

א כג
א כד

אפיקורס:

א לב

אפר:

ד טו

אפרוחים:

א מ
ג ט

ארור:

א הקדמה (ארור בו קללה כו')

אריך אנפין:

א מא (רצון העליון)
ד ך
עיין ערך כתר

ארץ:

א לג (א אומות העולם)
א נג (בחכמה יסד ארץ)
ד ח (ארץ החיים)
ד יד (תמיד עיני ה' אלקיך גו'. ארץ החיים. בחכמה יסד ארץ)
ד כה (ארץ אומות העולם)
עיין ערך צדקה

אש:

א יט
ד יב (אש מים חסד וגבורה)
ד לב
עיין ערך יסודות

אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו:

א מ

אשת חיל עטרת בעלה:

ד כט

אתדבקות רוחא ברוחא:

עיין ערך נשיקין

אתה:

ב ב (א - ת ה)

אתכפיא, אתהפכא:

א כז

אתערותא דלעילא אתערותא דלתתא:

ד ד
ד ה
ד ו
ד יב
ד יז
ד כא
ד לב
ה ז

אתרוג:

ה ד

ב[עריכה]

בבל: ד ד
בגד: עיי"ע לבוש

בהמה:

א לט (מלאכים)

א מו (בהמות הייתי עמך. בהמה רבה)

בוצד"ק:

ב ד

בחירה:

א יד

א לט (אינה במלאכים)

בטול:

א כא (בטול כל הבריאה)

ב ג (כנ"ל)

ב ו (כנ"ל)

בטחון:

ג יא (בטחון בסליחה)

ד יג (בעלי בטחון חוסים בימינך)

בינה:

א יג (מקור הגבורה)

א מד (בינה לבא)

ג ח (בן י')

ג ט (תשובה עילאה)

ד ה (עולם הבא. בינה לבא)

ד כט (עולם הבא)

עיי"ע אב. חב"ד

בינוני:

א א

א יב

א יג

א יד

א טו (עובד ואשר לא עבדו)

א כז

א כט

א לה

א לז

א מא (הכנת לשמה בבינוני)

א נג

בית שמאי, בית הלל:

ג ב (בית שמאי)

ד יג (קולי בית שמאי חומרי בית הלל)

בלעם:

א כד

במקום שבעלי תשובה כו':

א ז

ב"ן (שם):

א מו

ב ז

ה ב

בן:

א ב (נשמות ישראל המשכת הבל ממוח האב)

א י (כברא דאשתדל בתר או"א)

א ם (בן, אפרוח)

א מא (בן, עבד)

א מד (אהבתו לאב)

בן דוד:

ד י

ד כב

עיי"ע משיח

בן מלך:

א כט

א לא

בני עלי':

א י

בעלי עסקים:

א כו

ד א

בריאה:

ד ך (יש מאין נקרא בריאה)

עיין ערך עולמות

בריות:

א לב

בריח התיכון:

א יג

בריחה: אלא

ברכה:

א הקדמה (ברכת חכם הרזים)

א מא (ברכות השחר)

א מט (ברכות קריאת שמע)

ג יא (ספק ברכות להקל. סלח לנו. גואל ישראל. השיבנו)

ברק:

ד טו

בת:

ד יב (הנשמה נקראת בת כהן)

עיין ערך אב

בתחלה עלה במחשבה לברוא כו' מדת הרחמים:

ב ה

ג[עריכה]

גאולה:

א לז (צדקה מקרבת הגאולה)

ד י (אין נגאלין אלא בצדקה)

גבורה:

עיי"ע בינה. דין. חו"ג.

גבעונים:

ג יא

גדול:

ב ד (חסד)

ד ג (חשבון ג)

גוף:

עיי"ע נפש

גורל:

ד ז

גזרת הכתוב:

א כד

ג ט

א מא

גידולי גידולין:

ד כז

גיהנם:

א ח (גיהנם של שלג)

ג יב (יסורי עולם הזה וגיהנם)

ד כז (אויר גיהנם)

גילוי ראש:

א לה

גימטריאות:

ב א

גלגול:

א לט

ד ז

ד יט

ד כט

גלגל:

א יט (גלגל הירח)

ב ו (גלגלים)

ג יב (גלגל השמש)

ד כה (גלגלים)

גלגלתא:

ד ך

גלות:

א יז

א לז

א לט

א מה

ג ו

ד ד

ד יח

ד כה (גלות וגאולה שלמה)

ד כו

ה ז

גמליאל, ר"ג:

א לה

גן עדן:

א לט (גן עדן העליון. עמוד שבין גן עדן העליון וגן עדן התחתון)

א מא (עסק הנשמות בגן עדן)

ב ה (ההשגה בגן עדן)

ד ה (כנ"ל)

ד יז (גן עדן ותחית המתים)

ד כז (גן עדן העליון גן עדן התחתון. אויר גן עדן)

ד כט (לבושים בגן עדן העליון בגן עדן התחתון)

עיי"ע עדן

גסות הרוח:

א כב (שקולה כעבודה זרה)

גשמי, רוחני:

ד ך (גשמי מרוחני הוא יש מאין)

ד[עריכה]

דבור:

א ח (דברים בטלים. דבורים אסורים)

א כא (דבור למטה, למעלה)

א כה (דברים בטלים)

ב ב (למעלה)

ב יא (מחשבה ודבור למעלה)

ד ה (אין התינוק יכול לדבר אף שמבין הכל)

ד כה (דבור העליון, התחתון)

עיי"ע אב. מחדו"מ.

דבר שבקדושה אינו נעקר לגמרי ממקומו:

ד כז

דברי סופרים:

א א

ד כג

דוד:

א לב

ג ז

ג יא

ד ה

ד ט

ד יג

ד טו

ד כה

ה ו

דצח"ם:

א ו (האסורים)

א ז (המותרים)

א לח (חלוק בחיות שבדצח"ם. כנגד ד' אותיות שם ה'. דצח"ם בקיום תומ"צ)

ב א (גם בדומם יש נפש)

ד ך (מדבר ניזון מדצ"ח)

ד כה (גם בדומם יש נפש)

ה ד (אדם חי מדצ"ח)

דו"ר:

א טז (שבהתגלות. שבתבונות כו'. שכלים, טבעים. גדפין)

א יט (דחילו הנכלל ברחימו)

א לח (כנ"ל. טבעים, שכלים)

א לט (דמלאכים. טבעים, שכלים. בלא דחילו ורחימו לא פרחא כו').

א מ (בלא דחילו ורחימו לא פרחא כו'. גדפין)

א מד (טבעים. רעותא דליבא. מקומם)

ד ו (מהתבוננות. במתנה)

ה א (טבעים, שכלים. בלא דו"ר כו'. קדם ה' דוקא)

ה ד (טבעים, שכלים)

דיוקן:

ה א

ה ה

דין:

א לא (אין הדינים נמתקים אלא בשרשם)

ד כב (יתמתקו הגבורות בשרשן)

עיי"ע בתחלה. חו"ג.

דיקנא:

ב ט

ד ך

דניאל:

א כד

דעת:

א ג

א שב

א מג

א מו

ד טו

דרך:

ד יז (צדקה)

עיי"ע אורחא

ה[עריכה]

הבל:

א ה (הבל הדבור נעשה אור מקיף)

ב יא (הבל העליון)

ג ד (הבל הדיבור. נפיחה)

ג ה (הבל העליון)

ד ה (הבל הדבור. ז' הבלים)

ה ג (הבל תינוקות של בית רבן)

הוא המדע והוא כו':

א ב

א ד

א כג

א מב

א מח

ב ז

ב ט

עיי"ע ידיעה.

הוכחה:

א לב

הונא, רב הונא:

ג ב

הוצאת שז"ל:

א ז (שז"ל וביאות אסורות)

א כט

א מב

ג א

ג ג

ג ט

הוראת שעה:

א מג

היכלות:

א לט (היכלות ועשר ספירות)

א מ (כנ"ל)

א נב (היכל קדש הקדשים)

ג ו (היכלות הסטרא אחרא)

ד ה

ד יב (היכלות עליונים, תחתונים)

ד ך (היכלות דאצילות)

ה א (היכל וגוף אדם העליון)

ה ג

ה ה (היכל הקליפות)

היסח הדעת:

ד ד

היתר:

עיי"ע אומות העולם.

הלבשה:

א מח (ה. מקיף)

הליכה:

ב הקדמה (בין מדריגה למדריגה נפילה)

הלכות:

א ה (חכמה ורצון העליון)

א כג (כנ"ל)

ד כו (גודל בירור הלכה)

ד כט (תנא כל השונה הלכות כו')

ה ד (הלכות ודחילו ורחימו. הלכות ונשמות)

ה ה (פרטי הלכות דלא שכיחי)

הלל:

א כט א לב (ב' פעמים)

המנונא, ר' המנונא:

א א

הנסתרות גו' והנגלות גו':

א הקדמה (דחילו ורחימו ותורה)

א מד (דחילו ורחימו ותורה ומצות)

הרגל:

א יד

א טו

א לט

א מב

א מד

הרהור, הרהורים:

א יא (הרהור עבירה)

א יב (כנ"ל)

א כז (הרהור שטות)

א כח (הרהור תאות כו')

א לז (לאו כדבור דמי)

א לח (כנ"ל)

א נג (כנ"ל)

ד כה (אינו יוצא בה)

ד כט (כנ"ל)

ה א (פעולת ההרהור)

ה ב (הרהור לא עביד מידי)

השגה:

ב ט (מקומה)

ד יט (השגה נבואה)

השגחה פרטית:

א מג

ב ב

ב ז

ד כה

השפעה:

ד טו (אופן ההשפעה)

ד יט (יורדים נהי"ם)

השקט:

ד יב

השראה:

ד כג (השראה קביעות שכר)

השתחואה:

א לט (השתחואה שבשמונה עשרה)

א מב (כנ"ל. השתחואת צבא השמים)

התבוננות, עניני התבוננות:

א ג

א יד

א טז

א כג

א כה

א כט

א לא

א לג

א מא

א מב

א מג

א מו

א מח

ב הקדמה

ג ז

ג יא

ד ו

ד יח

ד כה

התהות:

ב א (על ידי האותיות. צריך להיות תמיד)

ד כה (צריך להיות תמיד)

התכללות:

עיי"ע יחוד.

