חב"דפדיה:ציטוט יומי/גלריה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

גלריית ציטוטים נבחרים

לעריכת הציטוטים לחצו על המספר בכותרת ואחר כך "עריכה".

1

15px נשמה יורדת לעולם הזה וחיה שבעים-שמונים שנה, כדי לעשות טובה ליהודי פעם אחת, בגשמיות ובפרט ברוחניות 15px
הבעל שם טוב, היום יום ה' אייר

2

15px אהוב את הביקורת כי היא תעמידך על הגובה האמיתי 15px
אדמו"ר הרש"ב

3

15px אהבת ישראל של הבעל שם טוב - אין לשער. הרב המגיד אמר: הלואי היו נושקים הספר תורה באותה האהבה, שהיה מורי מנשק את הילדים בהוליכו אותם אל ה"חדר" כשהיה עוזר למלמד 15px
היום יום ט"ז תמוז

4

15px ה' שמות נקראו לה (לנפש האלוקית): נפש רוח נשמה חיה יחידה, שהן מדרגות זו למעלה מזו. בחינת יחידה היא הנקודה הפנימית והעצמית שבנפש האלוקית, והיא המיוחדת ב"יחיד" - יחידו של עולם. 15px

5

15px מעלת המשיח שיהיה עניו, דהגם שיהיה בתכלית הגדלות, וילמוד תורה עם האבות ומשה רבינו ע"ה, בכל זה יהיה בתכלית הענוה והביטול ללמוד גם עם אנשים פשוטים 15px
היום יום ר"ח מנחם אב

6

15px יש להכריז ולפרסם שבימינו אלה נמצאים אנו בזמן (ומקום) מיוחד, אשר לא נותר בו אלא ענין אחד ויחיד – וחייב אדם לומר בלשון רבו, בלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר: עמדו הכן כולכם לבנין בית המקדש העתיד בביאת דוד מלכא משיחא 15px
הרבי, בשיחת קודש משבת פרשת ויגש תשמ"ז

7

15px כאשר חסידים יושבים בצוותא ומספרים מעשי צדיקים, נראה הדבר לפני השם יתברך כאילו הם יושבים ולומדים מעשי מרכבה 15px
הבעל שם טוב

8

15px ונודע שימות המשיח ובפרט כשיחיו המתים הם תכלית ושלימות בריאות עולם הזה שלכך נברא מתחילתו 15px
תניא, פרק ל"ו

9

15px המאמין לא יחוש בשום יסורין בעולם, ובכל ענייני העולם הן ולאו שוים אצלו בהשוואה אמיתית 15px
תניא, אגרת הקודש סימן י"א

10

15px חסידות היא השכלה אלוקית, ההשכלה שמוכיחה לאדם את קטנותו, ולאידך - עד כמה הוא יכול לרומם את עצמו 15px
היום יום, י"ט אייר

11

15px כששואלים יהודי מתי יבוא משיח - עונה בפשטות: "היום", ואינו מקדים כל פרטי הסיפור דר' יהושע בן לוי, ואפילו לא האמירה בשם אומרו... 15px
הרבי, בשיחת קודש מליל שמחת תורה תש"נ

12

15px האהבה היא רוח החיים בעבודת החסידות: החוט המקשר חסידים אחד עם השני, וחוט המקשר רבי עם חסידים וחסידים עם הרבי... 15px
היום יום, כ"ו שבט

13

15px בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, ישנה (לא רק המציאות דמשיח אלא גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח בפועל ממש 15px
הרבי, בשיחת קודש שבת פרשת וירא תשנ"ב

14

15px חסידים אינם נפרדים, כי לעולם אינם נוסעים איש מרעהו, בכל מקום שהם, הם משפחה אחת 15px
אדמו"ר הריי"צ

15

15px כיצד יכול הוא לנוח ולשקוט כאשר עדיין לא באה הגאולה האמיתית והשלימה?... היתכן שאינו מרעיש עולמות בקריאה וצעקה "משיח נאו"?... 15px
הרבי, משיחת קודש שבת פרשת צו תשמ"ה

16

15px "מוכרח שיעמדו בראש הענינים כאלו ששוללים את המנוחה, ופשיטא שאין רצים אחרי'... כחות פעילים ותוססים, צעירים במרץ וגם בשנים, שהשקפתם תובעת פעולה – מבלי לדרוש מתן שכרה בצדה... חומר תוסס ואינו שוקט כלל... חומר אדם של מהפכנים שישאפו, כלשן אדה"ז "בכל יום ויום" ליציאה מסדר החיים של אתמול, שיכריזו בכל שעה דאלאי חדש (היינו – ביטול דמצב ההוה). יפריעו לא רק שינת הצהרים של החברה, כ"א לפעמים תכופות גם שינת הלילה וכו'..." 15px
מכתב הרבי מלך המשיח, (נדפס בצדי"ק למלך ובנשיא וחסיד).
.

17

15px רבנו הגדול (אדמו"ר הזקן) אמר בבואו מפטרבורג: "מובטחני בהקב"ה, שחתיכת לחם חסידי איננה הולכת לאיבוד", כלומר - הדרכה והנהגה חסידית, תקדח ותקדח, עד שהיא תפעל לטובה ולברכה 15px
לקוטי דיבורים בלה"ק, י"ג תמוז תרצ"א, עמ' 1088
.

18

15px כמה מן השטות והעיוורון יש בזה, אשר האויל לועג להכסיל, אטום המוח לנבער מדעת, הגאה לגס הרוח, המכוער להמזוהם וכן בשארי בעלי מומין המוסרים מבלי התחשב כלל עם מומי עצמם 15px
קונטרס כללי החינוך וההדרכה לאדמו"ר הריי"צ, פרק ג'
.

19

15px סובל אני במאד, בכל ימי עבודתי נזהרתי מהאנטי, ומיקר אני את העובד ועושה ושונא את המנגד והאנטי 15px
אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק י"א, עמוד קל
.

20

15px הרוגז על שקר העולם אינו כל כך מהשקר, אלא ממה שהשקר נדמה לאמת. עושים את השקר לאמת 15px
ספר השיחות אדמו"ר הריי"צ קיץ ת"ש, עמוד 102
.

21

15px הפתגם "אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים" - הוא אחד הסימנים דחושך הגלות! 15px
התוועדויות כ"ק אדמו"ר שליט"א, פסח שני תשד"מ, עמ' 1681
.

22

15px כאשר פוגש יהודי שאינו מכירו ומעולם לא ראהו . . הרי, אם הוא "אדם נורמלי", יתעורר ברגש של אהבה 15px
התוועדויות כ"ק אדמו"ר שליט"א, שבת פרשת כי תצא, עמ' 274
.

23

15px לדאבוננו ישנו אופן נוסף בצדקה, בנוגע לאלו הדוחפים בהתוועדות - שידחפו עם רחמנות!... 15px
התוועדויות כ"ק אדמו"ר שליט"א, פרשת ראה תשמ"ו, עמ' 315
.

24

15px אני מאמין בפיזיקה, ובפיזיקה כח אינו יכול ללכת לאיבוד, להיעלם. מה שהיה קיים פעם קיים לעולם.ובדיוק בשל כך אני מאמין בכוחו של עם ישראל בכלל ובפרט בכוחו של הנוער. כמו אנרגיה אטומית יכול לשמש לטוב 15px
– מדברי הרבי מלך המשיח, פורסמו בעיתון מעריב ה' באדר תשכ"ד

25

15px מיום הלכי ל"חדר" ועוד קודם לזה התחיל להתרקם בדמיוני ציור גאולה העתידה - גאולת עם ישראל מגלותו האחרון, גאולה כזו ובאופן כזה שעל ידה יהיו מובנים יסורי הגלות הגזירות והשמדות. וכחלק מעתיד מזהיר זה וכחלק מגאולה זו יהיה "נשיא זה מלך, לא נשיא שבט - אלא שאין על גביו אלא ה' אלוקיו" 15px
הרבי מלך המשיח, במכתב לנשיא המדינה מר יצחק בן צבי, אגרות קודש, כרך יב, עמ' תיד

26

15px הרי מובטחים אנו שסוף-סוף יהיה דידן נצח ויפוצו המעיינות חוצה, וכל זה ייעשה על ידי בני-אדם דווקא ומעבודותינו אלו דימי הגלות דווקא 15px
הרבי מלך המשיח, במכתב לאחד מזקני החסידים בחיי הרבי הריי"צ, הודפס בלקוטי שיחות, כרך כ"ד עמוד 417

27

15px זוהי השאיפה והתקווה של כלל ישראל - לצאת מהגלות ולבוא לארץ הקודש, ביחד עם משיח צדקנו.

לאחרונה הנני מדגיש ומכריז שביאת משיח צדקנו צריכה להיות "היום" - "משיח נאו".

ישנם כאלו שבאים בטענות אודות עניין זה - ואשרי חלקי שזכיתי שהטענה נגדי היא על זה שהנני מדבר אודות ביאת משיח צדקנו מיד!