התלבשות, מעבר:

ה ד

התקשרות:

ד טו (יסוד)

ד כז (התקשרות להצדיק)

ו[עריכה]

ואהבת:

א מג (בגימטריא ב' פעמים אור).

ואהבת לרעך כמוך:

א לב

ואני בער גו' הייתי עמך:

א מו

ואנכי עפר ואפר:

ד טו

ואתה מחי' גו' אל תקרי מחי' אלא מהוה:

ב ב

וידעת היום גו' אין עוד:

ב א

ב ו

ויהי נועם גו' ידינו כוננהו:

ד כג

וישק יעקב גו' ויבך:

א מה

ונוצר:

ד כח (אותיות רצון)

ב ז

ז[עריכה]

זהב, כסף:

א מד (כמעלת הזהב על הכסף)

א ן (כנ"ל)

זהר, ספר הזהר:

ד כו (ביה יפקון מן גלותא)

זונה:

א ט (משל הזונה)

א כז (ולא תתורו גו' זונים)

א כט (משל הזונה)

זיו:

א ד

עיין ערך שמש

זיוג:

ד טו (טעם שהמשילו לזיוג)

ד ך (זיוג זו"ן)

ד כה (זיוג זו"ן דקליפות הרוחנים)

ה ב (זיוג העליון על ידי מעשים טובים)

עיין ערך נשיקין

זמן, מקום:

ב ז (במלכות)

זרח בחשך גו' ורחום וצדיק:

ד ח

זריזות:

ד כא

זריעה:

ד ו (זורע צדקה שכר אמת)

ד ח (זורע צדקות)

ה ד

ח[עריכה]

חבוט הקבר:

א ז

א ח

חבוק:

א ד

א מה

א מו

חביון עוזו:

א כו

ד כד

חבל:

ג ה

ג ו

חבקוק:

א לג

חגרה בעוז גו' טעמה גו':

ד א

חולי:

ד לא

חומר, צורה:

א מ (המלאכים הם בעלי חומר צורה)

ד ה (חומר צורת האותיות)

חוש המישוש:

ב ט

חותם המתהפך:

ד ך

חטא:

עיין ערך עבירה. פגם. שגגה.

חי':

ד טו

ה ד

חיות:

א לט (חיות טבעים. שכלים מלאכים).

חייא, ר' חייא:

א י

חיים:

ד טז

חייך קודמין כו':

ד כז (שבק חיים לכל חי. חיי הצדיק אמונה ואהבה ויראה)

ה ד (חיי שעה, עולם)

עיין ערך מיתה.

חילופים ותמורות:

ב א

ב ז

חינוך, מצות חינוך:

ב הקדמה

חכמה:

עיין ערך אב.

חב"ד

א ב

א ג

ד טו

עיין ערך אב. דעת. מוחין.

חלום:

א כט

חלק:

ד ז

חמץ:

א מו

חנוך לנער ע"פ גו':

ב הקדמה

חנני' בן עזור:

ג ד

חו"ג:

א לא (גבורות דקדושה)

א ם (המתקת הגבורות בחסד)

א מא (כנ"ל)

ב ד (הגדול הגבור)

ב ה (ימין שמאל)

ב ו (גבורה הכלולה בחסד)

ד ב (חסד דאברהם, דישמעאל)

ד ח (חסד או גבורה כפי האתערותא דלתתא)

ד י (אית חסד ואית חסד. חסד וגבורה בתורה ומצות. חס' דלית. חסד עולם רב חסד. חסדי ה')

ד יב (מים אש. מיכאל גבריאל. עושה שלום גו'. המתקת הגבורה בחסד על ידי התפארת. החסד גובר על הגבורה)

ד יג (בנשמות. בעבודה. אית חסד ואית חסד).

חסדי ה' כי לא תמנו:

ד י

חסיד:

א י

חקל תפוחין קדישין:

ד כז

חשבון:

א כט (מארי דחושבנא)

ב ז (מורה על מיעוט האור)

ג ז (מארי דחושבנא)

ד ל (מקום החשבון. חשבון גדול)

חשך:

א כט (קליפות)

ד ח (גוף. יגי' חשכי. זרח בחשך גו')

חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא:

א י

א כז

א מט

א נג

ט[עריכה]

טבע:

א טו

א יט

א כב (טבע אלקי)

ב ד (טבע הטוב להיטיב)

ב ו (אלקים בגימטריא הטבע)

עיין ערך אהבה. הרגל.

טוב, טוב ורע:

א א (עץ הדעת טוב ורע)

א ט (רע נהפך לטוב)

א י

א יא

א יד (טוב תורה)

א כו (טובה שאינה נגלית)

ב ד (טבע הטוב להיטיב)

ד יא (אין רע יורד מלמעלה. טובה שאינה נגלית)

ד יב (תערובת טוב ורע על ידי חטא אדם הראשון)

ד כב (טובה שאינה נגלית)

טורי דפרודא:

א כב

א לג

טיפה:

א ב

ד טו

ד כט

ה ד

טל:

א לו

ב ה

ד יז

ד כח

טמטום:

א כט (טמטום הלב)

טמירא דכל טמירין:

ד יג

טעמים:

ד יט (טעמי מצות לא נתגלו)

ד כו (טעמי הלכות)

י[עריכה]

יגיעה:

א ל (יגיעת נפש ויגיעת בשר)

א מ (כנ"ל)

ד יח (יגיעה ביראה)

ידיעה:

א מב (ידיעה למעלה)

א מח (כנ"ל)

ב ז (כנ"ל)

ד ך (מלמעלה למטה, מלמטה למעלה)

עיין ערך דעת. הוא היודע.

י"ה (שם):

א כו

יהודא:

א ח (רבינו הקדוש)

א ל (כנ"ל. יהודא חייטא)

ד כו (רב יהודה. רבינו הקדוש)

הוי':

א מ

ב ד

ב ו

ה' הוא האלקים:

ב ז (שילוב ה' ואד')

ג ד (ה' אלקים. ה' וקוצו של י'. עשר ספירות ורצון העליון בנפש)

ג ז (קרבן לה'. זבחי אלקים. כל הפוגם באות יו"ד כו')

ד יב (סתם ה' בתפארת)

יהושע:

א הקדמה (יהושע)

ג ב (רבי יהושע)

יוחנן, רבי יוחנן בן זכאי:

א מא

א מב

יום:

ה ד (ההארה ביום טוב)

עיין ערך משיח

יוסף:

א יב

יחוד:

א ה (שעל ידי ידיעת התורה)

א כג (כנ"ל)

א כה (שעל ידי תורה ומצות למעלה נצחי)

א לה (שעל ידי תורה ומצות)

א מ (יחוד העליון מקומו)

א מא (יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. יחוד נפשו. לשם יחוד כו'. יחוד העליון מקומו)

א מו (יחוד הנפש על ידי תורה ומצות)

ב ו (יחוד המצות למעלה)

ב י (יחוד הספירות במהותו ועצמותו)

ד ג (יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה)

עיין ערך אחד. זווג נשיקין.

יחודא עילאה יחודא תתאה:

ב ז

יין:

ג ב (על סתם יינם ע"ג תעניות)

ימין, שמאל:

ב ה (למעלה)

ד יג (בעבודה)

ד לב (כל הגוף נכלל בימין)

ינוקא:

א לה

א נא

א נג

יסודות, ד' יסודות:

א א

א ג (האש, המים)

א ז (המים)

א ח (הרוח)

א ט (המים)

א יט (האש)

א כה (העפר)

ד טו (ד' יסודות)

ד ך (העפר)

יסורים:

א כו (השמחים ביסורים עליהם כו')

ג א (יסורים ממרקין)

ג יב (טעם לשמחה ביסורים. יסורים דעולם הזה, דגיהינם)

ד יא (אין רע יורד מלמעלה)

ד כב (יפשפש במעשיו)

יעקב:

א יג

א לב

א מה

ג ה

ג ו

ד ב

ד ו

ד ז

ד כז

ה ז

יפה שעה אחת בתורה ומעשים טובים בעולם הזה כו':

א ד

יצחק:

א מו

ד יג

יציאת מצרים:

א לא

א מז

יצר הרע:

א ז (יצר לדברים האסורים, המותרים)

עיין ערך לעולם ירגיז.

יראה:

א ג (הרוממות)

א ד (שרש מצות לא תעשה)

א כג (יראה גדולה בעסקו בתורה. אם אין חכמה כו'.

א ם (בחינת בינה)

א מא (כנ"ל)

א מב

א מב (אטו יראה מילתא זוטרתי היא אין כו')

א מג (יראה עילאה יראה תתתא. קטנות וגדלות ביראה. אם אין יראה אין חכמה אם אין חכמה אין יראה. אהבה ויראה)

ד יח (יראת הרוממות)

עיין ערך אהבה. דחילו ורחימו.

ירושה:

א לג

ירמי', ר' י: הה
יש:

ד ך (ראשית היש. התהותו יש מאין)

ב ב (יש מאין צריך להיות תמיד)

ב ד

ד ך

ד כה (צריך להיות תמיד)

עיין ערך בריאה

ישועה:

ד ג

ד ח

ישמעאל:

א יא (רבי ישמעאל)

ד ב (חסד דאברהם, דישמעאל)

ישראל:

א יט (קרוים אדם)

א לז (עולם וישראל)

ג ו (חיותם בזמן הבית בזמן הגלות)

עיין ערך אומות העולם. נפש.

יתוש קדמך:

א כד

כ[עריכה]

כהן:

א ז (כהן לוי)

ד יח (כהני ברעותא דלבא)

כוכב:

ד כז (שמש מאיר לס' רבוא כוכבים)

כונה:

א לח (מצוה וכונה ד' מדריגות)

א מ (מצוה וכונה)

א מא (כונת עסק התורה ומצות)

ד כט (מעלת הכונה)

ה ג (כונת התורה התפילה)

כח:

א לו (תורה)

ב ב (הפועל בנפעל)

כי גו' ביו"ד נברא העולם הבא בה"א נברא עולם הזה:

ד ה

כי קרוב אליך גו' לעשותו:

א יז

א יח

א כה

א לה (תיבת לעשותו)

כי שמש ומגן גו':

ב ד

כל האומר אין לי אלא תורה כו':

ד ה

כל עצמותי גו' אם ערוכה כו':

א לז (כליות)

ד טו

כלים:

ב ד

ד ך

ה ד

עיין ערך אורות וכלים

כמים הפנים גו' האדם:

א מו

א מט

כנפים:

א מ (דחילו ורחימו)

כסא כורסיא:

א לט (עולם הבריאה)

כסיל:

ד כד

כסף:

עיין ערך זהב

כעס:

ג ב (קנ"א תעניות)

ד כו (כאלו עוע"ז)

כף הקלע:

א ח (כפרה)

ג א (לשון קינוח)

ג ב

כרת:

א כד

ג ד

ג ה (כשם שמברך על הטובה כו')

א כו

כתפים:

ה ו

כתר:

ד יז

ד ד

ד כט

עיין ערך אריך אנפין

ל[עריכה]

לב, לב ומוח:

א ג (לב ומוח)

א ט (ב' חללים)

א יב (מוח שליט על הלב)

א טז

א יז (מוח שליט על הלב. ליבם ברשותם. הם ברשות ליבם. לב נשבר).

א כט (טמטום הלב. עיקר התשובה בלב)

ד ד (חיצוניות הלב פנימיות הלב. לך אמר ל גו'. עומקא דלבא)

ד לא (לב ואברים, שכינה ונשמות ישראל)

ה ז (נקודת פנימיות הלב)

לבוש:
א ב (דאדה"ר, דנר"ן)

א ד (מחשבה דבור ומעשה לבוש הנפש)

א ה (לבוש מזון)

א ו (לבוש נפש הבהמית)

א ט (בגדים צואים)

א י (כנ"ל)

א יט (לבוש שק)

א מב (לבוש דלמעלה. העולמות)

א מג (כנ"ל)

א נב (רצון העליון שבתורה ומצות)

ד ג (מצות. שריון כובע. נקבים בלבוש. קשקשים)

ד כט (מצות. נר"נ זקוקים ללבושים דגן עדן העליון דגן עדן התחתון)

לוחות:

א נג

ה ו

לוי:

עיין ערך כהן

לחם:

א ה (תורה)

לידה:

ד ך

לכל תכלה גו' מצותך מאד:

ד יז

לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל:

א מא

לעולם ה' דברך נצב בשמים:

ב א

ד כה

לעולם יעסוק כו' בא לשמה:

א לט

לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע:

א כט

א לא

לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור כו':

א כה

לעתיד לבא:

א לו (גילוי דלעתיד לבא)

עיין ערך משיח. תורה ומצות. תחיית המתים.

לה"ק:

ב א

ד יט

ד ך

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה כו':

א מא

לשמה, שלא לשמה:

א ה (לשמה)

א לט (אופני של לשמה)

א מ (מקום תורה ומצות. לשמה או שלא לשמה)

א מא (זמן ההכנה לשמה)

ב ה

ד יב

ה ג

מ[עריכה]

מאור:

ד ך

מדות:

א א (מדות רעות, טובות)

א ג (מוחין ומדות. ז' מדות וג' מוחין)

א ו (כנ"ל)

ב ה (מדת הדין, מדת הרחמים)

ב ו (יחוד הם למעלה)

ד יג (התכללותן)

ד טו (ביאור המדות בנפש האלוקית, השכלית. מדות חצוניות, פנימיות).

עיין ערך חסד וגבורה. תפארת.

מ"ה, (שם):

ה ד

מה רב טובך גו':

ד יג

מהות, מציאות:

ה ד

מוחין:

א ב (מוחין תבונה)

א ג (מוחין ומדות. לב ומוחין. חב"ד)

א ו (מוחין ומדות)

א יב (דגדלות. שליט על הלב)

א יז (שליט על הלב)

א ל (כנ"ל)

א לט (נשמות הן מוחין דגדלות)

א נא (מוחין ואיברים. שליט על הלב)

ב ח (מוחין ומדות)

ד טו (כנ"ל)

ד ך (מוחא סתימאה)

ד כח (כנ"ל)

ה ד (מוחין דקטנות, דגדלות)

מוסר:

א הקדמה (שמיעת מוסר או קריאה בספרי מוסר)

מוקצה:

א מו

ד כג

מושב לצים:

ד כג

מזון:

א ה (תורה)

ב ה (מזון לנשמה בגן עדן)

מחיצה:

א יז (קליפות)

ד יח

מחשבה, דבור ומעשה:

א ד (לבושי הנפש)

א ו (כנ"ל)

א ך (מחשבה ודבור)

ב יא (מחשבה ודבור למעלה)

ד יט (אותיות במחשבה ודבור. מחשבה דבור ומעשה שבמחשבה, בי"ע שבמחשבה)

עיין ערך נפש

מחשבות זרות:

א כח (העלאת מחשבות זרות. מחשבות זרות בשעת התפילה דוקא)

ג ז

ה ג

מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה:

א טז

א מד

מט"ט:

א מ

מטעמים:

א כז

מטרוניתא:

א נב

ד ח

ד כה

ד כו

מיאוס ברע:

א י

א יג

א יד

מילה:

ד ד (מילה פריעה ערלה. ומלתם גו', ומל ה"א גו')

מים:

א ד (תורה)

א י (מ"ן, מ"ד)

א נג (העלאת מ"ן)

ב י (מים עליונים, מים תחתונים)

ד ה (חסד)

ד ח (חסד)

ד יב (מים אש עושה שלום במרומיו)

ד כז (מ"ן, מ"ד)

ה ב (מ"ן)

ה ד (מ"ן)

עיין ערך יסודות.

מיתה, מתים:

א יז (רשעים קרואים מתים)

א יט (סטרא אחרא כו')

ג ד (מיתה בידי שמים)

ג ז (רשעים)

ד כח (פרה אדומה מטהרת מטומאת מת)

מלאכים:

א ו (מלאכים וישראל)

א לט (בחינות במלאכים. מדורם. נקראים בהמות וחיות. מלאכים וצדיקים. מיכאל וגבריאל)

א מ (מקומם)

א מח (בעלי גבול)

א מט (מלאכים ונשמות)

ג ד (כנ"ל. נקראים אלקים)

ד יב (עושה שלום כו' מיכאל גבריאל כו')

ד ך (שכלים נבדלים. נשמות וגופי המלאכים. ניזונים מהקרבנות)

ד כג (מלאך הנמצא במעמד י' מישראל כו')

ד כה (נקראים בשם ה')

ה ג (נבראים על ידי תורה כו'. ביצירה בריאה כו')

ה ד (מלאכים ונשמות. נקראים ה'. עבודתם רק הסתלקות)

עיין ערך מט"ט

מלוכה:

ב ז ד כד (מלכותא דרקיע כעין מלכותא דארעא)

מלך:

ב ז

ג ז

ד כט

מלכות:

א טז (מוחין דנוקבא, דז"א)

א נב (מלכות דאצילות, בריאה, יצירה, עשיה. נקרא דבר ה'. מלכותך מלכותך כל עולמים)

ב ז (אד'. שייכות זמן ומקום)

ד ה (חצוניות הכלים דמלכות דאצילות. נשמה לעשי')

ד ך (ל' כלים דמלכות דאצילות כו'. עיקר התהות היש על ידי המלכות. עלמא דאתגליא. מלכות ושאר הספירות. מלכות וכתר מלכות דאין סוף).

ד כה (דבר מלך שלטון. מלכות דאצילות, דבריאה כו')

ד כו (מלכות פה תורה שבעל פה. מלכות דאצילות, בריאה, יצירה, עשיה. מטרוניתא)

א מה (שפחה. מלכות ז"א. עץ הדעת עץ החיים. מתלבש בקליפת נוגה).

ד ל (מקום החשבון)

ממלא כל עלמין:

א מא

א נא

ב ז

ד ג

מנצפ"ך:

ב ד

מסירת נפש:

א יח (גם בקל שבקלים)

א כה (על קדוש השם)

א מא (מסירת נפש עסק התורה ותפילה)

ה ב (נר"ן נעשים מ"ן על ידי מסירת נפש).

מסך:

א יז (קליפות)

עיין ערך מחיצה.

מספרים:

ג: א ג (ג' אמות). ג ג. ג יא. עיין ערך שלשה.

ז: א ג (ז' כפולות, ימי הבנין).

י: א ג (עשר ספירות, י' בחינות בנר"ן). א ו (י' בחינות בנפש הבהמית). ב י. ד כג. עיין ערך עשרת הדברות. עשרה מאמרות.