15px
הרבי מלך המשיח, מתוך דברים במהלך ביקורו של האדמו"ר רבי פנחס מנחם אלתר מגור בשנת תשמ"ב (בצל החכמה עמוד 156)

28

15px הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור העניין אליכם: עשו כל אשר ביכולתם – עניינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, בכלים דתיקון – להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש! 15px
הרבי מלך המשיח, שיחת קודש כ"ח ניסן תשנ"א

29

15px בכלל, אין צורך לחפש חומרות בעניינים כאלה. ובפרט שמשיח כבר עומד לבוא, ולא צריך להשאיר לו כל-כך הרבה עבודה 15px
הרבי מלך המשיח, בעת ניחום אבלים של גיסו הרש"ג (המלך במסיבו, כרך ב' עמ' סד-סה)

30

15px כשיבוא משיח בוודאי הדבר הראשון שיעשה יהיה התוועדות ד"קהל גדול ישובו הנה", התוועדות של דוד מלכא משיחא (האומר "שמרה נפשי כי חסיד אני" ו"תהילתו בקהל חסידים גו' יעלזו חסידים"), הקשורה ב"שטורעם" (עתה, ובעיקר - אז) בהפצת המעיינות חוצה - על-ידי "יעלה הפורץ לפנינו" עם שמחה למעלה ממדידה והגבלה, ששמחה פורץ גדר, ובפרט שמחת הגאולה - במהרה בימינו ממש. 15px
לקוטי שיחות, כרך כג, עמ' 241

31

15px במדרשי חז"ל מצינו שמשיח צדקנו (אליהו הנביא) יתגלה תחילה בגליל... אבל איש לא יקפיד אם אליהו הנביא יבוא בחוץ-לארץ, אפילו בברוקלין, ולמחרתו יבוא משיח לטבריה. 15px
הרבי מלך המשיח, בעת ביקור הרבנים הראשיים הרב אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו, בשנת תשמ"ט