חי: ג ג

כב: ב יא

ק, קא: א טו

רלא: ב א

רמח: א לז. א נא.

שסה: א לז. א נא.

שע: ד ג

ת: ד כט (ת' עלמין דכסופין)

תרי"ג: א ד. א נא. ד ז. ד כט.

תר"ך: א נג. ד כט

ס' רבוא: א לז. ד כו. עיין ערך אותיות.

מעשה, עשי':

א לה (מעלת מצות מעשיות)

ב ט (בחכמה עשית)

ד ט (עשי' דאלקים, צדקה)

ד י (צדקה)

ד יב (והי' מעשה הצדקה שלום גו'. מעשה עבודה)

ד ך (מעלת מצות מעשיות)

ה ב (כנ"ל. מעשים טובים)

ה ד (מעלת מצות מעשיות)

מצות:

א טז (עלית מעשה המצות)

א כג (על ידם הם תכלית היחוד)

א לג (תרי"ג מצות כו' והעמידן על אחת)

א לה (תכלית היחוד מה שאין כן נשמות. מעלת מצות מעשיות)

א לז (שכר מצוה מצוה. על ידי המצות גילוי אור אין סוף)

א לח (מצוה וכונתה. ד' מדריגות)

א לט (שכר מצוה מצוה)

א מ (מצוה וכונתה)

א מא (מחיורתא דאריך אנפין)

א מו (אשר קדשנו במצותיו. לקום מפני מקיים מצות)

ג י (אשר קדשנו במצותיו. הרי את מקודשת)

ד ג (שכר מצוה בהאי עלמא ליכא. מצות שאדם אוכל מפרותיהן בעולם הזה)

ד ז (הגילוי שעל ידי מצות. במאי הוי זהיר טפי. כל אחד מוכרח לקיים כל המצות)

ד טז (שכר צדקה גם בעוה"ז)

ד יז (פירותיהן כו' והקרן כו'. לכל תכלה גו' מצותך. צדקה)

ד יט (טעמי מצות לא נתגלו. כל אחד מוכרח לקיים כל המצות)

ד ך (מעלת מצות מעשיות)

ד כו (בטלות לעתיד לבא. לתחית המתים ולא לימות המשיח)

ד כט (כל אחד מוכרח לקיים כל המצות. לבושים. תר"ך עמודי אור. ז' מצות דרבנן נכללות בתרי"ג)

ה ב (פעולת מצות מעשיות)

ה ד (מקום המצות. ידיעת סדר ההשתלשלות ומצות)

ה ה (כל אחד מוכרח לקיים כל המצות)

עיין ערך לבוש, שכר, תורה ומצות.

מצות עשה, מצות לא תעשה:

א ד

א לז

א נא

ג א

מצרף לכסף גו' מהללו:

ד יב

מקדש:

א נג (בית ראשון, בית שני. משחרב בית המקדש כו' ד' אמות של הלכה).

מקיף:

א מח (מקיף הלבשה)

עיין ערך סובב כל עלמין

מקרא בעשיה כו' קבלה באצילות:

א ם

א נב

ד כו

מרגלים:

א כט

מרה:

א טו (מרה שחורה)

מרים:

ד כח (למה נסמכה פרשת מרים כו')

מרירות:

א לא

מרכבה:

א כג (המקיים מצוה)

א כט (כנ"ל. מטמאה בעשית עבירה)

א לד

א לז (על ידי המצות)

א מו

ד ז (יעקב מרכבה לתורה שלמעלה)

ד טו (אברהם)

ד כד (מרכבה טמאה)

עיין ערך אבות

משביעין אותו תהי כו':

א א

א יג

א יד

משה:

א לד (מדריגת משה)

א מב (ישנו בכל אחד ואחד. נקרא רעיא מהימנא. כללות ז"ר ניצוצין בכל דור)

א מד (אתפשטותא בכל דרא ודרא)

ב ה (השגתו)

ד יט (מקום השגתו)

ד ך (כנ"ל)

ד כה (ויקצוף משה)

ד כז (אתפשטותא כו')

ד כט (ויבא בתוך הענן)

ה ד (ביקש לקיים מצות מעשיות)

משיח:

א לו (ימות המשיח)

ד ד (בא בהיסח הדעת. ביאת משיח בכלל. בכל אחד ואחת)

ד כו (ימות המשיח. לתלמידי חכמים, לעמי הארץ.

עיין ערך בן דוד

מ"ת:

א לד

א לו

מתנה:

א יד

א מג

א מז

ד ד

ד ו

ד יח

מתנים:

ד א

נ[עריכה]

נבואה, נביאים:

ב ב

ב ה (נפש דמשה רבינו עליו השלום)

ד יט (חכם עדיף מנביא)

ד כב

ד כה

ה ד

נודע בשערים בעלה גו':

א הקדמה

א מד

נועם:

ד כט

נחל:

ה ז (וצדקה כנחל איתן)

נחת רוח:

א כז (ב' מיני נחת רוח למעלה)

נידוי:

ד כד

נס:

ב ב (דקריעת ים סוף ובריאת יש מאין)

ד כה (כנ"ל)

נסיון:

א יט (בדבר אמונה)

א ל

ד יא

נעוץ תחלתן בסופן:

ד ך

ד לא (נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן)

נפיחה:

א ב

ג ד

ג ה

ד יב

ד טו

נפילת אפים:

ה ב

נפש, נשמה:

א הקדמה (נפש ותורה)

א א (נפש הבהמית דישראל. נפשות דאומות העולם)

א ב (נפש האלקית. עלו במחשבה. מדריגות בנפש)

א ג (כלולה מיו"ד בחינות)

א ד (הנפש וג' לבושיה)

א ו (נפש הבהמית. נפשות דאומות העולם. בעלי חיים הטמאים כו')

א ז (נפשות דדצח"ם הטהורים)

א ט (משכן נפש האלקית נפש הבהמית. מלחמתם על הגוף)

א יב (מהות הנפש לבושים)

א יח (חכמה שבנפש)

א כג (פעולת תורה ומצות בנפש בלבושיה)

א כד (פעולת העבירה בנפש בלבושיה. גלות נפש האלקית. פגם על ידי עברות)

א כט (נפש האלקית נפש הבהמית הגוף)

א לב (גוף נפש)

א לה (נפש ותורה ומצות. נפש גוף)

א לז (פעולת תורה ומצות בגוף ונפש הבהמית. ירידת הנפש צורך עלי'. אינה צריכה תיקון לעצמה)

א לח (אינה צריכה תיקון לעצמה. גוף נפש)

א לט (מקום עלית נר"נ. נר"נ ותורה ומצות)

א מא (טבע הנפש. פחיתות הנפש. עסקם בגן עדן)

א מב (בכל נפש יש מבחינת משה רבינו עליו השלום. גוף נפש. בחינות בנפש)

א מו (יחוד הנפש על ידי תורה ומצות)

א מו (נפש ומלאכים)

א נא (נפש גוף)

א נג (נפש הבהמית. פתילה)

ב א (גם בדומם יש נפש)

ב ו (נפש גוף. אהללה גו' בעודי)

ב ח (סדר הכחות בנפש. חב"ד מדות מחשבה דבור ומעשה)

ב ט (כנ"ל)

ג ד (נשמות ומלאכים. חלק ה'. ה' שבנפש)

ד א (מתנים ראש זרועות גוף שבנפש)

ד ה (נפש תלמידי חכמים או בעלי מצות. אתערותא דלתתא שלהם)

ד יב (נפש נקרא בת כהן. נמשכה ממדותיו כו')

ד יג (נפש מבחינת ימין שמאל)

ד טו (עשר ספירות בנפש האלקית, השכלית. חי' נשמה)

ד יז (תחיית המתים נשמה בגוף דוקא)

ד יט (ה' מדריגות בנשמה. שכל מדות מדו"מ)

ד ך (נר"נ דאצילות. דעשר ספירות. לידת הנשמות)

ד כא (שכינה נקרא נפש)

ד כה (נשמות דאצילות דבי"ע)

ד כז (נר"נ דצדיק)

ד כט (הנשמה מוכרחת ללבושים ומצות)

ד לא (נשמות ישראל אברי דשכינתא)

ה א (ירידת הנשמה כדי להמשיך כו')

ה ב (נר"נ נעשים מ"ן על ידי מס"נ)

ה ד (נר"נ והבירורים שעל ידי מדו"מ. נשמות ומלאכים. נשמות והלכות).

נה"י:

ד יט (נהי"ם שבעליון מתלבשים בתחתון)

עיין ערך ספירות

נקודה:

א יג (נקודה האמצעית)

ד ה (נקודה בהיכלא)

ד טו

ה ז (נקודה בהיכלא)

נקודות:

ד ה

נר:

א יט (נר ה' נשמת אדם)

א לה (אור שמן פתילה. אור השכל. מצות אדם)

נשיקין:

א מה

א מו

א מט

ד ך

ה ד

ס[עריכה]

ס"ג (שם):

ה ד

סובב כל עלמין:

א כג

א מא

א מו

א מח

ב ז

ד ג

ד יז

סוד:

ד כב

סוכת דוד:

ד ט

ד כא

ד ל

סטרא אחרא:

א ו (פירוש לשון סטרא אחרא וצד הקדושה)

א יט (סטרא אחרא סטרא דקדושה)

עיין ערך קליפות.

ספירות:

א ג (עשר ספירות)

א ו (דמסאבותא. התלבשות עשר ספירות דאבי"ע זה בזה)

א יח (עשר ספירות דאבי"ע)

א לט (ספירות והיכלות)

א נא (מלכות דעשי' שבתוכה מלכות כו')

א נג (כנ"ל)

ב ט (נקרא רזא דמהימנותא)

ב י (כינום בשם אור. יחודם במהותו ועצמותו)

ג ד (עשר ספירות נרמזות בשם ה')

ד ג (עשר ספירות, אור מקיף עליהם נקרא גופא)

ד טו (בי' עשר ספירות בנפש האלקית, השכלית. עשר ספירות מאירות בנשמה)

ד יט (נהי"ם שבעליון מתלבשים בתחתון. אחוריים ופנים דספירות)

ד ך (עילה ועלול. בלי מה. אורות וכלים)

ה ס (ל' כלים דמלכות דאצילות כו'. עיגולים דעשר ספירות. נר"נ דעשר ספירות. מלכות ושאר הספירות. כתר מלכות)

ד כה (עשר ספירות בנפש. י' כתרין דמסאבותא)

ה ד (כלים דאצילות כו')

עיין ערך חסד וגבורה. מלכות. תפארת.

סתימו דכל סתימין:

א מ

א נא

ב ז

ע[עריכה]

עב, ענן:

ג ז (עב ענן עברות חמורות קלות)

ד כט (ויבא משה בתוך הענן)

עבודה:

א יג (עבודה תמה)

א טו (עבד, עובד ואשר לא עבדו. עבודה תמה על ידי מלחמה דוקא)

א טז (אופן העבודה)

א לט (אופנים בעבודה)

א מא (כנ"ל. עבד, בן)

א מב (עבודה לפי הדעת)

א מג (סדר העבודה)

ד ד (עבודה שבלב)

ד ט (עיקר העבודה בזמן הזה צדקה)

ד יב (מעשה, עבודה)

ד יג (ימין שמאל בעבודה)

ה ד (עבודת המלאכים הסתלקות. עבודת נשמות גם המשכה)

ה ח (עיקר העבודה עתה תפילה)

עבודה זרה:

א יט

א ך

א כד

ד כה

עבירה:

א כד (בתכלית הפירוד. פגם העבירה עונשה)

א לז (שס"ה לא תעשה)

ג א (פגם העבירה)

ג ב (תקוני תשובה לעבירה)

ג ג (וחטאתך בצדקה פרוק)

ג ה (עונותיכם מבדילים גו')

ג ז (ענן עבירה. עבירות השקולות כעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים)

ג ט (פגם הברית)

ד י (תקון עבירה על ידי צדקה בלי הגבלה)

ד כה (חטא עץ הדעת)

עיין ערך שגגה.

עגולים, יושר:

ד ך

עדן:

ד ה

ד יא

ד יז

עוד:

ב ו (לשון טפל. גוף)

עוז:

א לו (תורה)

ד א (תורה שבעל פה)

ד י (תורה)

עול:

א מא (עול מלכות שמים)

א מב (קבלת עול מלכות שמים בקריאת שמע בשמונה עשרה)

עולה, קרבן עולה:

ג ב

ג ג

ג ד

עולם:

א ו (עולם הזה מעשיו קשים כו')

א יד (עולמך תראה בחייך)

א טז (בריאה יצירה)

א ך (אינם פועלים שינוי למעלה)

א כג (חיותם תלוי במעשה המצות. יחוד בעולמות בנפש האלקית על ידי תורה)

א כד (רע שבעולם הזה כו')

א כו (עלמא דאתכסיא דאתגליא)

א לג (ביטול העולמות עולם הזה מלא קליפות כו'. נקרא רשות הרבים)

א לה (עולמות ותורה ומצות)

א לו (עולם הזה תכלית השתלשלות העולמות. ימות המשיח ותחיית המתים תכלית עולם הזה)

א לז (עלית העולמות על ידי תורה ומצות. עולמות וישראל)

א לט (אבי"ע עולם הפירוד)

א מ (סיבת שינוי מעלת העולם. עולם הזה. עולם היצירה)

א מג (עולמות לבושים לאין סוף)

א מח (השתלשלות העולמות על ידי צמצומים)

א מט (אבי"ע תכלית השתלשלות העולמות)

א נא (הבדל העולמות עוה"ז)

א נב (עלמא דאתגליא. אבי"ע)

א נג (עלמא דאתכסיא)

ב א (התהות העולם על ידי אותיות)

ב ב (יש מאין)

ב ג (בטולו)

ב ד (נראה ליש)

ב ז (תכלית בריאת העולם. גדר שם עולם. בריאת העולם מהמדות בהתלבשותן במלכות)

ב יא (עלמא דאתכסיא דאתגליא)

ג ד (כנ"ל)

ג יב (עולם הזה חסד יבנה. עלית העולמות על ידי הקרבנות)

ד ה (ביו"ד נברא עולם הבא, בה"א נברא עולם הזה. עולם הבא נקרא בינה, חצוניות הכלים דמלכות דאצילות, נשמה לעולם העשי')

ד יב (עולם הזה מעורב טוב ורע)

ד יט (בי"ע שבמחשבה)

ד ך (אצילות בי"ע, עולמות דיתבין בגלגלתא. עלמא דאתגליא)

ד כה (אבי"ע שינוים על ידי צמצומים)

ד כט (ת' עולמות דכסופין)

ה ד (אצילות חי' דעולמות. כלים דאצילות בי"ע)

ה ו (עולמות ותורה)

עוף:

א מ

א מא

עור - משכא דחויא:

א לא

א מה

א מז

ד ו

ד ח

ד כו

עזר:

א יג (הקב"ה עוזרו)

עטרה:

ד יז

עיבור:

א יד

א טז

עילה ועלול:

א מח

ד ך

ד כז

עין, עינים:

ד יד (תמיד עיני ה' אלקיך גו'. הארת החכמה. עיני העדה)

ה ד (עינים דא"ק)

עין יעקב:

ד כג (רוב סודות התורה גנוזין בה)

עיר:

א ט (הגוף עיר קטנה)

על כרחך אתה חי:

א ן

ד יא

עלי:

ג ט

עליה:

א לט (עליה דנר"נ)

ה ג

ה ד

עליון, תחתון:

ד יט (נהי"ם שבעליון מתלבשים בתחתון)

ה ד (פנימיות העליון אינו יורד למטה)

עם:

ב ז (לשון עוממות)

עם הארץ:

א ב (עם הארץ, תלמיד חכם)

א ח

א ל

א מו

ד כו

עמוד:

א לט (עמוד שבין גן עדן העליון וגן עדן התחתון)

ד לט (תר"ך עמודי אור)

עץ:

א א (עץ הדעת)

א כט (אעא דלא סליק כו')

ד טו (עץ הנשרף)

ד כה (חטא עץ הדעת)

ד כו (עץ החיים, עץ הדעת)

עצבות:

א א

א כו

א כז

א לא

ד יא

עצה:

ד כב (סוד העיבור)

עצלות:

א א

א ח

א כו

עקבי דמשיחא:

ד ט

עקדה:

ד יג

ד כא

עקימת שפתים הוי מעשה:

א לז

א נג

ד כט

ה ב

ער ואונן:

ג א

ג ד

ערב רב:

ד יא

ד כו

ערך:

א מח (פירוש מלת ערך)

ערלה:

א לז

עיין ערך מילה.

עשו:

ד ב

עשי':

עיין ערך מעשה. עולם.

עשן:

ד טו

עשרת הדברות:

א ך (אנכי ולא יהי' לך)

א לו (עשרת הדברות - כללות התורה)

א נג (כנ"ל)

עשרה מאמרות:

א כא

ב א

ב י

ב יא

ד ה

ד ך (תדשא)

ד כה

ה ד

עתי: בד (חסד וגבורה דעתיק יומין)

פ[עריכה]

פגימה:

ג ה (לשון פגימה)

ג ט (פגם הברית)

עיין ערך עבירה.

פמליא שלמעלה, מטה:

ד יב

פנחס, רבי פנחס בן יאיר:

ד כו

פנים, אחור:

א כב (פנים ואחור למעלה)

ד יט (דספירות)

ד כב (למעלה באדם)

ד כט (כנ"ל)

ה ב (החזרת פנים בפנים על ידי מצות מעשיות)

ה ו (פנים ואחור דתורה)

עיין ערך אחוריים.

פקוח נפש:

א כד

ד כו

פרה אדומה:

ד כח

פרי, פירות:

ד יז

פריעה:

ד ד

פרדס התורה:

א ד

ה ה

פרסא:

ד ך

פתי:

א יח

פתילה:

א לה

א נג

צ[עריכה]

צדיק:

א א (אמיתת שם צדיק)

א י (צדיק גמור צדיק שאינו גמור. צדיק וטוב לו, ורע לו. י"ח אלפי. בני עלי')

א יד

א טו

א יז (לבם ברשותם)

א כד (צלם אלקים על פניו)

א כז

א כט

א לה (גם צדיק גמור יש מי שאוהב)

א לז (גם לנשמות צדיקים גמורים ירידה היא)

א לט (נר"נ דצדיק. בחינות בצדיק)

ב הקדמה (זוכים לאהבה רבה)

ד ט (צדיקים קודמין לצדקה. צדקת ארץ ישראל, חוץ לארץ)

ד יז (עטרותיהן בראשיהן ונהנין כו'. יאמרו לפניהם קדוש)

ד יח (זוכים לאהבה תתאה)

ד ך (צדיקים הראשונים)

ד כז (חיי הצדיק אמונה ואהבה ויראה. צדיקיא דאתפטר אשתכח יתיר כו'. התקשרות להצדיק. שבק חיים לכל חי. נר"נ דצדיק, ב' הארות מהצדיק לתלמידיו)

ד כח (פטירת הצדיק)

צדק:

עיין ערך צדקה

צדקה:

א לד (חומש. שקולה כנגד כל הקרבנות)

א לז (כנגד כל המצות. מצוה סתם. מקרבת הגאולה)

ג ג (וחטאך בצדקה פרוק)

ד ג (שריון כובע. צדקה ושאר המצות)

ד ד (צדק לפניו גו' פעמיו. ושבי' בצדקה. נקרא שלום. צדקת ארץ ישראל)

ד ה (על ידי הצדקה המשכה בעולם העשי'. נקרא מעשה. כל האומר אין לי אלא תורה בלי גמילות חסדים כו')

ד ו (זורע צדקה שכר אמת)

ד ח (זורע צדקות מצמיח ישועות. יהיב פרוטה לעני והדר מצלי. צדקת ארץ ישראל)

ד ט (צדקה עיקר העבודה בזמן הזה)

ד י (צדקה בגבול, בלי גבול. עושה צדקה. נבחר מזבח. אין נגאלין אלא בצדקה)

ד יב (והי' מעשה הצדקה גו' עד עולם. יהיב פרוטה והדר מצלי)

ד טז (גודל הצדקה)

ד יז (ממשכת גם בעולם הזה. נקרא מצותך)

ד כא (לפי רוב המעשה. פעולת צדקה לחיים)

ד ל (חשבון גדול. רוב מעשה הצדקה שלום)

ד לב (צדקתו עומדת לעד. צדק לפניו יהלך)

ה ו (וצדקה כנחל איתן)

צחצחות:

ד כט

ציצית:

א מא

צירופים:

א מא

ב א

ב ז

ב יא

ב יב

ד ה

ד ו

ד כה

צל:

א כו

צמיחה:

ד ה (כח הצומח, הגרעין מ"ן)

ד ך (כנ"ל. בלא זריעה)

ה ד

צמצום:

א כא (ענינו. כהדין קמצא כו')

א לח

א מח (הכרח הצמצום. ענינו)

א מט (ג' צמצומים כללים)

ב ד (גבורה. כלים)

ב ו (רק לתחתונים)

ב ז (טעם הצמצום. הצמצום אינו כפשוטו. כהדין קמצא כו')

ב ט (סוד הצמצום. כמה צמצומים)

ד ה (צמצום לבריאת העולם)

ד יג (צמצום בעבודה)

ד ך (צמצום הראשון)

צער:

ד כט

צפרנים:

א ב

א מב

צרור, צרור החיים:

ד כט

ק[עריכה]

קבלה:

ד כו (דוקא בדורותינו מותר ומצוה לגלות)

עיין ערך מקרא בעשי'

קדושה:

א כז (אדם מקדש עצמו מעט כו'. והתקדשתם והייתם קדושים)

א מו (לשון הבדלה. אשר קדשנו במצותיו)

ג י (כנ"ל)

ג יב (אדם מקדש עצמו מעט כו')

ד ז (הקב"ה)

ד יז (בחינת מובדל)

ד כג (אין דבר שבקדושה פחות מי')

ד כז (דבר שבקדושה אינו נעקר ממקומו לגמרי)

קדש:

א יט (קדש העליון - חכמה)

א מו (קדש העליון)

ד כח (כנ"ל)

קדש הקדשים:

א נב

א נג

קדש עצמך במותר לך:

א ז

א כז

א ל

קו

ד ך

קוצים, קוץ:

ה ב (מעשים טובים נקרא קיצוץ הקוצים כו')

עיין ערך הוי'. קוצו של יו"ד.

קושיא:

ד כו (מסטרא דרע)

קטנתי גו':

ד ב

קל שבקלים:

א הקדמה

א ב

א יד

א יח

א ל

א לא

קליפות:

א א (נפש דקליפת נוגה, דג' קליפות הטמאות)

א ד (יניקתם משס"ה לא תעשה)

א ו (י' כתרין דמסאבותא. פירוש לשון סטרא אחרא. ג' קליפות הטמאות)

א ז (קליפת נוגה)

א יב (יתרון לחכמה גו')

א יז (מסך מחיצה)

א כב (אופן התהוותם. נקראים אלקים אחרים)

א כד (נקראים עבודה זרה. יתוש. קיא. צואה)

א כט (אין בהם ממש. חשך. רשות להגביה עצמה נגד הקדושה)

א לא (מיני' ובי' אבא כו')

א לז (קליפת נוגה וג' קליפות הטמאות. עלית קליפת נוגה)

א ם (קליפת נוגה)

ג י (כנ"ל)

ג ז (ביטוש הקליפות)

ד ב (חסד דקליפה)

ד כה (יונקים מאחוריים. י' כתרין דמסאבותא. גלות השכינה בקליפות. קליפות הרוחנים)

ד כו (ג' קליפות. קליפת נוגה עולה בשבת)

ד כח (קליפת נוגה ג' קליפות)

ה ה (יניקת הקליפות)

קן:

א י (קץ הימין)

א לג

א לו

א מ

קציר:

ד לב

קרבנות:

א לד

ג ב (תענית במקום קרבנות)

ג ג (חטאת, עולה)

ג ז (קרבן לה'. זבחי אלקים)

ג יב (עלית העולמות על ידי הקרבנות)

ד ך (המלאכים ניזונים מהקרבנות)

ד כח (סוד הקרבת פרה אדומה)

עיין ערך עולה. תמיד.

קרי וכתיב:

ד יט

קריאה:

א לז (קריאה בתורה. יקראוהו באמת)

קריאת שמע:

א יב (שעת מוחין דגדלות. ברכות קריאת שמע)

א כה (קבלת מלכות שמים במסירת נפש)

א לח

א מז (קבלת מלכות שמים. יציאת מצרים)

א מט (קריאת שמע וברכותי')

ב ז (שמע וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, יחודא עילאה יחודא תתתאה)

עיין ערך תפילה

קריאת שמע שעל המטה:

א ז

ג ז

קריעת ים סוף:

ב ב

ד ך

ד כה

קשה עורף:

ד כב

קשר:

ג ט

ר[עריכה]

ראיה:

א כט (ראיה חושית)

א לו (כנ"ל)

ד יט (ראש השנה)

ראש השנה:

ד יד

ראש חודש:

א לט

ראשית:

ב ה (חכמה)

רב מתיבתא בגן עדן:

א כט

רבא:

א י (ב' פעמים)

רבה:

א א

א יג

רבוי:

ד ך (התהות הרבוי על ידי האותיות, הכלים)

רוח:

א מז (רוח אייתי רוח ואמשיך רוח)

ד כז (כנ"ל)

רוח שטות:

א יב

א יד

א יט

א כד

א כה

ד יח

רועה, רועין:

א מב

רזא דמהימנותא:

ב ט

רחובות הנהר:

ד טו

רחל:

א מה

רחמים:

א לב

א מה

ג ז

ג ח (יג מדות הרחמים)

ד ו

ד טו

ה ז

ריחיים:

ד טו

רע:

עיין ערך טוב ורע. מיאוס. עולם. קליפות. רשע.

רעותא דליבא:

א יז

א לט

א מד

ד יח

רפואה:

א לט (תשובה מביאה רפואה לעולם)

ג ג (צדקה)

ד י (כנ"ל)

ד טז (כנ"ל)

רצוא ושוב:

א מא

א ן

רצון:

א כב (פנים ואחור דרצון העליון)

א כג (רצון העליון - הלכות)

א לה (פנים ואחור דרצון העליון)

א לח (חלוקי הארת רצון העליון)

א מ (מקומו. הארתו)

ד כח (אותיות ונוצר. עת רצון פטירת הצדיק)

ד כט (תענוג רצון שכל)

רקיע:

ב ה (סוד הדעת כו')

ב י (בריאה אתו. ויהי מבדיל גו')

ב יב

ה א (היכלות כו')

ה ג (רקיע דמלכות או דז"א דעשי')

רשות הרבים, רשות היחיד:

א לג

רשע:

א א

א יא (רשע וטוב לו, ורע לו. מלאים חרטות)

א יב

א יג (כרשע)

א יד (אל תהי רשע)

א יז (ברשות לבם. קרוים מתים)

א יט (נסיון בדבר אמונה)

א כז (בראת רשעים. רשע ליום רעה)

ג ז (בחייהם קרוים מתים)

ד יח (חרטה ברשעים מאהבה מסותרת)

ש[עריכה]

שאול:

ג יא

שביעי של פסח:

דך

שבירת הכלים:

א ח

ד כו

ד כח

שבת:

א כד (חמורה כעבודה זרה)

ג י (תשובה עילאה. אותיות תשב)

ד כג (הלימוד בשבת)

ד כו (אכילה בחול, בשבת. שבת חול, תלמיד חכם עם הארץ. בשבת עלית קליפת נוגה עם חצוניות העולמות)

ה ד (עליות בשבת)

ה ט (השומר שבת כהלכתו כו'. שלא לשוח שיחה בטלה. זכור ושמור. חצוניות ופנימיות דמצות שבת)

שגגה:

ד כח

ה ה

שד:

א ז (נוכראין, יהודאין)

שופט:

א יג

שחקים:

ד טו

שילוב:

ב ז (אד' והוי')

שינה:

א יג

א יט

ד ו (ישנים נרדמים)

שכחה:

א לז

ד כו

ה ו

שכינה:

א ד (זיו השכינה)

א ו (אחד שיושב כו' שכינה שרוי'. כל בי י' שכינה שריא)

א יא (כל בי י' שכינה שריא)

א יז (גלות השכינה)

א לה (ענין השראת השכינה על ידי מעשים טובים. אחד שיושב כו'. אכל בי י' שכינה שריא. כמה שכינה אית לכו)

א לז (שכינה מקור נשמות ישראל. גלות השכינה)

א מא (על שם ששוכנת. יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה)

א מה (גלות השכינה)

א נא (השראת השכינה)

א נב (כנ"ל. בקדש הקדשים)

א נג (כנ"ל)

ג ו (גלות השכינה)

ד ד (כנ"ל)

ד כא (נקרא נפש)

ד כג (שכינה שרוי' בעשרה. ביחיד קביעות שכר. כל בי י' שכינתא שריא. קלנא דשכינא)

ד כה (דבר ה'. מלכות. ניצוץ מהשכינה. גלות השכינה בקליפות)

ד כו (גלות השכינה)

ד לא (שכינה ונשמות ישראל - לב ואברים. שכינה איהי מרעא בגלותא)

שכל:

א ה (שכל ומושכל)

ד ה (קדמות השכל)

ד ך (שכלים נבדלים)

ד כט (תענוג, שכל)

ה ד (שכל והמשכת הטיפה)

עיין ערך אב. חב"ד. מוחין.