32

תבנית:ציטוט יומי/32

33

תבנית:ציטוט יומי/33

34

תבנית:ציטוט יומי/34

35

תבנית:ציטוט יומי/35

36

תבנית:ציטוט יומי/36

37

תבנית:ציטוט יומי/37

38

תבנית:ציטוט יומי/38

39

תבנית:ציטוט יומי/39

40

תבנית:ציטוט יומי/40

41

תבנית:ציטוט יומי/41

42

תבנית:ציטוט יומי/42

43

תבנית:ציטוט יומי/43

44

תבנית:ציטוט יומי/44

45

תבנית:ציטוט יומי/45

46

תבנית:ציטוט יומי/46

47

תבנית:ציטוט יומי/47

48

תבנית:ציטוט יומי/48

49

תבנית:ציטוט יומי/49

50

תבנית:ציטוט יומי/50

51

תבנית:ציטוט יומי/51

52

תבנית:ציטוט יומי/52

53

תבנית:ציטוט יומי/53

54

תבנית:ציטוט יומי/54

55

תבנית:ציטוט יומי/55

56

תבנית:ציטוט יומי/56

57

תבנית:ציטוט יומי/57

58

תבנית:ציטוט יומי/58

59

תבנית:ציטוט יומי/59

60

תבנית:ציטוט יומי/60

61

תבנית:ציטוט יומי/61

62

תבנית:ציטוט יומי/62

63

תבנית:ציטוט יומי/63

64

תבנית:ציטוט יומי/64

65

תבנית:ציטוט יומי/65

66

תבנית:ציטוט יומי/66

67

תבנית:ציטוט יומי/67

68

תבנית:ציטוט יומי/68

69

תבנית:ציטוט יומי/69

70

תבנית:ציטוט יומי/70

71

תבנית:ציטוט יומי/71

72

תבנית:ציטוט יומי/72

73

תבנית:ציטוט יומי/73

74

תבנית:ציטוט יומי/74

75

תבנית:ציטוט יומי/75

76

תבנית:ציטוט יומי/76

77

תבנית:ציטוט יומי/77

78

תבנית:ציטוט יומי/78

79

תבנית:ציטוט יומי/79

80

תבנית:ציטוט יומי/80

81

תבנית:ציטוט יומי/81

82

תבנית:ציטוט יומי/82

83

תבנית:ציטוט יומי/83

84

תבנית:ציטוט יומי/84

85

תבנית:ציטוט יומי/85

86

תבנית:ציטוט יומי/86

87

תבנית:ציטוט יומי/87

88

תבנית:ציטוט יומי/88

89

תבנית:ציטוט יומי/89

90

{{ציטוט יומי/90}

91

תבנית:ציטוט יומי/91

92

תבנית:ציטוט יומי/92

93

תבנית:ציטוט יומי/93

94

תבנית:ציטוט יומי/94

95

תבנית:ציטוט יומי/95

96

תבנית:ציטוט יומי/96

97

תבנית:ציטוט יומי/97

98

תבנית:ציטוט יומי/98

99

תבנית:ציטוט יומי/99

100

תבנית:ציטוט יומי/100

101

תבנית:ציטוט יומי/101

102

תבנית:ציטוט יומי/102

103

תבנית:ציטוט יומי/103

104

תבנית:ציטוט יומי/104

105

תבנית:ציטוט יומי/105

106

תבנית:ציטוט יומי/106

107

תבנית:ציטוט יומי/107

108

תבנית:ציטוט יומי/108

109

תבנית:ציטוט יומי/109

110

תבנית:ציטוט יומי/110

111

תבנית:ציטוט יומי/111

112

תבנית:ציטוט יומי/112

113

תבנית:ציטוט יומי/113

114

תבנית:ציטוט יומי/114

115

תבנית:ציטוט יומי/115

11

תבנית:ציטוט יומי/116

117

תבנית:ציטוט יומי/117

118

תבנית:ציטוט יומי/118

119

תבנית:ציטוט יומי/119

120

תבנית:ציטוט יומי/120

121

תבנית:ציטוט יומי/121

122

תבנית:ציטוט יומי/122

123

תבנית:ציטוט יומי/123

124

תבנית:ציטוט יומי/124

125

תבנית:ציטוט יומי/125

126

תבנית:ציטוט יומי/126

127

תבנית:ציטוט יומי/127

128

תבנית:ציטוט יומי/128

129

תבנית:ציטוט יומי/129

130

תבנית:ציטוט יומי/130

131

תבנית:ציטוט יומי/131

132

תבנית:ציטוט יומי/132

133

תבנית:ציטוט יומי/133

134

תבנית:ציטוט יומי/134

135

תבנית:ציטוט יומי/135

136

תבנית:ציטוט יומי/136

137

תבנית:ציטוט יומי/137

138

תבנית:ציטוט יומי/138

139

תבנית:ציטוט יומי/139

140

תבנית:ציטוט יומי/140

141

תבנית:ציטוט יומי/141

142

תבנית:ציטוט יומי/142

143

תבנית:ציטוט יומי/143

144

תבנית:ציטוט יומי/144

145

תבנית:ציטוט יומי/145

146

תבנית:ציטוט יומי/146

147

תבנית:ציטוט יומי/147

148

תבנית:ציטוט יומי/148

149

תבנית:ציטוט יומי/149

150

תבנית:ציטוט יומי/150

151

תבנית:ציטוט יומי/151

152

תבנית:ציטוט יומי/152

153

תבנית:ציטוט יומי/153

154

תבנית:ציטוט יומי/154

155

תבנית:ציטוט יומי/155

156

תבנית:ציטוט יומי/156

157

תבנית:ציטוט יומי/157

158

תבנית:ציטוט יומי/158

159

תבנית:ציטוט יומי/159

160

תבנית:ציטוט יומי/160

161

תבנית:ציטוט יומי/161

162

תבנית:ציטוט יומי/162

163

תבנית:ציטוט יומי/163

164

תבנית:ציטוט יומי/164

165

תבנית:ציטוט יומי/165

166

תבנית:ציטוט יומי/166

167

תבנית:ציטוט יומי/167

168

תבנית:ציטוט יומי/168

169

תבנית:ציטוט יומי/169

170

תבנית:ציטוט יומי/170

171

תבנית:ציטוט יומי/171

172

תבנית:ציטוט יומי/172

173

תבנית:ציטוט יומי/173

174

תבנית:ציטוט יומי/174

175

תבנית:ציטוט יומי/175

176

תבנית:ציטוט יומי/176

177

תבנית:ציטוט יומי/177

178

תבנית:ציטוט יומי/178

179

תבנית:ציטוט יומי/179

180

תבנית:ציטוט יומי/180

181

תבנית:ציטוט יומי/181

182

תבנית:ציטוט יומי/182

183

תבנית:ציטוט יומי/183

184

תבנית:ציטוט יומי/184

185

תבנית:ציטוט יומי/185

186

תבנית:ציטוט יומי/186

187

תבנית:ציטוט יומי/187

188

תבנית:ציטוט יומי/188

189

תבנית:ציטוט יומי/189

190

תבנית:ציטוט יומי/190

191

תבנית:ציטוט יומי/191

192

תבנית:ציטוט יומי/192

193

תבנית:ציטוט יומי/193

194

תבנית:ציטוט יומי/194

195

תבנית:ציטוט יומי/195

196

תבנית:ציטוט יומי/196

197

תבנית:ציטוט יומי/197

198

תבנית:ציטוט יומי/198

199

תבנית:ציטוט יומי/199

200

תבנית:ציטוט יומי/200