שכר, עונש:

א כד (בחינות בעונש)

א לו (עיקר השכר באלף הז')

א לז (שכר מצוה מצוה)

א לט (כנ"ל)

ד ג (שכר מצוה בהאי עלמא ליכא)

ד יז (פירותיהם כו' והקרן כו')

ד כג (קביעות שכר, השראת השכינה. שכר מצוה בהאי עלמא ליכא)

שלום:

ד ד (צדקה)

ד יב (והי' מעשה הצדקה שלום גו'. עושה שלום גו' מיכאל גבריאל כו'. אין שלום עד עת קץ. שלום השקט).

ד ל (רוב מעשה הצדקה שלום)

שליא:

ד ך

שלמה - המלך:

א לה

א מו

ד א

שלשה חלוקי כפרה כו':

ג א

שלשה עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום:

א יב

שם:

א א (המושאל)

א טו (התואר)

א יט (המושאל)

ב א (השם בלה"ק הוא המחי')

ד ה (ויעש דוד שם)

ה ג (שיתוף השם)

שמחה:

א כו (תחת אשר לא גו')

א לא (שמחה שאחר המרירות)

א לג (ישמח ישראל בעושיו)

ג יא (טעם לשמחה)

ג יב (כנ"ל)

ד יא (כנ"ל)

שמיני עצרת:

ד ך

שמן:

א לה (מעשים טובים)

א נג (חכמה מעשים טובים)

שמעון:

א י (רשב"י)

א ל (רבי שמעון)

ב ל (רבי)

ד ה (רבי שמעון)

ד יט (רשב"י)

ד כו (רשב"י)

שמעי:

ד כה

שמרים:

ד יב

שמש:

א כו (לעתיל לבא מוציא חמה מנרתקה)

א לג (זיו השמש בשמש)

א לה (אור השמש בחלונות רבים)

ב ג (זיו השמש בשמש)

ב ד (כי שמש ומגן ה' אלקים)

ב ז (קס"ז פעמים ככדור הארץ)

ב י (זיו השמש בשמש)

ד כז (שמש מאיר לכוכבים)

שנאה:

א לב

ד לא (שנאת חנם)

עיין ערך אחד.

שעה:

א מא (בכל שעה צירוף חדש)

שער:

א מג (יראה תתאה)

שערות:

ד כט

ה ה

ה ו

שפחה:

ד כו

שפלות:

א ל (והוי שפל רוח בפני כל אדם)

ד כב (כנ"ל)

שר:

ד כה (ע' שרים)

שריון:

ד ג (צדקה)

ששת, ר' ששת:

א לז

ת[עריכה]

תבונה:

א ב

א טז

תורה:

א הקדמה (נשמות ותורה)

א א (ביטול תלמוד תורה. ע' פנים לתורה)

א ד (אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד. חסד ומים)

א ה (תלמוד תורה כנגד כולן. מעלת ידיעת התורה. לחם מזון וגם לבוש)

א ח (עונש ביטול תלמוד תורה)

א יז (התורה נצחית)

א כג (אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד. גדולה מכל המצות וגם מתפילה)

א כה (ביטול תורה בכל יום. ברכת סלח לנו על זה)

א לא (משיבת נפש)

א לב (יסוד כל התורה)

א לד (משחרב בית המקדש כו' ד' אמות של הלכה)

א לו (עוז וכח)

א לז (תלמוד תורה כנגד כולם. קורא בתורה. יקראוהו באמת)

א לט (גלות התורה)

א ם (תלמודו בידו. מקרא בעשי' כו' קבלה באצי')

א נב (תלמוד מבריאה משנה מיצירה)

ב ה (מימינו אש דת)

ג א (חומר תלמוד תורה)

ג ט (תיקון לפגם הברית. תשובה עילאה)

ג י (תורה תפילה, מלמעלה למטה מלמטה למעלה)

ד א (עוז. תורה שבעל פה מחכמה נפקת אבל מקורה כו')

ד ה (כל האומר אין לי אלא תורה בלי גמילות חסדים כו'. בוניך. תמכי אורייתא)

ד ז (יעקב מרכבה לתורה שלמעלה)

ד ט (תלמוד תורה שקול כנגד גמילות חסדים רק בימיהם כו')

ד י (מימינו אש דת. מפי הגבורה)

ד יט (נובלות חכמה שלמעלה תורה. מחכמה נפקת)

ד כב (תושי')

ד כג (פנימית התורה. מכפרת עונותיו של אדם)

ד כו (לימוד הלכות אסור והתר. פנימית התורה. עץ הדעת, עץ החיים. תורה ותפילה. מקרא משנה קבלה מלכא שפחה מטרוניתא. מקרא בעשי' כו' קבלה באצילות. תורה שבכתב, שבעל פה. גודל בירור הלכה על ידי תחתונים דוקא. כל העוסק בתורה כו' כאלו פדאני כו')

ד כט (מעלת תורה שבעל פה. אשת חיל עטרת בעלה. מוסר אביך תורת אמך, תורה שבכתב, שבעל פה)

ה א (התקשרות על ידי תלמוד תורה)

ה ג (תורה בכונה, שלא בכונה. תפילה בכונה, שלא בכונה. תורה שלא לשמה או סתם)

ה ד (תורה ודחילו ורחימו)

ה ה (התורה נצחית)

ה ו (זמירות היו לי חקיך. תורה ועולמות. פנים ואחור דתורה. ואהי' אצלו שעשועים גו')

עיין ערך כונה. לשמה. מקרא. תורה ומצות.

תורה ומצות:

א ד (מחשבה דבור ומעשה דתורה ומצות ונר"נ. צמצום אור אין סוף בהם)

א ה (מזון. לבוש)

א כג (איברים או כ"ח)

א כה (קיומם תלוי בזכרון מסירת נפש)

א לז (תלמוד תורה כנגד כולם. לא המדרש עיקר כו')

א לט (תורה ומצות ונשמות)

א מא (עסק בתורה - מסירת נפש)

ב ה (מזון, לבוש)

ד י (רובם בשיעור מצומצם. שיעור ציצית תפילין לולב סוכה שופר מקוה קרבנות צדקה)

ד יג (ימין שמאל בקיום התורה ומצות)

ד ך (בז"א, במלכות, ו', ה'. מוחא סתימאה. גולגלתא)

ד כו (בזמן הזה עיקרם בירור ניצוצות. לעתיד לבא ליחד יחודים)

ה ד (תורה, מצות, תפילה)

ה ה (בזמן הזה עיקרם סור מרע בירור ניצוצות, לעתיד לבא עשה טוב לייחד יחודים)

עיין ערך כונה. מצות.

תושי':

ד כב (תורה)

תחית המתים:

א לו

ד יז

תנוקות של בית רבן:

ה ג

תכלית:

א לג (תכלית הבריאה דירה בתחתונים)

א לה (תכלית בריאת הבינונים)

א לו (תכלית הבריאה דירה בתחתונים)

א מט (תכלית ההשתלשלות לאכפיא כו')

ב ז (תכלית בריאת העולם)

ד ז (תכלית ההשתלשלות - האדם)

ה ד (תכלית ההשתלשלות המשכת העליון ולא עלית התחתון)

תלמיד:

ד כז (ב' הארות מהצדיק לתלמידיו)

תלמיד חכם:

א ב (תלמיד חכם, עם הארץ)

א כז (שעה ו' מאכל תלמידי חכמים)

ד כו (תלמיד חכם, עם הארץ)

תמיד, קרבן התמיד:

ג יא (תמיד עיני ה' אלקיך גו' שנה)

ד יד

תמכי אורייתא:

ד ה

תענוג:

ד כט (תענוג, רצון, שכל)

תענית:

ג א

ג ב

ג ג

ג ז

ה ט

תפארת:

ד יב (סתם שם הוי'. קו התפארת מכריע. כלול מאודם ולובן)

עיין ערך ספירות.

תפילין:

א מא

ד כט

תפיסא:

א ה (לית תפיסא כו')

תפילה:

א יא (שעת מוחין דגדלות)

א כג (יחוד עולמות עליונים)

א לח (תפילה וכונתה)

א לט (באצילות. השתחואות שבשמונה עשרה)

א מא (אלקי נשמה כו')

ג ב (על ביטול תפילה ס"א תעניות)

ג י (תורה, תפילה)

ג יא (סלח לנו כו' המרבה לסלוח. גואל ישראל. השיבנו כו'. כנגד תמידין תקנום)

ד א (עת רצון העליון)

ד ז (זמן הארת כו')

ד ח (יהיב פרוטה לעני והדר מצלי. תשובה עילאה)

ד יב (גילוי אלקות. בירור. מצרף לכסף גו')

ד כב (להתחזק נגד כל מונע)

ד כד (שלא לשוח שיחה בטלה)

ד כו

ה ג (תפילה בכונה, שלא בכונה. תורה בכונה, שלא בכונה)

ה ד (תפילה. תורה. מצות)

ה ח (עיקר העבודה עתה תפילה. בירור ניצוצות דתפילה)

ה ט (הסדר בעוברים לפני התיבה)

תיקון חצות:

א כו

ג ז

ג י

תרומה:

א מז (ויקחו לי תרומה)

תשובה:

א ז (מאהבה רבה. זדונות כזכיות)

א יז (תשובה תתאה)

א כה (אין לך דבר העומד בפני התשובה. אחטא ואשוב)

א כט (עיקר התשובה בלב)

א לא (כל ימיו בתשובה)

א מג (לפעמים ברשע תשובה מאהבה)

ג א (ענינה לשוב כו' ולא תענית)

ג ג (תשובה מעולה)

ג ד (תשוב ה' עילאה, תתאה. תשובה עילאה תשובה תתאה)

ג ו (תשובה תתאה)

ג ז (כנ"ל)

ג ח (תשובה תתאה תשובה עילאה. מעלת בעל תשובה על צדיק גמור)

ג ט (תשובה עילאה תורה)

ג י (תשובה עילאה תפילה. שבת. תשובה תתאה)

ג יא (אחטא ואשוב)

ד ח (תשובה עילאה תפילה)

ד י (עיקר התשובה בלב)

תשמיש:

א ב (קדוש בשעת תשמיש)

א ז

מפתח שמות ספרים ואנשים[עריכה]

- שאחר זמן המשנה -

שנזכרו בלקוטי אמרים

בהוספות איזה ביטויים אי רגילים

אי אפשר לבאר ענין זה:

א ן

אמת - חכמי האמת. חכמת האמת:

א מב (חכמי האמת)

ב ט (כנ"ל)

ג ב (חכמת האמת)

ד יא (חכמי האמת)

ד יב (כנ"ל)

ד טו (כנ"ל)

ד יט (כנ"ל)

ד כט (כנ"ל)

עיין ערך קבלה.

אפרתי:

ה ט

בעזרת חיי החיים ברוך הוא:

א ן

גואלד גואלד:

ה ט

גלגולים, ספר גלגולים:

א ו

א יח

ד ך

ד כה (ב' פעמים)

דעת לנבון נקל:

ג יב

הבדלה, המבדיל הבדלה:

ב ז (הנבדל מהם ריבוא רבבות הבדלות)

ב ח (ומובדל ריבוא רבבות עד אין קץ ותכלית מדריגות הבדלות)

ג ד (על דרך משל הם הבדלות לאין קץ)

ד ה (להבדיל הבדלות אין קץ)

ד טו (להבדיל באלפים הבדלות)

ד לא (המבדיל בין קדש כו')

הכרעה המקובלת:

ג ג

המון:

ג א (לא כדעת ההמון)

עיין ערך עולם.

זהר:

א א (רעיא מהימנא פ' משפטים זהר חלק ג רל"א)

א ה (ויקהל רי)

א ו (בשלח)

א ח (זהר חלק ב נט)

א י (בהקדמה תצא)

א יב (פנחס)

א יז (פנחס ויקרא)

א כו (זהר חלק ב קכח)

א כט (זהר חלק ג כה)

א לה (בלק)

א לט (פנחס ויקהל ויקהל)

א ם (זהר חלק ג לא קכא קה קסח)

א מא (בהר זהר חלק ג קיא אדרא רבה)

א מד (רעיא מהימנא בא)

ב ה (זהר חלק ב ר"ט ר"י)

ב ז (רעיא מהימנא פנחס ב' פעמים)

ג ג (סוף פרשת נח)

ג ו (פקודי)

ג ח (רעיא מהימנא נשא חיי שרה)

ד ז (אדרא רבה)

ד יז (שלח)

ד ך (בראשית)

ד כה (וארא)

ד כו (רעיא מהימנא נשא)

ד כט (אדרא רבה זהר חלק ב ר"י רכ"ט רח רי זהר חלק ב רכט: רי.)

ה א (זהר חלק ג קה לא)

ה ב (זהר חלק ב רמ"ד)

ה ג (שלח. זהר חלק ב רמה רא זהר חלק א רכ"ג פקודי. ויקהל. זהר חלק ב רנ"ב רמז רי רנ"ה)

ה ד (רעיא מהימנא משפטים. פקודי)

ה ו (אדרא רבה)

זהר רעיא מהימנא - בלי ציון:

א הקדמה

אב

אד

אז

אט

אי

איב

אטז

אכב

אכג

אכד

אכו

אכט

אלא

אלד

אלט

אמ

אמא

אמב

אמד

אמו

אמז

א ן

אנב

אנג

ב הקדמה

בא

בד

בה

בז

בט

גא

גד

גז

גט

גיא

גיב

דג

דה

דו

דח

די

דיב

דטו

דיח

דיט

דכא

דכג

דכד

דכה

דכו

דכז

דכח

דכט

הה

הו.

עיי"ע לשון, תיקונים.

זהר חדש:

אב

חיים, רח"ו:

אא

אם ב"פ

הח

עיי"ע ע"ח פרע"ח

חיל אשר נגע יראת ה' בלבם:

דל

חכמים:

בז ח בעיניהם

דה ידוע לכל ח לב

דכב ספרי חכמי ישראל

עיי"ע אמת. טבעים. מוסר. קבלה.

חסידים, ס' ח:

אמב

גא

חרדים, ס' ח:

אלב

טבעים:

אג וכמ"ש הט

טועמים מעץ החיים:

אמח

טושו"ע:

אח הל' ת"ת

אכד יו"ד סי' ב'

אלד הל' ת"ת

אמא בש"ע

אמב ש"ע או"ח ס"א

בהקדמה א"ח שמ"ג

גא ח"מ ססי' ל"ד

גג מ"א הל' תענית

דא ש"ע א"ח

דכג כנ"ל

טעמ"צ:

אב

יודא ועוד לקרא:

א הקדמה

בו

הוי':

בז ה' יכפר בעדם

ד לא ה"י

יודעי חן:

אז

אח

איג

אטז

אלח

אלט

אמב

אמג

אנג

בד

גו

דיג

דיד

דיט

דכה ג"פ

דכט

יודעים:

אכט כידוע לי

אמא כנ"ל

ב הקדמה ידוע לי

דכו לי

ילקוט:

דכח ילקוט פ' שמיני

יצחק, האריז"ל:

אב ב"פ

אז

אכו ב"פ

אלא

אמו

אמח

אן

בא

בב

בז כתהאריז"ל

גב

גג ב"פ

גה

גיב ב"פ

דה ב"פ

דח כתהאריז"ל

ד יז לקוטי הש"ס מהא

דיט לקו"ת של הא ג"פ

דכג כתה"א

דכד

דכה כתה"א ד"פ קבלת

הא ד"פ

דכו כתה"א ז"פ

דכה

דכט

דלא כתה"פ

הו ב"פ

עיי"ע לקו"ת

יצירה, ספר יצירה:

אמא

אן

בא

בי

דה

דך

דלא

יראה ספרי ה:

אהקדמה

ישראל, בעש"ט:

בא

דכה ד"פ אמר תורה בל"א ולא בלה"ק

עיי"ע צוואת

כונות, ס' הכונות:

דכה

הא

ככל הדברים האלה וככל החזיון הזה:

אמו

כפול ומכופל:

אלג

אלו

אמב

אמו כפלי כפלים

אמט כנ"ל

כפלים לתושי':

אלה

דכז

לקו"א תניא:

גד ח"ב פי"א

גי לקו"א פמ"ו

גיא ספל"ד

דג בל ק"א ב"ס

דה לק"א ח"ב פ"א וי"ב לת"א ח"א פל"ד

דו לק"א ח"ב פי"א לק"א ח"א פנ"א לק"א ח"ב פ"ט

דיו לק"א פמ"ח

דיח בלק"א

דך לק"א ח"ב בלק"א בלק"א

דכט לק"א ח"א פל"ח

הז לק"א פמ"ה

לקו"ת (להאריז"ל):

אב

אלו

דיט

דכח

לשון:
מאמין:
מאמינים בני מאמינים:
מדע:
מגרש:
מודעת זאת בארץ:
מוסר:
מורי ע"ה - הה"מ:
מילתא אמורה:
מפי סופרים ומפי ספרים:
סמ"ג:
מק"מ:
מקרא מלא דבר הכתוב:
רמ"ז:
רמב"ם:
רמב"ן:
רמ"ק:
משכיל:
מ"ח:
נודע בשערים:
סידור - לאדה"ז:
סיכלים, הס.:
ספרי:
ספרים הידועים:
עולם:
עץ חיים:
עשרה מאמרות, ס' ע"מ:
פייט, הפ.:
פלוסופים:
פרדס:
פרע"ח:
פרקי היכלות:
צוואת הריב"ש, ס' צ. הר.:
קבלה:
קבלתי, מה שקב.:
קנה, ושניהם עולים בקנה אחד:
ר"ח:
רבותי:
רוקח:
שכל:
שלמה, רשב"א:
שלמה, רש"י:
שמעתי:
שער היחודים:
שער הנבואה:
שער הקדושה:
ש"ס - מקום שנסמנה המס':
תורה:
תנ"ך - מקום שנסמן:
ת"כ:
תיקונים, ת"ז:
תנא דבי אליהו:

ג ט

תנן, תניא:

א א (תניא בסוף פרק ג' דנדה)

א מ (כדתנן)

ב י (כדתנן בספר יצירה)

תרגום:

ד יט (וכתרגום וירא גו')